Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 13:10 Druk Nr 28 Projekt uchwały w sprawie wystosowania apelu do parlamentarzystów województwa śląskiego o wsparcie starań samorządu zmierzających do otrzymania należnych mu środków na realizację zadań zleconych.
08.11.2013 13:06 Druk Nr 27 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.
08.11.2013 13:04 Druk Nr 26 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej
08.11.2013 13:02 Druk Nr 25 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
28.10.2013 12:55 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią
28.10.2013 12:52 Druk Nr 22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
28.10.2013 12:49 Druk Nr 21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
28.10.2013 12:33 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Ruda Śląska".
28.10.2013 12:31 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego zwrócenia się do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów.
28.10.2013 12:29 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.
28.10.2013 12:24 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie kontynuacji przez Miasto Ruda Śląska realizacji projektu systemowego "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich" współfinansowanego przez Unię Europejską
28.10.2013 12:17 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości znajdujących się w Rudzie Śląskiej
28.10.2013 12:14 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości mieszczącej się w Rudzie Śląskiej
28.10.2013 12:12 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej.
28.10.2013 12:09 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej.
28.10.2013 12:00 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw gruntu z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
28.10.2013 11:31 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
28.10.2013 11:23 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
28.10.2013 11:19 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
28.10.2013 11:15 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat nieruchomości
28.10.2013 11:07 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne na czas oznaczony
28.10.2013 11:03 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Górnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
28.10.2013 11:00 Druk Nr 2 Projekt uchwały nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
28.10.2013 09:52 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
07.10.2013 11:50 Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla "Huty Pokój" S.A. na okres od dnia 01.11.2013 r. do dnia 01.11.2014 r.
23.09.2013 09:46 Druk Nr 15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
23.09.2013 09:35 Druk Nr 14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
23.09.2013 09:30 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2014 roku.
23.09.2013 09:19 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
23.09.2013 09:17 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.

1 2 3 4 5 6 następna