Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 12:17 KO.6220.1.20.2017 Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
19.10.2017 09:56 KO.6220.1.27.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza, działka nr 3670/41
16.10.2017 08:32 KO.6341.61.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie przebudowy rowu poprzez jego zarurowanie (przepust rurowy Ø 400) w związku z planowanym wykonaniem zjazdu z ulicy Górnośląskiej na działkę o numerze geodezyjnym 1606/207 w Rudzie Śląskiej".
11.10.2017 15:32 KO.6341.55.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie likwidacji rowu na działce o nr 3995/149 w Rudzie Śląskiej, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odwodnienia nieruchomości położonej na stronie północnej ulicy Edmunda Kokota i wschodniej ulicy Partyzantów w Rudzie Śląskiej”.
04.10.2017 12:27 KO.6220.1.2.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej za złoża „Halemba 1””
28.09.2017 15:13 KO.6220.1.57.2016. Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
20.09.2017 11:01 KO.6341.53.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła 31".
15.09.2017 14:12 KO.6220.1.21.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Uruchomienie i adaptacja istniejącej zabudowy pod stację demontażu pojazdów oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”
15.09.2017 14:04 KO.6341.52.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych: 5 szt. studni chłonnych na terenie działki o nr 1622/138 oraz przebudowę rowu na działkach o nr 1622/138 oraz 1621/213 obręb Ruda w Rudzie Śląskiej".
07.09.2017 11:04 KO.6220.1.46.2016 Dokumentacja do wglądu w spr. "Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
07.09.2017 10:58 KO.6220.1.46.2016 Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, poprzez montaż nowych urządzeń”
01.09.2017 10:32 KO.6220.1.41.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
01.09.2017 10:27 KO.6220.1.20.2017 Dokumentacja do wglądu w spr. "Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”
28.08.2017 15:19 KO.6341.44.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku eksploatacją bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ks. Niedzieli 25 w Rudzie Śląskiej".
23.08.2017 11:04 KO.6341.31.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie do potoku Bielszowickiego w km 5+935, istniejącym wylotem Ø 400, ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych, z terenu firmy WAKPOL S.A. w Rudzie Śląskiej".
17.08.2017 14:26 KO.6220.1.3.2017 Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
17.08.2017 14:14 KO.6220.1.3.2017 Dokumentacja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
04.08.2017 10:03 KO.6341.35.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: 32 szt. studni chłonnych oraz 35 szt. dołów chłonnych (drenaży rozsączających) na terenie działek o nr 1598/179, 1599/179, 1600/179, 1997/179, 1998/179, 294/2, 956/41, 1474/41, 1475/41, 1476/41 przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej".
04.08.2017 10:00 KO.6341.41.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33".
04.08.2017 09:56 KO.6341.39.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: przebudowę dwóch odcinków rowu przydrożnego poprzez ich zarurowanie rurociągiem o średnicy 315 mm, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Cetnik oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni dróg, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej w Katowicach”.
04.08.2017 09:49 KO.6220.1.55.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa linii galwanicznej na terenie Zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
04.08.2017 09:42 KO.6220.1.20.2017 Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
31.07.2017 13:46 KO.6220.1.46.2016 Zawiadomienie stron w spr."Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
28.07.2017 11:03 KO.6220.1.38.2013 Decyzja do wglądu w spr. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 01 01 02, 01 04 12 w mobilnej instalacji, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Bielszowice, rejon ul. Górnej, na terenie zwałowiska (zwał „R” – część południowa – hałda powęglowa) po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel”.
25.07.2017 14:34 KO.6220.1.8.2016 Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
21.07.2017 09:43 KO.6220.1.8.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Punkt skupu złomu” - zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Brata Alberta (działka nr 4120/365)
21.07.2017 09:35 KO.6220.1.3.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
19.07.2017 15:09 KO.6341.30.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Matejki 16".
13.07.2017 15:58 KO.6220.1.2.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
12.07.2017 10:29 KO.6341.38.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów zakładu wędliniarskiego zlokalizowanego przy ul. Augustyna Potyki 28 w Rudzie Śląskiej".

1 2 3 następna