Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramch budżetu miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - specyfikacje tech. 40-333"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s. 896-915"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2017 w sprawie wymiany nawierzchni chodnika
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i wrunków sytuowania obieków małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2017 w sprawie wykonania zjazdu i wyjazdu z parkingu osiedlowego przy ul. Chabrów 2 i 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2017 w sprawie remontu odcinka drogi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 14.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
53.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
52.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksoego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie projektu wraz z budową toru rowerowego typu "pumptrack" oraz "singeltrack" usytuowanego przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej w ramach rewitalizacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
65.2017 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: 1."Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych". 2. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich". 3. "Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej" (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
64.2017 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
63.2017 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Gimnastyka dla seniora"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
62.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 1. "Wsparcie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych", "Profilaktyka cukrzycy", "Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci", "Rehabilitacja niepełnosprawnych (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
61.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy ul. Goduli i Przedszkolnej na działce nr 708/51 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 13-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Średnia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zespół do spraw Aktywizacji Osób Starszych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str 426 - 445 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 16.03.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa 2-ch nieruchomości przy ul. Owocowej (259) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Bytomskiej (1417) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. 1 Maja 87a (1723) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 3-ch nieruchomości przy ul. Kaczmarka (1637) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 1 formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 3 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 2 oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4 OPZ"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik sławomir święchowicz B.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Święchowicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kozak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja trzech spektakli dla dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. dołów chłonnych na działce o nr 1713/107 zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 81 w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w spr. "Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. "Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z eksploatacją trzystanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Solidarności 23 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Przy Kolei (1462) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14A (46) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej (2122) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem nieruchomości przy ul. Szczęść Boże (1304) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (369) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 6-ciu nieruchomości w rejonie ulic Kościelnej i Promiennej (1389) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.13.2017 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej od nr 2 do nr 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 09.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Joanny 18/04 (2530) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14A (46) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego 16A/02 (1291) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Jadwigi Markowej 22/24 (3562) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2017 w sprawie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2017 w sprawie uprzątnięcia działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierzawa nieruchomości przy ul. Gen. Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kłodnickiej 95 (3145) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna