wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.08.2017 11:48

Dzierżawa 5-ciu nieruchomości przy ul. A.Jankowskiego (2276) - ogłoszenie przetargu

KGA.6845.6.8.2017

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE ULICY ALOJZEGO JANKOWSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM POD OGRÓDKI REKREACYJNE nr 2, 21, 25, 26, 27.

1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod lokalizację 5 ogródków rekreacyjnych zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym tj.:

- ogródek rekreacyjny nr 2 o powierzchni 252 m2,

- ogródek rekreacyjny nr 21 o powierzchni 252 m2,

- ogródek rekreacyjny nr 25 o powierzchni 234 m2,

- ogródek rekreacyjny nr 26 o powierzchni 252 m2,

- ogródek rekreacyjny nr 27 o powierzchni 252 m2,

obejmującego część nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Alojzego Jankowskiego oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 8.1-2276/207, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW GL1S/00017905/4,

- 8.1-2925/207, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW GL1S/00014610/8.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska części przedmiotowych działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę położone są na terenie oznaczonym symbolem ZN1 tj. tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk i pastwisk, związanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem ZN1.

3. Grunt będący przedmiotem dzierżawy nie jest zabudowany. Częściowo porośnięty krzewami, wymagający zagospodarowania. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi ogródków rekreacyjnych zgodnie z ich lokalizacją.

4. Informuje się, że:

  • usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzaniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew krzewów ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości),
  • utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późniejszymi zmianami), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.216.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska,
  • zagospodarowanie dzierżawionego gruntu, tj. uporządkowanie, ogrodzenie i wykoszenie winno się odbyć w terminie 1-go roku licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.

 

Oddanie nieruchomości w dzierżawę odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie, urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych dzierżawca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 226, 238) zapoznać się z projektem umowy dzierżawy oraz warunkami przetargu. Projekt umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawnych wynikających z ustaw, uchwał, zarządzeń.

5. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego pod każdy ogródek rekreacyjny w stosunku rocznym wynosi (netto): 0,60 zł.

Wysokość stawki czynszu (netto) dzierżawy ustalona w przetargu za 1 m2  gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca  będzie uiszczał roczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów  i usług, w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 7.09.2017r. w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 o godz. 1000.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 1.09.2017 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),za każdy licytowany ogródek rekreacyjny, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem "wadium dzierżawa  – ul. Alojzego Jankowskiego ogródek nr ……………”, podać należy nr ogródka rekreacyjnego na który wpłacone jest wadium, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13,14 w godzinach: poniedziałek – środa 8 ºº-16 ºº, czwartek 8 ºº-18ºº piątek 8 ºº-14 ºº. Wpłata wadium na pojedynczy ogródek rekreacyjny uprawnia do licytacji tylko tego ogródka. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego ogródka rekreacyjnego winny dokonać wpłaty wadium na każdy ogródek z osobna.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu. Zaleca się aby uczestnik przed otwarciem przetargu przedłożył Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnych oświadczeń:

  1. o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
  2. o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  3. o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem ZN1,
  4. o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Ruda Śląska w zakresie opłat:

za najem/dzierżawę/bezumowne korzystanie/czasowe zajęcie terenu, za użytkowanie wieczyste bądź służebność gruntową, opłaty adiacenckiej/planistycznej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podatku od nieruchomości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od posiadania psa, podatku od środków transportowych, za grzywny/mandaty, za zajęcie pasa drogowego, kosztów związanych z postępowaniem sądowym/komorniczym, opłat czynszowych wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., innych opłat bądź danin przypadających Miastu.

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników (oryginał).

7. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Wizji lokalnej uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 0,10 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane z zawarciem umowy dzierżawy. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

10. Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy oraz przekazania przedmiotu dzierżawy w terenie i powiadomi o tym wygrywającego przetarg. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.

W razie wystąpienia jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Miasta Ruda Śląska oraz MPGMTBS Sp. z o.o., o których mowa w pkt. 6b organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

12. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) zagospodarowania dzierżawionego gruntu, tj. uporządkowania, ogrodzenia i wykoszenia terenu  dzierżawy w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy,

b) uzgodnienia rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

c) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j. t. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późniejszymi zmianami) poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia na rzecz gminy opłaty z tego tytułu zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości Dzierżawca obowiązany jest złożyć nową (kolejną) deklarację w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany,

d) użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, bez zwrotu poniesionych nakładów,

e) utrzymywania  przedmiotu  dzierżawy  i przyległego terenu w należytym porządku i czystości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.216.2012 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska, dbałości o stan sanitarno-higieniczny oraz właściwe warunki przeciwpożarowe,

f) uiszczania wszelkich podatków i świadczeń publicznych związanych z przedmiotem dzierżawy,

g) ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka, szczególnie od ognia, powodzi, kradzieży,

h) zgłaszania zmiany charakteru zabudowy ogródka rekreacyjnego,

i) zawiadomienia Wydzierżawiającego o każdej zmianie adresu i danych osobowych.

13. Informacje dodatkowe:

a) z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie zagospodarowania, w jakim powinien się on znajdować przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki. Istniejące obiekty budowlane, w tym także sieci uzbrojenia terenu, na żądanie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązuje się we własnym zakresie rozebrać i teren uporządkować. Dzierżawcy z tytułu przywrócenia stanu poprzedniego dzierżawionej nieruchomości nie przysługują względem Wydzierżawiającego żadne roszczenia. Dotyczy to również roszczeń o zwrot równowartości poniesionych nakładów w przypadku pozostawienia ich za zgodą Wydzierżawiającego na dzierżawionym gruncie,

b) dzierżawca winien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy,

c) dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za wszelkie szkody wynikłe w trakcie obowiązywania umowy na nieruchomości objętej umową i winien w tym względzie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone na przedmiocie dzierżawy szkody,

d) strony dopuszczają zmianę wysokości czynszu w oparciu o stawki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Czynsz z tytułu dzierżawy ulega zmianie w przypadku zmiany podatku od towarów i usług oraz innych należności publicznoprawnych niezależnych od Wydzierżawiającego. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT bądź ustalenia innej daniny publicznej wynikających z przepisów ustaw Wydzierżawiający poinformuje pisemnie Dzierżawcę o nowej wysokości opłaty brutto. W przypadku niezaakceptowania przez Dzierżawcę wysokości czynszu, określonej w oświadczeniu, Dzierżawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia,

e) dzierżawca nie może poddzierżawiać ani oddawać gruntu osobie trzeciej do bezpłatnego używania bez zgody Wydzierżawiającego,

f) dzierżawcy zabrania się wznoszenia na dzierżawionym gruncie jakichkolwiek obiektów budowlanych bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie. Uiszczanie podatków od wybudowanych obiektów wbrew postanowieniom umowy na dzierżawionym gruncie nie jest równoznaczne z ich legalizacją,

g) za zgodą Wydzierżawiającego, Dzierżawca może przyłączyć dzierżawiony grunt do sieci uzbrojenia terenu własnym staraniem oraz na własną odpowiedzialność bez prawa ubiegania się od Wydzierżawiającego o zwrot poniesionych nakładów zarówno w trakcie jak i po rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy,

h) wydzierżawiającemu służy prawo przeprowadzania kontroli wykonywania postanowień zawartej umowy,

i) strony zastrzegają sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego,

j) wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca naruszył postanowienia któregokolwiek paragrafu umowy dzierżawy w szczególności jeżeli dokonał samowoli budowlanej na dzierżawionym gruncie w okresie objętym umową, dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące – licząc od terminu płatności określonego w umowie. W przypadku rozwiązania umowy z powodu zaległości czynszowych o fakcie tym Wydzierżawiający uprzedzi Dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu; w przypadku zwłoki w płatności Dzierżawca jest zobowiązany do płatności odsetek ustawowych Wydzierżawiającemu,

k) dzierżawa gruntu nie powinna stwarzać uciążliwości dla osób trzecich,

l) umowa dzierżawy wygasa z chwilą śmierci Dzierżawcy.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny

 

Niniejsze warunki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 10.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Danuta Skórnik - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2260

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa 5-ciu nieruchomości przy ul. A.Jankowskiego (2276) - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:04.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż