Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2018 13:42 KO.6341.03.2018 Postępowanie w spr. „Zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wody, poprzez odtworzenie lewej skarpy koryta potoku Bielszowickiego na odcinku w km 9+765 – 10+116 w Rudzie Śląskiej, w związku z likwidacją zastoiska wodnego związanego z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego"
16.04.2018 15:20 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1"
05.04.2018 18:12 KO.6220.1.9.2018 Postępowanie w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
23.03.2018 12:03 KO.6341.01.2018 Postępowanie w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 1394 w Rudzie Śląskiej"
20.03.2018 15:40 KO.6220.1.46.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
15.03.2018 17:01 KO.6220.1.8.2018 Postępowanie w spr. „Zlewnia Potyki – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
15.03.2018 16:57 KO.6220.1.7.2018 Postępowanie w spr. „Zlewnia Pordzika – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
15.02.2018 16:48 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1”
09.02.2018 10:03 KO.6251.1.2013 Kontynuacja postępowania z 2013 roku - "Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Bogota Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13"
11.01.2018 12:23 KO.6220.1.33.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”