Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2005 12:35 241/04 241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
10.05.2005 12:30 038/PM/04 038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
14.02.2005 13:26 239/04/A 239/04/A w sprawie zarządzenia nr 283/PM/03 Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 07.10.2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu spalania paliw stałych
14.02.2005 13:20 250/04 250/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 13:14 249/04 249/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 13:09 248/04 248/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 13:00 247/04 247/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 12:55 246/04 246/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 12:52 245/04 245/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 12:49 244/04 244/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
14.02.2005 12:44 243/04 243/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących z mocy prawa własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonych nr geod. 2846 i 283/25
14.02.2005 12:36 242/04 242/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (...) niezbędnej dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
14.02.2005 12:25 241/A/04 241/A/04 w sprawie powołania komisji konkursowej programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka gruźlicy" w celu zaopiniowania prawidłowości jego wykonania.
14.02.2005 12:20 240/04 240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
14.02.2005 12:08 239/04 239/04 w sprawie przygotowania analizy dotyczącej możliwości wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (...)
11.02.2005 14:21 238/04 238/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie zajętej pasem (...)
10.02.2005 16:22 237/04 237/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanych działek (...)
10.02.2005 16:15 236/04 236/04 w sprawie nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej
10.02.2005 15:23 235/04 235/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2005 r.
07.02.2005 16:58 039/PM/04 039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
07.02.2005 15:39 040/PM/04 040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
07.02.2005 13:58 234/04 234/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartegi konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 r.
07.02.2005 12:28 233/04 233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
07.02.2005 12:09 232/04 232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
07.02.2005 11:47 231/04 231/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
06.01.2005 13:17 230/04 230/04 w sprawie nabycia odpłatnego przez Gminą Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budowli od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" z siedziba (...)
06.01.2005 13:14 229/04 229/04 w sprawie realizacji uchwały nr 626/XXXIIl/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004r. dot określenia zasad wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
06.01.2005 13:12 228/04 228/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w Miejskim Ośrodku Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - instytucji kultury.
06.01.2005 13:09 227/04 227/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
06.01.2005 12:12 226/04 226/04 w sprawie wygaśnięcia zarządu nieruchomości położonej przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, sprawowanego przez MPGM Sp. z o.o. oraz przywrócenia zarządu (...)

1 2 3 4 5 6 następna