wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:51

Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Lompy oraz Otylii (1426) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W  DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na okres 3 lat pod ogródki rekreacyjne  położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Lompy-Otylii.

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne przeznaczone są nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Lompy-Otylii, stanowiące własność Miasta Ruda Śląska, obejmujące części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 1426/215, o powierzchni  26420 m²

- 1421/228, o powierzchni 31210 m²

- 1795/225, o powierzchni  7235 m², obręb Wirek, karta mapy 1, dla których Sąd Rejonowy                      w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00005661/4,

- 216, o powierzchni  3710 m², obręb Wirek, karta mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00000634/1.

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona do dzierżawy części działek oznaczone są symbolami: PU1, PU2 – tereny produkcyjno usługowe z podstawowym przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w tym tereny wytwórczości, zakłady przemysłowe, centra technologiczne, budynki administracyjno-techniczne, składy, magazyny i hurtownie, urządzeniami infrastruktury technicznej, urządzenia produkcji budowlanej, ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zieleni izolacyjnej, trwałych użytków zieleni, ZN1 - tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, strefa ochrony sanitarnej od cmentarza,  KDW1 – układ dróg wewnętrznych, GP1 – tereny garaży                       i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży                   i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy.

Stawka netto czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne udostępnione stowarzyszeniom  za 1 m²  wynosi 0,40 zł i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry w terminie do dnia 15 lutego, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami.

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka - Bartniczak, tel.  32/244-90-00  w. 2260

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Lompy oraz Otylii (1426) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż