Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 11:41 KKS. 6341.46.2013 Wezwanie na rozprawę w spr: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy koryta rowu O-25 (potoku Łąkowego) w aspekcie osiadań od eksploatacji ściany Cz-1 w pokładzie 364/2 w km (...)".
31.12.2013 11:36 KKS.6341.46.2013 Informacja w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego, tj. odbudowa koryta rowu O-25 (potoku Łąkowego) w km od 0+000 do km 1+530".
31.12.2013 11:32 KKS. 6341.46.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Odbudowa koryta rowu O-25 (potoku Łąkowego) w km od 0+000 do km 1+530".
24.12.2013 12:07 KKS.6341.52.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w ilości 209,7 l/s, pochodzących z drenażu rozsączającego i powierzchni utwardzonych, (...)"
24.12.2013 12:04 KKS.6341.45.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Zarurowanie rowu na długości 10 m przy ul. Oświęcimskiej (zjazd do działki 1103/50), (...)".
23.12.2013 08:57 KKS.6220.1.42.2012 Informacja w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Rudzie (...)
20.12.2013 14:39 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen.Hallera 18a”, zlokalizowanego na (...)"
16.12.2013 08:27 KKS.6341.47.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do potoku Bielszowickiego w km 8+250".
10.12.2013 16:00 AUB.7353.580/08 Ogłoszenie w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z dwoma węzłami dwupoziomowymi – Etap I od ulicy 1 Maja (...)"
06.12.2013 14:28 KKS. 6341.32.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie z byłego terenu Z.M. „Silesia” S.A. w Świętochłowicach do stawu Marcin w Rudzie Śląskiej oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu (...)"
06.12.2013 14:25 KKS.6341.43.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w ilości Qmax ¬ ¬= 51,87 l/s, pochodzących z powierzchni utwardzonej (chodniki, drogi) przy ul. Wyzwolenia i Wrzosowej (...)".
04.12.2013 15:19 KKS.6220.1.8.2013 Informacja w spr. „Stacja obsługi samochodów i stacja paliw” zlokalizowana w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Piastowskiej.
02.12.2013 13:13 KKS.6341.38.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Przeprowadzenie sieci ciepłowniczej przez teren wód płynących nad dnem potoku Czarniawka" (...)
25.11.2013 08:47 KKS.6220.1.40.2013 Informacja w spr. wydania decyzji na "Przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu i wykorzystywaniu odpadów styropianowych, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Ryszarda Magdziorza 14".
25.11.2013 08:41 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”
21.11.2013 10:28 KKS.6341.41.2013 Wszczęcie postępowania w spr. „Podniesienie nawierzchni i infrastruktury technicznej ulicy Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej."
19.11.2013 14:52 KKS.6220.1.69.2012 Rozprawa admnistracyjna w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”.
18.11.2013 12:35 KKS.6341.42.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów (...)".
15.11.2013 09:49 KKS.6220.1.13.2013 Informacja w spr. „Punkt zbierania drewna poużytkowego i materiałów drewnopochodnych”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Piotra Niedurnego 79, na terenie „Huty Pokój” S.A.
08.11.2013 13:56 KKS.6341.40.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń Miejsko – Przemysłowej oczyszczalni ścieków (...)".
08.11.2013 13:54 KKS.6341.37.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenie potoku Bielszowickiego projektowanym wodociągiem w km 11+070 w rejonie ulicy Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z czasowym (awaryjnym) (...)".
08.11.2013 13:51 KKS.6341.36.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Rozbudowa urządzenia wodnego tj. systemu rozsączającego wody opadowe i roztopowe z terenu pawilonu handlowego przy ul. Ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
07.11.2013 15:10 KKS.6220.1.30.2013 Informacja w spr. przedsięwzięcia: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba”.
06.11.2013 14:45 KKS.6220.1.50.2013 Informacja w spr. przedsięwzięcia: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba”.
04.11.2013 10:09 KKS.6341.28.2013 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie trzech przepustów zlokalizowanych w ciągu ul. Pawłowskiej, w rejonie potoku Bielszowickiego, dwóch wylotów kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę ul. (...)".
04.11.2013 10:05 KKS.6220.1.26.2013 Informacja spr. „Wykonanie przepompowni ścieków w rejonie ul. Pawłowskiej/Zielonej wraz z kanałami grawitacyjnymi, sanitarnymi i rurociągiem tłocznym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.
04.11.2013 10:01 KKS.6220.1.26.2013 Zawiadomienie stron w spr. „Wykonanie przepompowni ścieków w rejonie ul. Pawłowskiej/Zielonej wraz z kanałami grawitacyjnymi, sanitarnymi i rurociągiem tłocznym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.
25.10.2013 14:22 KKS.6220.1.22.2013 Zawiadomienie stron w spr: „Przebudowa ul. Pawłowskiej w rejonie potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej”.
25.10.2013 14:20 KKS.6220.1.22.2013 Informacja spr. „Przebudowa ul. Pawłowskiej w rejonie potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej”.
25.10.2013 14:16 KKS. 6341.35.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu rozsączającego wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Srebrnej (...)".

1 2 3 4 następna