Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2018 15:39 SP.0050.2.062.2018 062.2018 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)"
19.02.2018 15:36 SP.0050.2.061.2018 061.2018 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 1. Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych", 2. "Profilaktyka cukrzycy", (...)
19.02.2018 15:35 SP.0050.2.060.2018 060.2018 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
19.02.2018 15:32 SP.0050.2.059.2018 059.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów", współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"
19.02.2018 15:30 SP.0050.2.058.2018 058.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa minibusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na rzecz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej, Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" w Rudzie Śląskiej, Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
19.02.2018 15:29 SP.0050.2.057.2018 057.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (w tym schodów), ścieżek rowerowych i parkingów na terenie Miasta Ruda Śląska w dzielnicach: RUDA, BIELSZOWICE"
19.02.2018 15:28 SP.0050.2.056.2018 056.2018 w sprawie wyrażenia woli na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu
19.02.2018 15:26 SP.0050.2.055.2018 055.2018 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
19.02.2018 08:58 SP.0050.2.054.2018 054.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
19.02.2018 08:57 SP.0050.2.053.2018 053.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
19.02.2018 08:55 SP.0050.2.052.2018 052.2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
19.02.2018 08:54 SP.0050.2.051.2018 051.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
19.02.2018 08:53 SP.0050.2.050.2018 050.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od osoby fizycznej udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Orlej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3313/123 i 3309/123
19.02.2018 08:52 SP.0050.2.049.2018 049.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa Odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
19.02.2018 08:51 SP.0050.2.048.2018 048.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i instalację urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej"
19.02.2018 08:50 SP.0050.2.047.2018 047.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty terenów gminnych niebędących drogami publicznymi ani wewnętrznymi"
19.02.2018 08:49 SP.0050.2.046.2018 046.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19.02.2018 08:48 SP.0050.2.045.2018 045.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19.02.2018 08:47 SP.0050.2.044.2018 044.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19.02.2018 08:46 SP.0050.2.043.2018 043.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19.02.2018 08:45 SP.0050.2.042.2018 042.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19.02.2018 08:43 SP.0050.2.041.2018 041.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 14:00 SP.0050.2.040.2018 040.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:59 SP.0050.2.039.2018 039.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:58 SP.0050.2.038.2018 038.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:57 SP.0050.2.037.2018 037.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:56 SP.0050.2.036.2018 036.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:55 SP.0050.2.035.2018 035.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:54 SP.0050.2.034.2018 034.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:53 SP.0050.2.033.2018 033.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:52 SP.0050.2.032.2018 032.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:50 SP.0050.2.031.2018 031.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:49 SP.0050.2.030.2018 030.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:48 SP.0050.2.029.2018 029.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:46 SP.0050.2.028.2018 028.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:42 SP.0050.2.027.2018 027.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
16.02.2018 13:40 SP.0050.2.026.2018 026.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
07.02.2018 12:08 SP.0050.2.025.2018 025.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Cegielnianej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
07.02.2018 12:06 SP.0050.2.024.2018 024.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania - rozbudowa ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej"
07.02.2018 12:05 SP.0050.2.023.2018 023.2018 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i klasy VII szkół podstawowych prowadzących przez Miasto Ruda Śląska, powstałych z przekształcenia gimnazjów
07.02.2018 12:02 SP.0050.2.022.2018 022.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym
07.02.2018 12:01 SP.0050.2.021.2018 021.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przycinka drzew w pasach drogowych na terenie miasta Ruda Śląska, dzielnice: Bykowina, Wirek, Nowy Bytom i Chebzie"
07.02.2018 11:53 SP.0050.2.020.2018 020.2018 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.413.2017 z dnia 10.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
07.02.2018 11:51 SP.0050.2.019.2018 019.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
07.02.2018 11:49 SP.0050.2.018.2018 018.2018 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Ruda Śląska
07.02.2018 11:47 SP.0050.2.017.2018 017.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 216 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
07.02.2018 11:45 SP.0050.2.016.2018 016.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Plany Kowalskiego w Rudzie Śląskiej"
07.02.2018 11:43 SP.0050.2.015.2018 015.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach programu "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska"
07.02.2018 11:42 SP.0050.2.014.2018 014.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych
07.02.2018 11:40 SP.0050.2.013.2018 013.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych konkursów ofert na 2018 rok z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, spraw społecznych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego (...)

1 2 następna