wersja do wydruku Bartosz Pilny 18.09.2017 15:44

Najem 9-ciu nieruchomości pod istniejące stacje transformatorowe - wywieszenie wykazu

PGA.6845.20.7.2011

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, które zostaną oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące stacje transformatorowe w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom, Bielszowice.

 

  1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejące stacje transformatorowe, przeznaczone są nieruchomości położone w dzielnicach Orzegów i Ruda stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczone numerami geodezyjnymi:

 3.1-2404/183 zapisana w KW  GL1S/00007364/6, o pow. całk. 144 m²,                

 3.1-2701/88 zapisana w KW GL1S/00021435/9, o pow. całk. 81 m²,
 3.1-1678/107 zapisana w KW GL1S/00026931/1, o pow. całk. 2749 m², 

3.1-1548/218 zapisana w KW GL1S/00020215/4, o pow. całk. 68 m²,

3.1-2678/218 zapisana w KW GL1S/00007267/6, o pow. całk. 1107 m²,

3.1-3375/218 zapisana w KW GL1S/00020199/5, o pow. całk. 121 m²,

3.1-2911 zapisana w KW GL1S/00042505/4, o pow. całk.  86 m2,

5.4-2376/98 zapisana w KW GL1S/00022222/0, o pow. całk. 6314 m²,

5.3-3140/193 zapisana w KW GL1S/00003784/8, o pow. całk. 610 m².

  1. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki oznaczone są symbolami:

Części ww. nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska oznaczone są symbolami:

 

KD1/2 – tereny ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 2,5m,

MN1, MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

MWU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową,

MW1, MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

UP1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej,

US1 – tereny sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod  obiekty
i urządzenia sportu i rekreacji wraz z terenami zielonymi, ciągami pieszymi i rowerowymi, realizację imprez masowych.

 

 

  1. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu zgodna jest                 z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska tj., grunt pod urządzenia infrastruktury technicznej – 1,20 zł/m2 + należny podatek VAT płatność miesięczna.
  2. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda na okres 3 tygodni, tj. od dnia………………………….do dnia…………………………………….

 

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Skórnik, tel. 32 244 90 00 wew. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem 9-ciu nieruchomości pod istniejące stacje transformatorowe - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:14.09.2017
Data publikacji:18.09.2017 15:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż