Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2011 14:40 KKS. 6341.53.2011 Wszczęcie postępowania w spr. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 24/2010 z dnia 26 października 2010 r. znak: KKS. 6210-33/10 – pozwolenia (...).
14.12.2011 15:34 KKS. 6341.32.2011 Wszczęcie postępowania w spr. ustalenia w drodze decyzji rozdziału kosztów utrzymania rowu G na terenie Gminy Wyry na poszczególnych użytkowników.
02.12.2011 12:53 KKS.6220.1.40.2011 Informacja w spr. „Ustanowienie nowego terenu górniczego, w którym nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza, a który będzie objęty wpływami pochodzącymi z eksploatacji w obszarze górniczym (...)".
02.12.2011 12:21 KKS.6220.1.40.2011 Zawiadomienie w spr. „Ustanowienie nowego terenu górniczego, w którym nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza, a który będzie objęty wpływami pochodzącymi z eksploatacji w obszarze (...)".
30.11.2011 15:07 KKS.6220.1.41.2011 Decyzja w spr. „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania przy szybie III KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk””, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Kalinowej".
25.11.2011 11:05 KKS. 6341.42.2011 Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego poprzez całkowity demontaż istniejącej magistrali Dn 1400 wraz z odtworzeniem skarp
25.11.2011 10:53 KKS. 6341.43.2011 Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu do gruntu wód opadowych z pasa drogowego drogi krajowej nr 44
23.11.2011 15:05 KKS. 6341.38.2011 Wszczęcie postępowania w sprawie likwidację rowu otwartego i budowę studni chłonnych na działce nr 1660/102 przy ulicy Gabrieli Zapolskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie.
23.11.2011 15:02 KKS.6341.37.2011 Wszczęcie postępowania w sprawie wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu (...)
09.11.2011 14:53 KKS.6220.1.40.2011 Informacja w spr. „Ustanowienie nowego terenu górniczego, w którym nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza, a który będzie objęty wpływami pochodzącymi z eksploatacji w obszarze górniczym (...)".
08.11.2011 11:37 KKS.7624.27.2010 Informacja w spr. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego o instalację do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych”.
08.11.2011 09:15 PZ.6740.604.2011 Informacja o decyzji w spr. "Budowa - zainstalowanie kabiny odciągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, budowę komina wraz z fundamentem, fundamentu pod wentylator, oraz zainstalowanie (...)".
03.11.2011 15:05 KKS.6324.1.73.2011 Informacja w spr. przystąpienia do sporządzenia projektu (...) w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Odry.
02.11.2011 12:21 KKS.6220.1.23.2011 Informacja w spr. „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Katowicka, Pocztowa, Wąska, Tuwima, Niemcewicza w Rudzie Śląskiej, (...)".
02.11.2011 11:46 KKS.6220.1.23.2011 Zawiadomienie stron w spr. „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Katowicka, Pocztowa, Wąska, Tuwima, Niemcewicza w Rudzie (...)".
21.10.2011 11:53 KKS. 6341.36.2011 Informacja w spr. „Podniesienie nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej”.
20.10.2011 15:49 KKS.7624.40.2010 Decyzja w spr. „Zabudowa instalacji służącej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33”.
19.10.2011 14:41 KKS.6341.35.2011 Wszczęcie postępowania w spr. przebudowę urządzenia wodnego, tj. wylotu kolektora deszczowego w km 6+800 i wprowadzanie do rzeki Brynicy podczyszczonych wód opadowych pochodzących z terenu (...).
05.10.2011 12:45 KKS.6220.1.40.2011 Wszczęcie postępowania w spr. „Ustanowienie nowego terenu górniczego, w którym nie będzie prowadzona eksploatacja górnicza, a który będzie objęty wpływami pochodzącymi z eksploatacji w obszarze (...)"
04.10.2011 15:25 KKS.6220.1.41.2011 Informacja w spr. „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania przy szybie III KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.
29.09.2011 09:45 KKS.6341.34.2011 Wszczęcie postępowania w spr. "Zarurowanie odcinka cieku Czarniawka na długości 177 m na nieruchomości gruntowej nr 761/461, zlokalizowanej w rejonie ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej oraz (...)".
26.09.2011 14:47 KKS.6220.1.24.2011 Decyzja w spr. „Przebudowa ulicy Pawłowskiej w rejonie potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej”.
16.09.2011 12:41 KKS.7624.15.2009 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej 131 (działka nr 37) (...)".
16.09.2011 12:39 KKS.6220.1.23.2011 Obwieszczenie w spr.: „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Katowicka, Pocztowa, Wąska, Tuwima, Niemcewicza w Rudzie (...)".
15.09.2011 16:19 KKS.6341.33.2011 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie do rzeki Mlecznej w km 15+643 oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni Podlesie w Katowicach oraz (...)".
07.09.2011 08:52 KKS.6341.24.2011 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia zlewni nr 3 Osiedla Halemba II istniejącym wylotem nr 3 do rzeki Kłodnicy".
07.09.2011 08:46 KKS.6220.1.31.2011 Decyzja w spr. „Modernizacja stacji 110/6kV „Zalewisko” – wymiana wyłączników mocy, przekładników i aparatury w nastawni”, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Halembskiej.
30.08.2011 09:44 KKS.6341.23.2011 Informacja w sprawie obwieszczenia Prezydenta Miasta Katowice.
23.08.2011 15:55 KKS.6220.1.28.2011 Informacja w spr. „Budynek diagnostyki pojazdów, zlokalizowany przy ulicy Stanisława Turskiego w Rudzie Śląskiej".
22.08.2011 15:55 KKS.6341.22.2011 Informacja w sprawie: "Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice - ŚR-6210/41/2011/IS dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie (...)".

1 2 3 następna