Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2009 14:09 PC.PM.0151-1171/09 1171/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej Pani Sabinie Brzozowskiej,
06.03.2009 14:06 PC.PM.0151-1170/09 1170/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Lidii Sładkowskiej,
06.03.2009 14:03 PC.PM.0151-1169/09 1169/09 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Nr 1
06.03.2009 13:59 PC.PM.0151-1167/09 1167/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
06.03.2009 13:51 PC.PM.0151-1166/09 1166/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienaia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie cyfrowej ortofotomapy
06.03.2009 13:49 PC.PM.0151-1165/09 1165/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 'Termomodernizacja budynku
02.03.2009 12:07 PC.PM.0151-1164/09 1164/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „DIABETYCY 2009” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem
02.03.2009 12:02 PC.PM.0151-1163/09 1163/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców
02.03.2009 12:00 PC.PM.0151-1162/09 1162/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców
02.03.2009 11:58 PC.PM.0151-1161/09 1161/09 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi
02.03.2009 11:56 PC.PM.0151-1160/09 160/09 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska,
02.03.2009 11:45 PC.PM.0151-1159/09 1159/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty fundacji oraz organizacji pozarządowych na realizację w roku 2009 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
02.03.2009 11:36 PC.PM.0151-1158/09 1158/09 w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zadrowia pn."Godne zycie i umieranie"
25.02.2009 14:16 PC.PM.0151-1157/09 1157/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych
25.02.2009 14:13 PC.PM.0151-1156/09 1156/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu integrowania mniejszości narodowych zamieszkujących Rudę Śląską
25.02.2009 14:11 PC.PM.0151-1155/09 1155/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób straszych dokonanego przez Komisję Konkursową
25.02.2009 14:08 PC.PM.0151-1154/09 1154/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie w roku 2009 wznowień ze wskazaniem granic
25.02.2009 14:05 PC.PM.0151-1153/09 1153/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
25.02.2009 14:03 PC.PM.0151-1152/09 1152/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
25.02.2009 13:53 PC.PM.0151-1151/09 1151/09 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8
25.02.2009 13:51 PC.PM.0151-1150/09 1150/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
25.02.2009 13:50 PC.PM.0151-1149/09 1149/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej,
25.02.2009 13:49 PC.PM.0151-1148/09 1148/09 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej,
25.02.2009 13:46 PC.PM.0151-1147/09 1147/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śl.
19.02.2009 13:24 NR PC.PM.0151-1146/09 1146/09 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
18.02.2009 14:38 PC.PM.0151-1145/09 1145/09 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od CTL Maczki - Bór Spółki z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
18.02.2009 11:58 PC.PM.0151-1144/09 1144/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz Zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji.
18.02.2009 11:56 PC.PM.0151-1143/09 1143/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę
18.02.2009 11:54 PC.PM.0151-1142/09 1142/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę
18.02.2009 11:53 PC.PM.0151-1141/09 1141/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-88/06 Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śl.

1 2 3 następna