Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2009 14:09 PC.PM.0151-1171/09 1171/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej Pani Sabinie Brzozowskiej,
06.03.2009 14:06 PC.PM.0151-1170/09 1170/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Lidii Sładkowskiej,
06.03.2009 14:03 PC.PM.0151-1169/09 1169/09 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Nr 1
06.03.2009 13:59 PC.PM.0151-1167/09 1167/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
06.03.2009 13:51 PC.PM.0151-1166/09 1166/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienaia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie cyfrowej ortofotomapy
06.03.2009 13:49 PC.PM.0151-1165/09 1165/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 'Termomodernizacja budynku
02.03.2009 12:07 PC.PM.0151-1164/09 1164/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „DIABETYCY 2009” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem
02.03.2009 12:02 PC.PM.0151-1163/09 1163/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców
02.03.2009 12:00 PC.PM.0151-1162/09 1162/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców
02.03.2009 11:58 PC.PM.0151-1161/09 1161/09 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi
02.03.2009 11:56 PC.PM.0151-1160/09 160/09 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska,
02.03.2009 11:45 PC.PM.0151-1159/09 1159/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty fundacji oraz organizacji pozarządowych na realizację w roku 2009 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
02.03.2009 11:36 PC.PM.0151-1158/09 1158/09 w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zadrowia pn."Godne zycie i umieranie"
25.02.2009 14:16 PC.PM.0151-1157/09 1157/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych
25.02.2009 14:13 PC.PM.0151-1156/09 1156/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu integrowania mniejszości narodowych zamieszkujących Rudę Śląską
25.02.2009 14:11 PC.PM.0151-1155/09 1155/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób straszych dokonanego przez Komisję Konkursową
25.02.2009 14:08 PC.PM.0151-1154/09 1154/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie w roku 2009 wznowień ze wskazaniem granic
25.02.2009 14:05 PC.PM.0151-1153/09 1153/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
25.02.2009 14:03 PC.PM.0151-1152/09 1152/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
25.02.2009 13:53 PC.PM.0151-1151/09 1151/09 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8
25.02.2009 13:51 PC.PM.0151-1150/09 1150/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
25.02.2009 13:50 PC.PM.0151-1149/09 1149/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej,
25.02.2009 13:49 PC.PM.0151-1148/09 1148/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej,
25.02.2009 13:46 PC.PM.0151-1147/09 1147/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śl.
19.02.2009 13:24 NR PC.PM.0151-1146/09 1146/09 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
18.02.2009 14:38 PC.PM.0151-1145/09 1145/09 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od CTL Maczki - Bór Spółki z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
18.02.2009 11:58 PC.PM.0151-1144/09 1144/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji.
18.02.2009 11:56 PC.PM.0151-1143/09 1143/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę
18.02.2009 11:54 PC.PM.0151-1142/09 1142/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę
18.02.2009 11:53 PC.PM.0151-1141/09 1141/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-88/06 Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śl.
18.02.2009 11:51 PC.PM.0151-1140/09 1140/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,
18.02.2009 11:50 PC.PM.0151-1139/09 1139/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląs
11.02.2009 13:31 PC.PM.0151-1138/09 1138/09 w sprawie wyrażenia zgody na czasowe przeniesienie siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 20 Rudzie Śląskiej,
11.02.2009 13:29 PC.PM.0151-1137/09 1137/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji
11.02.2009 13:27 PC.PM.0151-1136/09 1136/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
11.02.2009 13:23 PC.PM.0151-1135/09 1135/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7,
11.02.2009 13:18 PC.PM.0151-1134/09 1134/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
11.02.2009 11:42 PC.PM.0151-1133/09 1133/09 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej
11.02.2009 11:39 PC.PM.0151-1132/09 1132/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Letnie oczyszczanie dróg
11.02.2009 11:37 PC.PM.0151-1131/09 1131/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu
11.02.2009 11:29 PC.PM.0151-1130/09 1130/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.'Adaptacja...
04.02.2009 10:07 PC.PM.0151-1129/09 1129/09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Szkoły Policealnej Nr 1
04.02.2009 10:05 PC.PM.0151-1128/09 1128/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 3 położony w zespole 5 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Łukowej z jednoczesnym oddaniem
04.02.2009 10:02 PC.PM.0151-1127/09 1127/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 6 położony w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja z jednoczesnym
04.02.2009 09:58 PC.PM.0151-1126/09 1126/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 8 położony w zespole 11 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Zofii - Ludwika Solskiego
04.02.2009 09:56 PC.PM.0151-1125/09 1125/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 22 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Dobrego
04.02.2009 09:52 PC.PM.0151-1124/09 1124/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 20 położony w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności
04.02.2009 09:47 PC.PM.0151-1123/09 1123/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą (...)
04.02.2009 09:43 PC.PM.0151-1122/09 1122/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi telefoniczne i przesyłu danych
04.02.2009 09:41 PC.PM.0151-1121/09 1121/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa zespołu garaży przy ul. Furgoła w rejonie hałdy

1 2 następna