Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2017 09:12 AU.6733.1.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN oraz linii kablowej nN na działkach o ozn. geod. 1034/5, 1035/5, 1030/5, 1033/5, położonych w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze".
24.11.2017 15:16 KO.6341.60.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej"
22.11.2017 09:09 KO.6341.59.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Styczyńskiego w Rudzie Śląskiej do ziemi (rowu)"
16.11.2017 09:23 KO.6341.57.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
14.11.2017 14:48 AU.6740.457.2017 Wszczęcie postępowaia w spr. realizacji inwestycji drogowej np. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”
09.11.2017 14:21 KO.6341.54.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu WL1 do rowu przebiegającego w rejonie ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem odcinka rowu oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu, w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej"
03.11.2017 11:43 IFVIIIa.7570.12.88.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za działkę nr 1934/291 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
03.11.2017 11:40 IFVIIIa.7570.12.91.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za działkę nr 4152/119 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
03.11.2017 11:38 IFVIIIa.7570.12.13.2017 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego za działkę nr 681/155 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
03.11.2017 11:31 IFVIIIa.7570.12.15.2017 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego za działkę nr 683/156 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
02.11.2017 12:26 PZ.6740.206.2013 Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w zakresie nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 1826/114 (...)"
26.09.2017 14:32 KO.6341.49.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin w Rudzie Śląskiej".
15.09.2017 14:09 KO.6220.1.25.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Zmiana koncesji nr 125/94 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża kopalni węgla kamiennego „Halemba” w zakresie ustanowienia dodatkowego obszaru górniczego „Halemba – Szyb Wschodni” oraz w zakresie ustanowienia dodatkowego terenu górniczego „Halemba – Szyb Wschodni””.
12.09.2017 15:38 SDO.2613.9.2017 Zbycie w drodze przetargu ofertowego przyczepy marki Niewiadow 350 B o numerze rejestracyjnym KAG 837Y
23.08.2017 11:26 AU.6740.242.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa ulicy Piastowskiej obejmująca rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)".
23.08.2017 11:08 KO.6341.36.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – „Orzegów” w Rudzie Śląskiej – Orzegowie do rzeki Bytomki w km 14+500".
31.07.2017 13:39 SDO.2613.7.2017 Zbycie w drodze przetargu ofertowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dzieci) marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI
31.07.2017 13:31 SDO.2613.8.2017 Zbycie w drodze przetargu ofertowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dzieci) marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI
12.07.2017 10:39 AU.6740.202.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulic Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej (...)".
12.07.2017 10:34 AU.6740.242.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Piastowskiej obejmująca rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką (...)".
04.07.2017 11:03 KO.6341.23.2017 Wszczęcie postępowania spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego: fosforu ogólnego, azotu amonowego i węglowodorów ropopochodnych, z terenu Szpitala Miejskiego przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
29.06.2017 12:11 KO.6341.16.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych w Rudzie Śląskiej: (...)".
29.06.2017 12:04 KO.6341.16.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Wyzwolenia i ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej (...)".
14.06.2017 15:37 KD.7013.1.2017.JO Zawiadomienie o planowanej inwestycji: "Rozbudowa ul. Janasa w Rudzie Śląskiej".
12.06.2017 15:10 SDO.2613.8.2017 Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
12.06.2017 15:03 SDO. 2613.7.2017 Zbycie w drodze licytacji autobusu marki Mercedes –Benz Sprinter 413 CDI przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
08.06.2017 16:32 IFXIII.7820.117.2016 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego o wydaniu Decyzji w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
31.05.2017 09:17 AU.6740.202.2017 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): (...)".
24.05.2017 14:04 SDO.2613.6.2017 Zbycie autobusu marki Mercedes – Benz Sprinter 413 CDI (nr rej SL 12752) - ogłoszenie licytacji
24.05.2017 14:00 SDO.2613.5.2017 Zbycie autobusu marki Mercedes – Benz Sprinter 413 CDI (nr rej SL 12751) - ogłoszenie licytacji
22.05.2017 15:14 KO.6341.3.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu (przekroczenie potoku Bielszowickiego kanalizacją sanitarną w km 10+702)".
22.05.2017 12:07 SI.2613.2.2017 Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu, samorządowej instytucji kultury lub samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
08.05.2017 12:21 KO.6341.21.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z obiektu mieszczącego się przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej".
28.04.2017 12:02 KO.6341.10.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej D.1 do rzeki Bytomki (...)".
28.04.2017 11:57 KO.6341.10.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie wylotu ze zbiornika retencyjnego Z2 do rzeki Bytomki (...)".
21.04.2017 12:06 Informacja w spr. sprostowania błędu w obwieszczeniu dot. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
24.03.2017 11:30 KO.6341.11.2017 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych ulicy Piastowskiej oraz ulicy Jana Matejki w Rudzie Śląskiej do zbiornika retencyjnego, a następnie do Rowu Rudzkiego (...)
22.03.2017 15:21 KO.6341.39.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego odcinka trasy N-S, od DTŚ do ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej do ziemi (do rowów drogowych) (...)".
17.03.2017 08:31 EO.4431.7.2017 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
08.03.2017 13:20 AU.6740.720.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej Halembie, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (...)”.
08.03.2017 13:13 AU.6733.2.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o ozn. geod. 2440/152, 2438/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod. 2068/152), 2436/152, 2435/152 (powstałych z podziału działki o ozn. geod 698/152), położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Zjednoczenia i Śląskiej".
01.03.2017 09:57 AU.6740.55.2017 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną tłoczną w rejonie ulic Ks. Józefa Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 5164/414”.
27.02.2017 14:25 WOOŚ.4210.7.2015.JW.33 Infomacja w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
23.02.2017 17:07 IFXIII.7820.117.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
15.02.2017 09:56 AU.6740.565.2014 Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego linii 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej”, na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 2021/111, 2036/111, 2964/215, 2543/189 i 1303/189”".
15.02.2017 09:52 AU.6740.611.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną (tj. zbiornikiem retencyjnym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji ścieków technologicznych, siecią wodociągową, instalacją gazową, siecią elektryczną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, komunikacją), portiernią, zbiornikiem wody przeciwpożarowej wraz z pompownią i adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym: 658/453, 660/458, 465, 471, 466, 1048/487, 475, 1046/493, 500”
08.02.2017 12:23 AU.6740.661.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”
01.02.2017 15:29 AU.6740.621.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: (...)".
27.01.2017 11:31 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej”.
18.01.2017 08:54 AU.6740.720.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (...)

1 2 następna