Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2017 14:55 SP.0050.2.165.2017 165.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycinkę drzew na terenie Miasta Ruda Śląska"
17.05.2017 14:54 SP.0050.2.164.2017 164.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Dni Profilaktyki"
17.05.2017 14:53 SP.0050.2.163.2017 163.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dla rodzin oraz dzieci i młodzieży"
17.05.2017 14:52 SP.0050.2.162.2017 162.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Wakacje ze zdrowiem"
17.05.2017 14:51 SP.0050.2.161.2017 161.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy pn.: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych"
17.05.2017 14:48 SP.0050.2.160.2017 160.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
17.05.2017 14:46 SP.0050.2.159.2017 159.2017 w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
17.05.2017 14:45 SP.0050.2.158.2017 158.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej strefy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
17.05.2017 14:44 SP.0050.2.157.2017 157.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego 15 w Rudzie Śląskiej
17.05.2017 14:43 SP.0050.2.156.2017 156.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
17.05.2017 14:42 SP.0050.2.155.2017 155.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
17.05.2017 14:40 SP.0050.2.154.2017 154.2017 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
17.05.2017 14:39 SP.0050.2.153.2017 153.2017
17.05.2017 14:38 SP.0050.2.152.2017 152.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji"
02.05.2017 15:11 SP.0050.2.151.2017 151.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
02.05.2017 15:09 SP.0050.2.150.2017 150.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.05.2017 15:08 SP.0050.2.149.2017 149.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
02.05.2017 15:07 SP.0050.2.148.2017 148.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
02.05.2017 15:06 SP.0050.2.147.2017 147.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
02.05.2017 15:04 SP.0050.2.146.2017 146.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
02.05.2017 15:03 SP.0050.2.145.2017 145.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
13.04.2017 10:04 SP.0050.2.144.2017 144.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
13.04.2017 10:03 SP.0050.2.143.2017 143.2017 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i klasy VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, powstałych z przekształcenia gimnazjów
13.04.2017 10:02 SP.0050.2.142.2017 142.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
13.04.2017 10:00 SP.0050.2.141.2017 141.2017 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska, oddanymi pod garaże
13.04.2017 09:59 SP.0050.2.140.2017 140.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Ks. Lexa 3 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:58 SP.0050.2.139.2017 139.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia - przebudowa budynku "Willa Florianka" przy ulicy Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:57 SP.0050.2.138.2017 138.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę instalacji wodnej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Oświęcimskiej 90 w Rudzie Śląskiej"
13.04.2017 09:56 SP.0050.2.137.2017 137.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie w rejonie ulic Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.04.2017 09:55 SP.0050.2.136.2017 136.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego wraz z prowadzeniem nadzoru autroskiego przy realizacji zadania"

1 2 3 4 5 6 następna