Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (1624) - wywieszenie wykazu.

KGA.6852.1.31.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację transformatorową w rejonie ulicy 1 Maja.

1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod stację transformatorową przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Ruda, stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, cz. działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 680/69, obręb Ruda, k.m.5, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00018772/9, o powierzchni całkowitej 2272 m².

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska część przedmiotowej działki przeznaczona do oddania w najem oznaczona jest symbolami:

-  KS1 - tereny obsługi komunikacji samochodowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia komunikacji samochodowej - stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów,

- KZ1/4-I - teren ulicy zbiorczej (ul. 1 Maja) o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 35 m, przekrój ulicy jednojezdniowy o 4 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5.   

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu za 1 m² gruntu pod urządzenia infrastruktury technicznej - stację transformatorową wynosi 1,20 zł/m² + należny podatek VAT, płatne miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 19.05.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Emilia Taranek, tel. 32 244 90 00 wew. 2261

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (1624) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:19.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż