Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2009 15:26 NR PC.PM.0151-1065/08 1065/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji
07.01.2009 15:23 PC.PM.0151-1064/08 1064/08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2009 – 2011
05.01.2009 15:20 NR PC.PM.0151-1063/08 1063/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
05.01.2009 15:17 NR PC.PM.0151-1062/08 1062/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach.
05.01.2009 15:14 NR PC.PM.0151-1061/08 1061/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku z zakresu spraw społecznych
05.01.2009 15:11 NR PC.PM.0151-1060/08 1060/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii ”
05.01.2009 15:01 NR PC.PM.0151-1059/08 1059/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków
05.01.2009 14:56 NR PC.PM.0151-1058/08 1058/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 57 Rudzie Śląskiej -Halembie
23.12.2008 14:56 NR PC.PM.0151-1057/08 1057/08 w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.12.2008 14:55 NR PC.PM.0151-1056/08 1056/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piotra Niedurnego z przeznaczeniem
23.12.2008 14:53 NR PC.PM.0151-1055/08 1055/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
23.12.2008 14:51 NR PC.PM.0151-1053/08 1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
23.12.2008 14:49 NR PC.PM.0151-1054/08 1054/08 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-869/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.08.2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących
23.12.2008 14:47 NR PC.PM.0151-1052/08 1052/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochlowicach przy ul.Solnej
23.12.2008 14:45 NR PC.PM.0151-1051/08 1051/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„sporządzenie projektu zmian miejscowego planu
23.12.2008 14:43 NR PC.PM.0151-1050/08 1050/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8
23.12.2008 14:40 PC.PM.0151-1049/08 1049/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej
23.12.2008 14:38 PC.PM.0151-1048/08 1048/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
22.12.2008 08:34 PC.PM.0151-1047/08 1047/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego 50, Piotra Niedurnego 50A w Rudzie Śląskiej
22.12.2008 08:30 PC.PM.0151-1046/08 1046/08 w sprawie realizacji uchwały nr 659/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą
22.12.2008 07:33 PC.PM.0151-1045/08 1045/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w 2009 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
22.12.2008 07:31 PC.PM.0151-1044/08 1044/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
22.12.2008 07:28 PC.PM.0151-1043/08 1043/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1007/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
12.12.2008 10:13 PC.PM.0151-1042/08 1042/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na: "Zakup dostawa montaż konfiguracja swichta sterującego
12.12.2008 10:11 PC.PM.0151-1041/08 1041/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
12.12.2008 10:05 PC.PM.0151-1040/08 1040/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1750/58, położonej w Rudzie Śląskiej
12.12.2008 10:04 PC.PM.0151-1039/08 1039/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
12.12.2008 10:01 PC.PM.0151-1038/08 1038/08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu
12.12.2008 10:00 PC.PM.0151-1037/08 1037/08 w sprawie ustalenia metodologii wniesienia wkładu rzeczowego do programów realizowanych w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
12.12.2008 09:58 PC.PM.0151-1036/08 1036/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
12.12.2008 09:57 PC.PM.0151-1035/08 1035/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Głównej 38 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach,
12.12.2008 09:55 PC.PM.0151-1034/08 1034/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2426/253 zapisanej na karcie mapy 8
12.12.2008 09:53 PC.PM.0151-1033/08 1033/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1956/251 zapisanej na karcie mapy 8
12.12.2008 09:44 PC.PM.0151-1032/08 1032/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-953/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
12.12.2008 09:42 PC.PM.0151-1031/08 1031/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich części pawilonów
12.12.2008 09:39 PC.PM.0151-1030/08 1030/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku
12.12.2008 09:37 PC.PM.0151-1029/08 1029/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku
12.12.2008 09:35 PC.PM.0151-1028/08 1028/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 2, Czarnoleśnej 6,6A w Rudzie Śląskiej
08.12.2008 14:08 NR PC.PM.0151-1027/08 1027/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej
08.12.2008 14:04 NR PC.PM.0151-1026/08 1026/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 2427/253