Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2017 08:18 SP.0050.2.265.2017 265.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
14.07.2017 08:17 SP.0050.2.264.2017 264.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
14.07.2017 08:15 SP.0050.2.263.2017 263.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4.4-511/27, objęta księgą wieczystą KW Nr..... na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
14.07.2017 08:10 SP.0050.2.262.2017 262.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr nr 4.1-2390/261, 4.1-2816/261, 4.1-2818/261, 4.1-2826/258, 4.1-2829/261 o łącznej pow. 3190 m2 będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska (...)
14.07.2017 08:09 SP.0050.2.261.2017 261.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rudzie Śląskiej odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 5.4-2717/226, nr 5.4-3683/227, nr 5.4-3686/227 będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej obecnie własność Gminy Ruda Śląska (...)
14.07.2017 08:06 SP.0050.2.260.2017 260.2017
14.07.2017 08:05 SP.0050.2.259.2017 259.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Narcyzów nr 2 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
14.07.2017 08:04 SP.0050.2.258.2017 258.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów - zagospodarowanie terenu wokół budynku gastronomicznego"
14.07.2017 08:03 SP.0050.2.257.2017 257.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowa siłowni na wolnym powietrzu - Park Kozioła"
14.07.2017 08:02 SP.0050.2.256.2017 256.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie miasta Ruda Śląska, będących własnością: 1. Gminy Miasta Ruda Śląska 2. Skarbu Państwa"
14.07.2017 08:00 SP.0050.2.255.2017 255.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa nowych wiat przystankowych w Rudzie Śląskiej"
14.07.2017 07:59 SP.0050.2.254.2017 254.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Pełnienie komplekswoego nadzoru inwestorskiego - 3 zadania"
14.07.2017 07:58 SP.0050.2.253.2017 253.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów oraz wznowień i wskazań granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
14.07.2017 07:57 SP.0050.2.252.2017 252.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
14.07.2017 07:54 SP.0050.2.251.2017 251.2017
30.06.2017 14:11 SP.0050.2.250.2017 250.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 14:08 SP.0050.2.249.2017 249.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 14:06 SP.0050.2.248.2017 248.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 14:02 SP.0050.2.247.2017 247.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 13:56 SP.0050.2.246.2017 246.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 12:00 SP.0050.2.245.2017 245.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
30.06.2017 11:59 SP.0050.2.244.2017 244.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 11:58 SP.0050.2.243.2017 243.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 11:23 SP.0050.2.242.2017 242.2017 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
30.06.2017 11:22 SP.0050.2.241.2017 241.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
30.06.2017 11:20 SP.0050.2.240.2017 240.2017
30.06.2017 11:19 SP.0050.2.239.2017 239.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1 - Budowa "Kreatywnej sterfy gier" oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej
30.06.2017 11:18 SP.0050.2.238.2017 238.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska"
30.06.2017 11:16 SP.0050.2.237.2017 237.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.200.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
30.06.2017 11:15 SP.0050.2.236.2017 236.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska"

1 2 3 4 5 6 następna