Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2017 13:15 SP.0050.2.355.2017 355.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie"
29.08.2017 13:13 SP.0050.2.354.2017 354.2017 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako nr.....zlokalizowane w ciągu drogi wewnętrznej ulicy Łowieckiej
29.08.2017 13:10 SP.0050.2.353.2017 353.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepka
29.08.2017 13:09 SP.0050.2.352.2017 352.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji- 2 zadania. Zadanie 1: Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska-budowa ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej-roboty budowlane. Zadanie 2: Rozbudowa ulicy Zjednoczenia wraz z odwołaniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej"
29.08.2017 13:06 SP.0050.2.351.2017 351.2017 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
29.08.2017 13:02 SP.0050.2.350.2017 350.2017 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
29.08.2017 13:01 SP.0050.2.349.2017 349.2017 w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej składników majątkowych
29.08.2017 13:00 SP.0050.2.348.2017 348.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę i instalację urządzeń i wyposażenia zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
29.08.2017 12:59 SP.0050.2.347.2017 347.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Część 1 - Budowa kreatywnej strefy gier oraz miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej. Część 2 - Budowa siłowni napowietrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej"
29.08.2017 12:57 SP.0050.2.346.2017 346.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2.06.2017 r. Nr SP.0050.2.201.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu uzytkowego nr 08 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
29.08.2017 12:55 SP.0050.2.345.2017 345.2017 w sprawie wydania opiniii do projektu uchwały Rady Miasta w Zabrzu w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi publicznej fragmentu ul. Wolności w Zabrzu, poprzez wyłączenie z użytkowania
29.08.2017 12:54 SP.0050.2.344.2017 344.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Grzybek, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 28 w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
29.08.2017 12:53 SP.0050.2.343.2017 343.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Małgorzatą Gerstel, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
29.08.2017 12:52 SP.0050.2.342.2017 342.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Jadwigą Lignarską-Guzy, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 im. jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
29.08.2017 12:51 SP.0050.2.341.2017 341.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Beatą Holeczek, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
29.08.2017 12:35 SP.0050.2.340.2017 340.2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Siemińska, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
29.08.2017 12:34 SP.0050.2.339.2017 339.2017 w sprawie odwołania Pani Jolanty Lechowicz ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
29.08.2017 12:33 SP.0050.2.338.2017 338.2017 w sprawie odwołania Pani Danuty Widuch ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
29.08.2017 12:32 SP.0050.2.337.2017 337.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej Pani Ilonie Milik
29.08.2017 12:31 SP.0050.2.336.2017 336.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej Panu Wiesławowi Jagielskiemu
29.08.2017 12:30 SP.0050.2.335.2017 335.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Annie Dąbrowskiej
29.08.2017 12:29 SP.0050.2.334.2017 334.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej Panu Maciejowi Liebich
29.08.2017 12:28 SP.0050.2.333.2017 333.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej Pani Ewie Stepuch
29.08.2017 12:27 SP.0050.2.332.2017 332.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wlaszczyk
29.08.2017 12:26 SP.0050.2.331.2017 331.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Czusz
29.08.2017 09:13 SP.0050.2.330.2017 330.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej Pani Bożenie Stefaniak
29.08.2017 09:12 SP.0050.2.329.2017 329.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Bartoń-Lorek
29.08.2017 09:11 SP.0050.2.328.2017 328.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej Pani Marzennie Widuch
29.08.2017 09:10 SP.0050.2.327.2017 327.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im.Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Sroka
29.08.2017 09:09 SP.0050.2.326.2017 326.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im.Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Szubie

1 2 3 4 5 6 następna