Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Karola Goduli (458) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Karola Goduli (458) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 11 (4093) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2071) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie w drodze przetargu ofertowego przyczepy marki Niewiadow 350 B o numerze rejestracyjnym KAG 837Y
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
303/10 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia programu racjonalizacji wydatków budżetowych i zwiększenia dochodów budżetu miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu przekazanego w ramach projektu SEKAP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/10 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/10 w sprawie powołania Członków obwodowych komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/10 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/10 w sprawie ustalenia zasad doraźnego oddania podmiotom lub osobom trzecim w najem sali sesyjnej, sal narad oraz sprzętu audiowizualnego Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/05 w sprawie ustalenia zasad doraźnego oddania osobom trzecim do używania pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, a także sprzętu audiowizualnego będącego w zarządzie Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
285/10 w sprawie powołania Zespołu doradców do spraw monitorowania realizacji przez Górnośląski Związek Metropolitalny w Katowicach porozumienia o współpracy w sprawie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – budowa zakładu odzysku energii z odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/10 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-130/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2008 r. w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-170/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
281/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
280/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw poręczenia udzielonego przez Miasto Ruda Śląska Spółce Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/10 w sprawie wprowadzenia księgi identyfikacji wizualnej Miasta Ruda Śląska wraz zasadami wykorzystania herbu lub logo Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
278/10 w sprawie uchylenia zarządzenia nr PC.ORG.0151-180/09 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
277/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
276/10 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
275/10 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
274/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium św. Józefa w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/10 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/10 w sprawie powołania Zespołu ds. Sanktuarium św. Józefa w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
271/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-136/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 1"
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 2"
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 3"
Dotyczy dokumentu:
270/10 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakwalifikowanych do wycofania z zasobu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwała "
Dotyczy dokumentu:
268/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
267/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266/10 w sprawie powołania Komisji Techniczno-Ekonomicznej do oceny projektu budowlano – wykonawczego na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego” oraz ustalenia zasad i trybu jej działania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.57.2014 w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1166/LXIX/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "espd-request - JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
292.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
291.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
282.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
282.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
284.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
287.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
288.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
287.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
286.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
285.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
284.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
282.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3.282.pdf
Dotyczy dokumentu:
282.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
282.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
281.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
280.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.103.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
279.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.102.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
278.2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2041, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytuccji kultury za I półrocze 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
277.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
276.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
275.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
274.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
273.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
272.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
271.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
270.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 rok dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
269.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
268.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
267.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
265.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
264.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
263.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Powstańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ratowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.37.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.57.2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorządowych jednostek budżetowych oraz ustalenia źródeł ich dochodów, które mogą być gromadzone przez te samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mogą być nimi finansowane oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej*
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie 5-ciu nieruchomości przy ul. Nowary (1271) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej *
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie obręb Stara Kuźnia przy ulicy Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej – Bykowinie na ulicy Szpaków 33 na okres 9 lat z przeznaczeniem pod działalność usługową w zakresie opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Szcześniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wniosku z dnia 26.06.2017 r. (wpł. dn. 20.07.2017 r.) pp. xxx xxx xxx „o zmianę nazwy dla drogi publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2394/20 przy ulicy Wireckiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
53.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Szcześniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Rudzie Śląskiej Pani Irenie Kasperek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
51.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Zamówień Publicznych (AP) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złozonej przez Panią xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej w sparwie udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej protokołu kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach zawierającego niezanonimizowane dane osobowe Skarżacej i jej syna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
45.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty (EO) UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44.2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w UM Ruda Śląska na stanowiskach radców prawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx i xxx na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej w sprawie "nienależytego pełninienia obowiązków dyrektora szkoły polegającego na lekceważeniu problemu agresji i przemocy wobec syna Skarżących ze strony rówieśników".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80.2015 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81.2015 w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji do spraw referendum w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
79.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
79.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.79.2015 PM z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42.2017 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.77.2017 w sprawie progów zwalniających wzdłuż ul. Nowy Świat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.78.2017 w sprawie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Orzegowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Rycerskiej (3572) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kochłowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Podlas i H.Modrzejewskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Żwirki i Wigury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Targowej (2659) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Młodzieżowej (1624) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. Jana Dobrego (1177) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Szyb Powietrzny (860) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Pastowskiej (1374) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (558) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.7.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.7.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 8 czerwca 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu*"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram dyżurów radnych w roku 2017
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów Radnych w okresie od wrześniado grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych Rady Miasta Ruda Śląska w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.6.2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 08.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
197.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
195.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
196.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
193.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
194.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
192.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
189.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
190.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
188.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych na test merytoryczny"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Świętojańskiej (2073) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Wiśniowej (1611) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Jacka (4183) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu nieruchomości pod istniejące stacje transformatorowe (595) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Solidarności (1311) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. K.Puławskiego (1842) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. P.Skargi (2962) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Janty (1358) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, poprzez montaż nowych urządzeń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. "Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK –POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, poprzez montaż nowych urządzeń”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedż na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROTOKÓŁ"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2017 w sprawie remontu chodnika w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół czerwiec BIP.pdf
Dotyczy dokumentu:
sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia i 1 września 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROTOKÓŁ"
Dotyczy dokumentu:
sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia i 1 września 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
sesja Rady Miasta w dniu 27 sierpnia i 1 września 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poprawiony formularz ofertowy dla zadania nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Pawła 6 (1025) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - częśc ogólna s.1-18"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - część opisowa s.1-18
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie rokowań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.80.2017 w sprawie wykonania parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ul. H. Modrzejewskiej 14 na działce nr 2514/270, a także uporządkowania terenu pod ustawienie kontenerów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie rokowań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Grobli Kolejowej, Cegielnianej, Porannej, Długiej , Świętochłowickiej (2800) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORb"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4061) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (1756) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja przetargowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiary
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Admiralskiej (2369) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiORb
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokumentacja projektowa
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kingi (3157) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORb"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORb"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej oraz Kingi (3192) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (1270) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (3252) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności wyboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie czynności wyboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpretacja do sprawy z dnia 29.05.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s. 422-441"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 442-459"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.302-341"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.342-381"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec.techniczna s.382-421"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.182-221"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.222-261"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.262-301"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczne s.82-101"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.102-141"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - spec. techniczna s.142-181"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna