Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 15:07 KO.6220.1.42.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
30.12.2015 15:03 KO.6341.11.2015 Informacja w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych – dołów chłonnych, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynku magazynowego z częścią biurową, na działce o nr 4242/299 przy ul. Jana Gwiżdża w Rudzie Śląskiej".
23.12.2015 15:18 KO.6220.23.2015 Informacja w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągu ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców – regulacja stosunków wodnych w niecce bezodpływowej uwzględnieniem docelowych obniżeń terenu”
22.12.2015 14:31 KO.6220.1.41.2013 Informacja w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
11.12.2015 13:11 KO.6220.1.27.2015 Informacja w spr. „Budowa wewnętrznej stacji paliw”, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, na działkach o nr ewidencyjnych 1016/57 i 406/4.
08.12.2015 12:35 KO.6341.30.2015 Informacja w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie, przebudowę i likwidację oraz na szczególne korzystanie z wód".
02.12.2015 15:33 KO.6341.29.2015 Informacja w spr. postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „Potok Paprocański".
02.12.2015 13:59 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
02.12.2015 13:57 KO.6220.1.21.2015 Informacja w spr. „Montaż dozownika destruktu do istniejącej instalacji – Wytwórni Mas Bitumicznych Teltomat V/3S”.
02.12.2015 13:53 KKS.6220.17.2015 Informacja w spr. „Instalacja do odzysku odpadów powstających z rozbiórki hałdy przy ul. Starej w Rudzie Śląskiej – Goduli”.
27.11.2015 14:04 KO.6341.22.2015 Informacja w spr. "Odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej do urządzeń kanalizacyjnych".
25.11.2015 10:00 KO.6223.1.2012 Informacja w spr. "Pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej".
17.11.2015 14:30 KO.6220.1.33.2015 Informacja w spr. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności gospodarczej punktu skupu metali w zakresie przyjmowania dodatkowego odpadu o kodzie 12 01 99.
16.11.2015 13:35 KO.6220.1.17.2015 Informacja w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku pomiędzy węzłem Drogowej Trasy Średnicowej i ulicą Magazynową w Rudzie Śląskiej”.
16.11.2015 10:51 KO.6223.1.2015 Informacja do publicznej wiadomości w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do przetwarzania odpadów na terenie zakładu Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
10.11.2015 12:24 KO.6220.1.25.2015 Informacja w spr. "Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego, na działkach nr 1689/31 i 32."
10.11.2015 12:21 KO.6220.1.25.2015 Zawiadomienie stron w spr. "Budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego, na działkach nr 1689/31 i 32."
22.10.2015 10:30 KO.602.1.1.2015 Zawiadomienie w spr. projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2015-2018” oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.
21.10.2015 11:05 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”
21.10.2015 11:00 KO.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a”
15.10.2015 13:03 KO.6341.27.2015 Informacja w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, poprzez wylot zlokalizowany w rejonie ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej, do potoku Bielszowickiego".
05.10.2015 15:39 KKS.6341.28.2015 Informacja w spr. "Przekroczenie dwiema liniami kablowymi SN 20kV rowu w rejonie przepustu trasy N-S w Rudzie Śląskiej na działce o numerze ewidencyjnym 666/57".
05.10.2015 11:17 KKS.6220.1.25.2015 Informacja w spr. "Budowia zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego".
05.10.2015 11:12 KKS.6220.1.25.2015 Zawiadomienie stron w spr. "Budowia zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Juliusza Słowackiego".
29.09.2015 15:26 KKS.6223.1.2012 Informacja w spr. "Pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej".
18.09.2015 10:40 KKS.6220.1.26.2015 Informacja w spr. „Budowa nowego kotła wodnego WR15-N o mocy nominalnej 15 MW (17,44 MWt) w technologii ścian szczelnych wraz z instalacją odpylania w Elektrociepłowni „Mikołaj”
18.09.2015 10:34 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
18.09.2015 10:22 KKS.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
18.09.2015 10:12 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
11.09.2015 11:04 KKS.6220.1.69.2012 Zawiadomienie stron w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”

1 2 3 następna