Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozgraniczenie nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klasyfikacja uzupełniająca gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie podziału nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podział nieruchomości - zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzenie położenia nieruchomości lub zmiany nazwy ulicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obsługa rzeczoznawców majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxxx xxxx na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Ślaskiej w sprawie "niedostatecznego zabezpieczenia danych osoby Skarżacej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.176.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska: do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu - Etap II”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie - uzas96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do: złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu - Etap I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pismo informujące o zmianie terminów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - inform o wdrożeniu zaleceń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - odpowiedź z SWITD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - sposoby wdrożenia zaleceń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 21
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6 lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wykaz nr 21
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wyniki wykazu nr 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz nr 23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz nr 23
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz nr 23
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz nr 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz nr 23
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu w rej. ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - najem Zabrzańska - stacja redukcyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu w rej. ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu w rej. ul. Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Szczęść Boże - dzierżawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dzierżawa - Szczęść Boże.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Sobieskiego - dzierżawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "zał do punktu 2"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "zał do punktu 1"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "zał do punktu 3"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Decyzja GL.RET.070.7.166.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląskaz dnia 29.06.2018 r. znak KO.6220.1.57.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - działki do zbycia na dzień29.06.2018-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o postępowaniach dotyczących nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwieszczenie 26.06.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. R. Magdziorza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Magdziorza - ogłoszenie przetarg.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. R. Magdziorza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WYPIS - WYRYS dz.4796.302 ul.Magdziorza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. R. Magdziorza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. R. Magdziorza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. R. Magdziorza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia - ul. Kłodnicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór EZ.pdf"

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista SPP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (SPP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4a przedmiar - SIWZ - Zał. nr 4aprzedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4 OPZ - SIWZ - Zał. nr 4 OPZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4c dokumentacja - SIWZ - Zał. nr 4cdokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4b STWIORB - SIWZ - Zał. nr 4bSTWIORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5 wz.umowy - SIWZ -Zał. nr 5wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany i drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany i drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany i drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Orzegowska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany i drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udz. zamówienia/unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - kwiecień 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zarządzenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie wyników.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Osiedlowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Lipowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Lipowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Lipowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Lipowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Osiedlowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Osiedlowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Osiedlowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Osiedlowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Zgrzebnioka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ul. Zgrzebnioka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy - ul. Zgrzebnioka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 32.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia dla terenu miasta Ruda Śląska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 29.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna