Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2018 16:03 SP.0050.2.318.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.294.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
16.08.2018 15:59 SP.0050.2.317.2018 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 039 S ulicy Mokrej kategorii drogi gminnej z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
16.08.2018 15:48 SP.0050.2.316.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie wznowień i wskazań granic nieruchomośi położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach: Wireckiej, Chmielnej, ks. Ludwika Tunkla i Kochłowickiej"
16.08.2018 15:42 SP.0050.2.315.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska"
16.08.2018 15:32 SP.0050.2.314.2018 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13 w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gęsiej w Rudzie Śląskiej
16.08.2018 15:27 SP.0050.2.313.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska"
16.08.2018 15:23 SP.0050.2.312.2018 w sprawie: trybu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Ruda Śląska
16.08.2018 15:18 SP.0050.2.311.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Śląskiej - Ruda "
16.08.2018 15:10 SP.0050.2.310.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: 1. Rozbudowa ulicy Siewnej w Rudzie Śląskiej; 2. Rozbudowa ulicy Pawła (dojazd do posesji przy nr 17) w Rudzie Śląskiej"
07.02.2018 11:03 SP.0050.2.462.2017 462.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
07.02.2018 11:01 SP.0050.2.461.2017 461.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogrzewalni w Rudzie Śląskiej
07.02.2018 10:57 SP.0050.2.460.2017 460.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej
07.02.2018 10:55 SP.0050.2.459.2017 459.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.07.2016 r. w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie świadczenia zastępczego
07.02.2018 10:53 SP.0050.2.458.2017 458.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. 1. "Działalność klubów młodzieżowych", 2. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
29.12.2017 15:03 SP.0050.2.457.2017 457.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Magdziorza w Rudzie śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
29.12.2017 15:01 SP.0050.2.456.2017 456.2017 w sprawie powołania zespołu do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy trasie N-S oraz zbiegu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej
29.12.2017 14:57 SP.0050.2.455.2017 455.2017 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
28.12.2017 17:31 SP.0050.2.454.2017 454.2017 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą"Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
28.12.2017 17:28 SP.0050.2.453.2017 453.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.448.2017 Prezydenta Ruda Śląska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Zakup i dostawa minibusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na rzecz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
28.12.2017 16:37 SP.0050.2.452.2017 452.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
21.12.2017 13:46 SP.0050.2.451.2017 451.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
21.12.2017 13:40 SP.0050.2.450.2017 450.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
21.12.2017 13:39 SP.0050.2.449.2017 449.2017 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku szkolnym 2017/2018
21.12.2017 13:32 SP.0050.2.448.2017 448.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa minibusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na rzecz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
21.12.2017 13:30 SP.0050.2.447.2017 447.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej" w ramach "Kompleksowej ochrony obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ul. Bujoczka w Rudzie Śląskiej"
21.12.2017 13:29 SP.0050.2.446.2017 446.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska"
21.12.2017 13:28 SP.0050.2.445.2017 445.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Nowak
21.12.2017 13:25 SP.0050.2.444.2017 444.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycinkę drzew na terenie Miasta Ruda Śląska"
21.12.2017 13:14 SP.0050.2.443.2017 443.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
21.12.2017 13:09 SP.0050.2.442.2017 442.2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 180/1000 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1040/5 położonej na karcie mapy 3 w obrębie Orzegów o powierzchni 1917 m2 oraz takiego samego udziału, w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy Przedtorze 16 budynku mieszkalnym oraz 2 budynkach gospodraczych wraz z infrastrukturą techniczną, na rzecz Gminy Ruda Śląska
21.12.2017 13:08 SP.0050.2.441.2017 441.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
21.12.2017 12:50 SP.0050.2.440.2017 440.2017 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska VIII Kadencji obejmującej lata 2017 - 2019, zarządzonych na dzień 14 grudnia 2017 roku
07.12.2017 16:23 SP.0050.2.439.2017 439.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
07.12.2017 16:22 SP.0050.2.438.2017 438.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez ....odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 6.1-2698/164 o pow. 5663 m2 będącej w jego użytkowaniu wieczystym na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej geodezyjnie jako działki: 6.1-2684/164, 6.1-2697/164, 6.1-2699/164 o łącznej pow. 4282 m2, położonej przy ul. Obr. Westerplatte 7a w Rudzie Śląskiej
07.12.2017 16:20 SP.0050.2.437.2017 437.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Głogowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
07.12.2017 16:19 SP.0050.2.436.2017 436.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
07.12.2017 16:18 SP.0050.2.435.2017 435.2017 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedszkolu nr 47 w Rudzie Śląskiej mikrofonu bezprzewodowego STWM722C
07.12.2017 16:15 SP.0050.2.434.2017 434.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
07.12.2017 16:10 SP.0050.2.433.2017 433.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonych numerami geodezyjnymi 2404/183, 2701/88, 1548/218, 2678/218, 3140/193 i 2911, zainwestowanych stacjami transformatorowymi
07.12.2017 16:08 SP.0050.2.432.2017 432.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonych numerami geodezyjnymi 908/11, 1247/15 (dojazd przez dz. 1374/15), 822/3, 826/3, 940/3, 964/3, 2029/31, 978/3, 553/3, 1028/3, 994/3, 1008/3, 1269/15, 1360/15, 2445/20, 2447/32, 1807/107, zainwestowanych stacjami transformatorowymi
07.12.2017 16:07 SP.0050.2.431.2017 431.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
07.12.2017 16:05 SP.0050.2.430.2017 430.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej
07.12.2017 16:04 SP.0050.2.429.2017 429.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury
07.12.2017 16:00 SP.0050.2.428.2017 428.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
07.12.2017 15:56 SP.0050.2.427.2017 427.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej 3 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów poczynionych na gruncie
07.12.2017 15:55 SP.0050.2.426.2017 426.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "OTAGO"
07.12.2017 15:51 SP.0050.2.425.2017 425.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa minibusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
07.12.2017 15:50 SP.0050.2.424.2017 424.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
07.12.2017 15:47 SP.0050.2.423.2017 423.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
07.12.2017 15:46 SP.0050.2.422.2017 422.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień

1 2 3 4 5 6 następna