Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia załącznika do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej dotyczącego zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego na zakup ubiorów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umundurowania i dystynkcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z PN - EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Stacji Paliw R 3007 Shell Polska Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Westerplatte 22 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2017 w sprawie oświetlenia i ustawienia tabliczki informacyjnej o ulicy Małej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany treści regulaminu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania: 5-8 i 10,11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr 70/2002 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 06.02.2002 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. programu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany - Zarządzenia nr 07/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2/ORG/03 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z PN EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podstawowych zasad organizacji Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zakresu kompetencji Koordynatora ds. Programu "Partner" oraz procedury (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia pani Joanny Sochackiej do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Programu „Partner"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji ds Restrukturyzacji lecznictwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie instrukcji doręczania korespondencji przez gońców Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2/2000 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2000 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia Pana Krzysztofa Kubicy Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i harmonogramu prac związanych z utworzeniem Międzygminnego Parku Przemysłowego pod nazwą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania spisów z natury majątku Miasta Ruda Śląska będącego w użyczeniu w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzania do wypłaty rachunków kosztów z odbytych podróży służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach Nr LKA-410000-6-03 z dnia 03.04.2003r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie pisemnych sprawozdań z odbytych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzania nr 9/2000 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania okresowych ocen (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzania nr 2/98 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 1998r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Ruda Śląska prowadzenia spraw miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany - Zarządzenia nr 2/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji: Tunel Śnieżny oraz Lodowisko Całoroczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego przy Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. F.Marciniaka (3865) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wyzwolenia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Gwarecka i W.Korfantego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elzbieta Cyprys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 6-ciu nieruchomości przy ul. Władysława Jagiełły oraz Dojazdowej (3787) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul. Nowobytomskiej oraz ul. Józefa Szafranka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod 31 ogródków rekreacyjnych i 5 garaży wolnostojących zlokalizowanych w rejonie ul. Nowobytomskiej oraz ul. Józefa Szafranka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Olszynowej i ul. Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod jeden ogródek rekreacyjny i cztery ogódki przydomowe zlokalizowane w rejonie ul. Konstantego Ciołkowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej (986) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisi Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź "
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 27) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 27) przy ul. L.Tołstoja - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mazurska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń, postanowień, poleceń i pism okólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2017 w sprawie uszkodzenia jezdni przy moście nad nitką kolejową przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2017 w sprawie zdecydowanego działania poprawiającego bezpieczeństwo przechodniów, mieszkańców, a szczególnie dzieci na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i I. Łukasiewicza w Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.6.2017 w sprawie utworzenia miejsc parkingowych w rejonie ulic Racławickiej i Kosynierów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2017 w sprawie oświetlenia i ustawienia tabliczki informacyjnej o ulicy Małej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.4.2017 w sprawie uszkodzenia jezdni przy moście nad nitką kolejową przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Ogrodowej (1332) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Zabrzańskiej (705) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2017 w sprawie zdecydowanego działania poprawiającego bezpieczeństwo przechodniów, mieszkańców, a szczególnie dzieci na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i I. Łukasiewicza w Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.1.2017 w sprawie remontu ulicy gen. J. Ziętka w Orzegowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szczęść Boże (669) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kędzierzyńskiej oraz Przy Kolei (1135) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej (510) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz 6-ciu mieszkań do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zawiadomienie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna