Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2007 14:01 SOR.PM.0151-103/06 103/06 w sprawie powołania zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
12.01.2007 12:19 SOR.PM.0151-517/06 517/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomościami będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
12.01.2007 12:16 SOR.PM.0151-516/06 516/06 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów wynikających z postanowień uchwały Nr 1145/LXV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Ruda Śląska z tytułu należności czynszowych, należności za media oraz udzielania ulg w tym zakresie
03.01.2007 11:50 SOR.PM.0151-515/06 515/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnych ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieograniczonym na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
03.01.2007 11:27 SOR.PM.0151-364/06 364/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
03.01.2007 11:25 SOR.PM.0151-514/06 514/06 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Młodzieżowej i Batorego, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 1636/156 i 1614/156 o łącznej powierzchni 1186 m2
03.01.2007 11:19 SOR.PM.0151-513/06 513/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006r.
03.01.2007 11:16 SOR.PM.0151-512/06 512/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie robót dodatkowych inwestycji – budowa osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego, socjalnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej”
03.01.2007 11:11 SOR.PM.0151-511/06 511/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
03.01.2007 11:09 SOR.PM.0151-510/06 510/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni holu głównego w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, na organizację kiermaszu książek
03.01.2007 10:58 SOR.PM.0151-509/06 509/06 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2, na montaż autobusów do sprzedaży obuwia ochronnego
03.01.2007 10:55 SOR.PM.0151-508/06 508/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
18.12.2006 10:13 SOR.PM.0151-507/06 507/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
18.12.2006 10:11 SOR.PM.0151-506/06 506/06 w sprawie zasad udzielania przez Miasto Ruda Śląska zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 6000 EURO netto
18.12.2006 10:08 SOR.PM.0151-505/06 505/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2006 16:14 SOR.PM.0151-504/06 504/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
07.12.2006 16:12 SOR.PM.0151-503/06 503/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska”
07.12.2006 16:09 SOR.PM.0151-502/06 502/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-331/06 Prezydenta Miasta ruda Śląska z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska”
07.12.2006 16:05 SOR.PM.0151-501/06 501/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej”
01.12.2006 13:54 SOR.PM.0151-500/06 500/06 w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
01.12.2006 13:52 SOR.PM.0151-499/06 499/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
01.12.2006 13:50 SOR.PM.0151-498/06 498/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenie ruchu: montaż stalowych ocynkowanych barier ochronnych typu SP-04/04; montaż ochronnych parawanów ulicznych ; montaż stalowych ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych oraz słupków separacyjnych”
01.12.2006 13:47 SOR.PM.0151-497/06 497/06 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów w roku akademickim 2006/2007 (semestr zimowy) przyznawanych ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Budżetu Państwa oraz z budżetu Miasta Ruda Śląska
01.12.2006 13:44 SOR.PM.0151-496/06 496/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
01.12.2006 13:42 SOR.PM.0151-495/06 495/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
01.12.2006 13:36 SOR.PM.0151-494/06 494/06 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
01.12.2006 13:34 SOR.PM.0151-493/06 493/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 maja 7,7A,7B,7C, w Rudzie Śląskiej – Halembie
23.11.2006 11:53 SOR.PM.0151-353/06 353/06 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów w roku akademickim 2006/2007 (semestr zimowy) przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu miasta Ruda Śląska
23.11.2006 11:53 SOR.PM.0151-492/06 492/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptację budynku przy ul. Gen. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej dla potrzeb Staży Miejskiej”
23.11.2006 11:49 SOR.PM.0151-491/06 491/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61”

1 2 3 4 5 6 następna