Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 15:48 SP.0050.2.197.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b
18.06.2018 11:29 SP.0050.2.196.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację oświetlenia ulicznego przy ulicy Xawerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, Ks. Ludwika Tunkla i Józefa Chełmońskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
18.06.2018 11:27 SP.0050.2.195.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji przetargowej dla pojektu "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska"
05.06.2018 15:28 SP.0050.2.194.2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
05.06.2018 15:26 SP.0050.2.193.2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
05.06.2018 15:23 SP.0050.2.192.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.442.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r.
05.06.2018 15:22 SP.0050.2.191.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja"
05.06.2018 15:20 SP.0050.2.190.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna"
05.06.2018 15:19 SP.0050.2.189.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
05.06.2018 15:15 SP.0050.2.188.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
05.06.2018 15:13 SP.0050.2.187.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
05.06.2018 15:12 SP.0050.2.186.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zajazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja - roboty budowlane"
05.06.2018 15:11 SP.0050.2.185.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
05.06.2018 15:08 SP.0050.2.184.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kort tenisowy - Bielszowice: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach"
05.06.2018 14:54 SP.0050.2.183.2018 w sprawie najmu części powierzchni holu w budynku Straży Miejskiej, należącego do Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu samosprzedającego napoje różnego rodzaju, słodycze, przekąski oraz zupy instant
05.06.2018 14:47 SP.0050.2.182.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacę zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
05.06.2018 14:34 SP.0050.2.181.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów", współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu...
05.06.2018 14:33 SP.0050.2.180.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt usługowy - punkt informacji turystycznej oraz budowa budynku usługowego - biblioteki w kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24"
05.06.2018 14:31 SP.0050.2.179.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Śląskiej - Ruda"
05.06.2018 14:29 SP.0050.2.178.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2"
05.06.2018 14:24 SP.0050.2.177.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
25.05.2018 14:48 SP.0050.2.176.2018 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
25.05.2018 14:46 SP.0050.2.175.2018 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
25.05.2018 14:45 SP.0050.2.174.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup samochodu w wersji furgon/kombi przystosowanego do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego"
25.05.2018 14:43 SP.0050.2.173.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie miasta Ruda Śląska - 3 zadania"
25.05.2018 14:42 SP.0050.2.172.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej - dostawa i instalacja wyposażenia pracowni dla branży handlowej"
25.05.2018 14:40 SP.0050.2.171.2018 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
25.05.2018 14:33 SP.0050.2.170.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
25.05.2018 14:31 SP.0050.2.169.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
25.05.2018 14:29 SP.0050.2.168.201 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
25.05.2018 14:28 SP.0050.2.167.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "modernizację istniejącej infrastruktury sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki na terenie ZSP nr 2 przy ul. Glinianej w Rudzie Śląskiej
25.05.2018 14:27 SP.0050.2.166.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej w Rudzie Śląskiej wraz z budową oświetlenia drogowego ulicy Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ulicą Narcyzów oraz doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wolności" - roboty budowlane
25.05.2018 14:24 SP.0050.2.165.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej w Rudzie Śląskiej wraz z budową oświetlenia drogowego ulicy Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ulicą Narcyzów oraz doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wolności" - roboty budowlane
25.05.2018 14:02 SP.0050.2.164.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów, projektów podziałów nieruchomości, wznowień granic nieruchomości, stabilizacji punktów granicznych oraz aktualizacji mapy zasadniczej dla nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
11.05.2018 14:45 SP.0050.2.163.2018 163.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019"
11.05.2018 14:43 SP.0050.2.162.2018 162.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Jana Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
11.05.2018 14:41 SP.0050.2.161.2018 161.2018 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Zabrzańskiej nr 2, 4, 6, 10, Przedtorze nr 4, 8, 12 Dworcowej nr 27, 29, 31 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
11.05.2018 10:27 SP.0050.2.160.2018 160.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Mini park linowy z tyrolką i trampolinami - Wirek, ul. Kolberga"
11.05.2018 10:26 SP.0050.2.159.2018 159.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą - Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - Budowa parkingu przy ul. Przedtorze"
11.05.2018 10:25 SP.0050.2.158.2018 158.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
11.05.2018 10:24 SP.0050.2.157.2018 157.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
11.05.2018 10:23 SP.0050.2.156.2018 156.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Korty tenisowe - Bielszowice: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach"
11.05.2018 10:22 SP.0050.2.155.2018 155.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina"
11.05.2018 10:20 SP.0050.2.154.2018 154.2018 w sprawie najmu części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu samosprzedającego wodę mineralną, słodycze, przekąski i inne
11.05.2018 10:19 SP.0050.2.153.2018 153.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
11.05.2018 10:17 SP.0050.2.152.2018 152.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet"
11.05.2018 10:16 SP.0050.2.151.2018 151.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
11.05.2018 10:15 SP.0050.2.150.2018 150.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
11.05.2018 10:13 SP.0050.2.149.2018 149.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - przebudowa częsci wspólnych w budynkach przy ul. Pileckiego 28 i 33"
11.05.2018 10:12 SP.0050.2.148.2018 148.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i wznowień granic dla nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej

1 2 3 4 następna