wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.04.2014 16:42

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030.

przyjęta uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska

 nr PR.0007.49.2014 z dnia 27 marca 2014r.

 

 

Strategia Rozwoju Miasta jest najważniejszym dokumentem planistycznym. Określa kierunki rozwoju, cele strategiczne i operacyjne.

 

Prace nad Strategią rozpoczęły się wiosną 2013 roku, prowadzone były w taki sposób, aby jak najbardziej angażować mieszkańców Miasta. Od 16 maja 2013 r. do 7 czerwca prowadzone były wśród mieszkańców badania opinii dotyczące  jakości życia w mieście oraz  o kierunkach rozwoju Miasta w przyszłości. W ankiecie wzięło udział 4630 respondentów.

 

Na potrzeby prac nad Strategią przygotowana została Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Ruda Śląska, która jest dokumentem mającym charakter raportu o stanie Miasta. Do jej przygotowania wykorzystano dane i informacje pochodzące ze statystyki publicznej, przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego, z zasobów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Łącznie dane do Diagnozy przygotowało  87 instytucji i firm z Rudy Śląskiej i spoza Miasta.

 

3, 12, 12 września 2013 r. odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli wielu różnych społecznych i środowisk z Rudy Śląskiej, w których udział wzięło ponad 180 osób. Prace dotyczyły wpracowania wizji i misji, a także celów strategicznych i operacyjnych. Na ich podstawie powstał projekt Strategii, do którego swoje uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy (od 11-18 grudnia 2013 r.).

 

Od 29 stycznia do 12 lutego 2014 r. odbyły się w mieście konsultacje społeczne prowadzone w trybie Uchwały nr 304/VII/2007 Rady Miasta z dnia 27.09.2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy społeczne w sprawie wyboru priorytetowych celów operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030.

 

 

Wizja: Miasto dzielnic, które nie dzielą - dobre do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Misja

Cele strategiczne

Tworzenie nowoczesnego i przyjaznego miasta w oparciu o potencjał i aktywność jego mieszkańców

1.      Ruda Śląska nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia i rozwoju, miastem o zintegrowanej przestrzeni społecznej.

2.      Miasto o wysokim stopniu integracji przestrzennej, z zachowanymi zasobami naturalnymi i rozwiniętą infrastrukturą techniczną.

3.      Wysoki stopień wykorzystania dziedzictwa kulturowego Miasta.

4.      Zwiększony potencjał rozwojowy mieszkańców Miasta.

5.      Wyższy poziom rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej.

 

 

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 prowadzone były w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

 

------------------------------

 

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku

Dokument ten został wypracowany podczas warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk miasta - zakładów pracy, przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także młodzież. Opracowanie zostało skonsultowane z mieszkańcami poprzez ankietę. Dzięki temu strategia rozwoju to wspólne dzieło fachowców i rudzian, którym leżała na sercu przyszłość miasta. Znaczenie strategii wzrasta przy kontaktach z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi oraz przy poszukiwaniu pozabudżetowych środków inwestycyjnych. Strategia rozwoju określa warunki do tworzenia nowego oblicza miasta, a zawarte w niej plany stwarzają niepowtarzalne możliwości szybkiego rozwoju dla wielu firm.

W listopadzie 2011r. przystąpiono do opracowania sprawozdania z realizacji Strategii za okres od jej aktualizacji w 2002r. do końca 2011r.

16 marca 2012r. Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr SP.0050.127.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Kruszewska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3070

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.03.2014
Data publikacji:10.04.2014 16:42