Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2008 14:01 PC.PM.0151-1024/08 1024/08 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
05.12.2008 13:57 PC.PM.0151-1023/08 1023/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
05.12.2008 13:54 PC.PM.0151-1022/08 1022/08 w sprawie złożenia oferty nabycia Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółce z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej
05.12.2008 13:45 POC.PM.0151-1019/08 1019/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
03.12.2008 14:02 PC.PM.00151-1025/08 1025/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
03.12.2008 13:51 PC.PM.0151-1021/08 1021/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
03.12.2008 13:47 PC.PM.0151-1020/08 1020/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu
03.12.2008 13:42 PC.PM.0151-1018/08 1018/08 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szkolnej 23, oznaczonej nr geod. 3074/85
27.11.2008 13:01 PC.PM.0151-1017/08 1017/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
27.11.2008 12:59 PC.PM.0151-1016/08 1016/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Ślaska oznaczonej numerem geodezyjnym 1745/34 położonej w Rudzie Śląskiej
27.11.2008 12:57 PC.PM.0151-1015/08 1015/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ulicy Antoniego Nowary
27.11.2008 12:55 PC.PM.0151-1014/08 1014/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli u zbiegu ulic Starej i Joanny z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
27.11.2008 12:52 PC.PM.0151-1013/08 1013/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
27.11.2008 12:45 PC.PM.0151-1012/08 1012/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
27.11.2008 12:39 PC.PM.0151-1011/08 1011/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 315/50, 228/50, 886/51, 889/50, 1100/50 położonych w Rudzie Śląskiej,
27.11.2008 12:37 PC.PM.0151-1010/08 1010/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców
27.11.2008 12:36 PC.PM.0151-1009/08 1009/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 582/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą „Śląski Park Przemysłowy
27.11.2008 12:32 PC.PM.0151-1008/08 1008/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.11.2008 12:26 PC.PM.0151-1007/08 1007/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej
27.11.2008 12:23 PC.PM.0151-1006/08 1006/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku,
27.11.2008 12:20 PC.PM.0151-1005/08 1005/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Zakup prasy i dostawa do Urzędu Miasta
27.11.2008 12:15 PC.PM.0151-1004/08 1004/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży
27.11.2008 12:14 PC.PM.0151-1003/08 1003/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.06.2005 r. nr DOO.PM.0151-212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1
27.11.2008 12:07 PC.PM.0151-1002/08 1002/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup urządzenia samoczynnie rejestrujacego
27.11.2008 12:01 PC.PM.0151-1001/08 1001/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta
27.11.2008 11:59 PC.PM.0151-1000/08 1000/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienaia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa Drogi do Ślaskeigo Parku Przemysłowego
27.11.2008 11:56 PC.PM.0151-999/08 999/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 47 w Rudzie Śląksiej
27.11.2008 11:53 PC.PM.0151-998/08 998/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy placu jana Pawła II 3B w Rudzie Śląskiej
27.11.2008 11:50 PC.PM.0151-997/08 997/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
24.11.2008 12:23 PC.PM.0151-996/08 996/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2402/233 zapisanej na karcie mapy
24.11.2008 12:19 PC.PM.0151-995/08 995/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1668/265, 1289/265, 3501/265 i 3503/265
24.11.2008 12:12 PC.PM.0151-994/08 994/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3835/232 zapisanej na karcie mapy
14.11.2008 10:06 PC.PM.0151-993/08 993/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela
14.11.2008 10:05 PC.PM.0151-992/08 992/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej,
14.11.2008 10:00 PC.PM.0151-991/08 991/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich budynków mie
14.11.2008 09:57 PC.PM.0151-990/08 990/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni "rynek centrum"
07.11.2008 10:16 PC.PM.0151-989/08 989/08 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna
07.11.2008 10:11 PC.PM.0151-988/08 988/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczącego zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej,
07.11.2008 10:09 PC.PM.0151-987/08 987/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.11.2008 10:06 PC.PM.0151-986/08 986/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 04 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
07.11.2008 10:03 PC.PM.0151-985/08 985/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Bieżące zabezpieczenie ruchu *
07.11.2008 10:00 PC.PM.0151-984/08 984/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie miasta Ruda Śląska