Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2007 12:19 PC.PM.0151-366/07 366/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
30.08.2007 12:10 PC.PM.0151-365/07 365/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych
30.08.2007 11:59 PC.PM.0151-364/07 364/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie odwodnienie ulicy Rolniczej wraz z kanalizacją"
30.08.2007 11:49 PC.PM.0151-363/07 263/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Pawła w Rudzie Ś
23.08.2007 15:27 PC.PM.0151-362/07 362/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
22.08.2007 09:12 PC.PM.0151-361/07 361/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 35 w Rudzie Śląskiej
22.08.2007 09:10 PC.PM.0151-360/07 360/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
21.08.2007 11:38 PC.PM.0151-358/07 358/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia
21.08.2007 09:25 PC.PM.0151-357/07 357/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr : KW 6462, KW 6489, KW 6620, KW 167
20.08.2007 12:56 PC.PM.0151-359/07 359/07 zmieniające zarządzenie nr 24/2002 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum oraz porządkowanie gospodarki ściek
20.08.2007 12:49 PC.PM.0151-356/07 356/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego
20.08.2007 12:44 PC.PM.0151-355/07 355/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ewidencji dróg publicznych
17.08.2007 16:03 PC.PM.0151-354/07 354/07 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot zwaloryzowanych kaucji zabezpieczających za lokale mieszkalne oraz przyjęcia regulaminu jej działania
17.08.2007 16:01 PC.PM.0151-353/07 353/07 w sprawie realizacji uchwały nr 197/XIV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2007 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z o.o.
17.08.2007 16:00 PC.PM.0151-352/07 352/07 w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr SOR.ORG.0151-7/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05 lutego 2007 r. dotyczącego wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organ
17.08.2007 15:58 PC.PM.0151-351/07 351/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Grodzkiej
17.08.2007 15:57 PC.PM.0151-350/07 350/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „określenie granic i powierzchni nieruchomości, które pr
17.08.2007 15:55 PC.PM.0151-349/07 349/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont przewodów kominowych i modernizacji instalacji c.o
17.08.2007 11:58 PC.PM.0151-348/07 348/07 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
17.08.2007 11:53 PC.PM.0151-347/07 347/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ulic
17.08.2007 11:48 PC.PM.0151-346/07 346/07 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 9 przy ulicy Zamenhof
17.08.2007 11:42 PC.PM.0151-345/07 345/07 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-300/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowani
17.08.2007 11:38 PC.PM.0151-344/07 344/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic
17.08.2007 11:33 PC.PM.0151-343/07 343/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida z przeznaczeniem pod budowę zespołu b