Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2008 15:17 PC.PM.0151-864/08 864/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.BM.0151-612/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.02.2008 r. oraz wyznaczenia osób do udziału w pracach zespołu spisowego w Poradni Okulistycznej
01.08.2008 15:14 PC.PM.0151-863/08 863/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywnosci Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
30.07.2008 13:02 PC.PM.0151-862/08 862/08 sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego przedszkola Nr 38, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 16
30.07.2008 12:52 PC.PM.0151-861/08 861/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.07.2008 12:50 PC.PM.0151-860/08 860/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.07.2008 12:48 PC.PM.0151-859/08 859/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnicznyc
28.07.2008 15:47 PC.PM.0151-858/08 858/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej w Ornontowicach – droga powiatowa Nr S 5341.
28.07.2008 15:44 PC.PM.0151-857/08 857/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont sanitariatów w budynku Szkoły podstawoweej Nr 41
28.07.2008 15:43 PC.PM.0151-856/08 856/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-837/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lipca 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
28.07.2008 15:39 PC.PM.0151-855/08 855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-734/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
28.07.2008 15:35 PC.PM.0151-854/08 854/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenia zamóweniania publicznego na: "Sporzadzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowa
28.07.2008 15:22 PC.PM.0151-853/08 853/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami
28.07.2008 15:18 PC.PM.0151-852/08 852/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
28.07.2008 15:08 PC.PM.0151-851/08 851/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej
28.07.2008 14:50 PC.PM.0151-849/08 849/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Doroszewskiego z przeznaczeniem pod budowę zespołu domów jednorodzinny
28.07.2008 14:19 PC.PM.0151-847/08 847/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Usługi w zakresie utrzymanie zieleni oraz czystości i porz
18.07.2008 15:06 PC.PM.0151-850/08 850/08 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 65/XIV/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dnia 4 czerwca 2008 r.
18.07.2008 14:38 PC.PM.0151-848/08 848/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Katowickiej i Zdziebkowskiej
18.07.2008 14:15 PC.PM.0151-846/08 846/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlano - elektrycznych
18.07.2008 14:13 PC.PM.0151-845/08 845/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ruda Śląska
17.07.2008 17:40 PC.PM.0151-843/08 843/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa
17.07.2008 17:37 PC.PM.0151-842/08 842/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej
17.07.2008 17:36 NR PC.PM.0151-841/08 w sprawie 841/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach u zbiegu ulic
15.07.2008 11:43 PC.PM.0151-840/08 840/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku miesz
15.07.2008 11:41 PC.PM.0151-839/08 839/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku miesz
15.07.2008 11:39 PC.PM.0151-838/08 838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1
15.07.2008 11:34 PC.PM.0151-837/08 837/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności
15.07.2008 11:07 PC.PM.0151-836/08 836/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przych
15.07.2008 10:59 PC.PM.0151-835/08 835/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dachu w budynku przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląsk
15.07.2008 10:56 PC.PM.0151-834/08 834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w uzytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku
15.07.2008 10:50 PC.PM.0151-833/08 833/08 w sprawie sprzedazy w trybie przetragowym działki 682/135 o pow. 422 m2 położonej w Rudzie Śląksiej przy ul. Skowronków na rzecz Państwa Judyty i Leszka Kuźnia
14.07.2008 11:58 PC.PM.0151-832/08 832/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 C w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
14.07.2008 11:54 PC.PM.0151-831/08 831/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 5 w Rudzie Śląskiej - Goduli
14.07.2008 11:52 PC.PM.0151-830/08 830/08 w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 15 w Rudzie Śląskiej - Goduli
14.07.2008 11:50 PC.PM.0151-829/08 829/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku przy ul. Orzegowskiej 47 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
14.07.2008 11:43 PC.PM.0151-828/08 828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomoœci gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wi
14.07.2008 11:39 PC.PM.0151-827/08 827/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.07.2008 11:36 PC.PM.0151-826/08 826/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.07.2008 11:32 Pc.PM.0151-825/08 825/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda
14.07.2008 11:26 Pc.PM.0151-824/08 824/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu EKG dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.07.2008 11:24 PC.PM.0151-823/08 823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnast
14.07.2008 11:15 PC.PM.0151-822/08 822/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ przebudowę ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej”
14.07.2008 09:21 PC.PM.0151-821/08 821/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku
14.07.2008 09:19 PC.PM.0151-820/08 820/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień
14.07.2008 09:17 Pc.PM.0151-819/08 819/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska
11.07.2008 14:08 PC.PM.0151-844/08 844/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup , dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowe
11.07.2008 09:03 PC.PM.0151-818/08 818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej