Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2016 13:48 MOPS Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
09.09.2016 09:23 MOPS Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
20.05.2016 09:05 MOPS Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015-2017
19.05.2016 15:55 WOŚiG Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
19.05.2016 15:47 Doradca PM Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
19.05.2016 15:34 WZiSS Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
19.05.2016 15:32 WOŚiG Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
25.03.2016 15:27 MOPS Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
15.02.2016 13:06 MOPS Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
15.02.2016 11:25 WOŚiG Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
05.02.2016 12:23 MOPS Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
05.02.2016 11:25 MOPS Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
22.01.2016 15:52 MOPS Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
22.01.2016 12:02 MOPS Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
22.01.2016 11:58 MOPS Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
14.12.2015 10:03 WZK Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
07.12.2015 14:56 MOPS Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
07.12.2015 13:01 WSL Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
26.06.2015 13:35 WSL Strategiczne dokumenty z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Ruda Śląska
14.10.2014 09:46 MKZ Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
12.05.2014 12:58 WZiSS Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
10.04.2014 16:42 WRM Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
27.11.2013 12:52 WOŚiG Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
16.10.2013 08:39 PWiK Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
11.10.2013 14:30 WOŚiG Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
08.01.2013 13:21 WOŚiG Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Ruda Śląska
17.05.2011 12:51 WOŚiG Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.