Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2017

Dotyczy dokumentu:
970/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku wielorodzinnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przyłączem wody do zasilania instalacji hydrantowej w budynku przy ulicy 1-go Maja 316”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
969/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
968/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
967/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
966/08 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego o nazwie „Nowa Jutrzenka”, położonych przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
965/08 w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia do zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 32 zabudowanej budynkiem byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
964/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13, część IV – odcinek C16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
963/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę wydawniczą gazety o charakterze miesięcznika samorządowego „Kurier Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
962/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
961/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
960/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
959/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (Etap I, Etap II, Etap III)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
958/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
957/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
956/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: :Montaż, eksploatację demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
955/08 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
954/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 272 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
953/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
952/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
951/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadania nr 1 i 3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rolniczej - ogłoszenie rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kalinowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krańcowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Poznańskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szyb Paweł oraz Długiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Łukowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy przy ul. Noblistów Śląskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gwareckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz konsultacyjny-3.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz konsultacyjny.docx
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
950/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Sprusa nr 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
949/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 6, 6A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
948/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 11 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
947/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Armii Krajowej, stanowiących pas drogi gminnej oraz teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
946/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
945/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 280 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
944/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 230 w Rudzie Śląskiej - Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
943/08 w sprawie wykonania uchwały nr 612/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2008 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
942/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Plac Jana Pawła II 6”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Dworcowej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadomieie o wyniku postępowania" na"Zawiadomienie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-lis.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-paz.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Bielszowickiej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
941/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – etap I: część I – odcinek A6, A9, A20; część II - odcinek A13, A15, A16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
940/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 851/16 o powierzchni 1040 m2 położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 7-7B
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
939/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 14 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
938/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rekonstrukcję szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pionowej II klasy dla miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
937/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałd pocynkowych, badań geotechnicznych, planu rozbiórki i wyceny wartości materiału odzyskiwanego z tych hałd”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
936/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
935/08 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
934/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czarnoleśnej 2 Niedurnego 43,45,45A,45B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
933/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 23 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
932/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
931/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
930/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
929/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
928/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
927/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 9 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 677/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
926/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sprusa 4”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
925/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
924/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 318 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
923/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 17 położonego w zespole 10 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 679/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
922/08 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
921/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 26 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 732/3, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działkach nr 1324/3, 1327/3, 1326/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
920/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 8 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeromskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 1125/43, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1127/43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
919/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
918/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Gwareckiej 31-31A w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
917/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Przedszkolnej 1 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
916/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Skowronków 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
915/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-870/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia \ publicznego na: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
914/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151 – 723/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
913/08 zmieniające Zarządzenia Nr PC.PM.0151-905/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
905/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont muru oporowego i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
912/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
911/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Jesionowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
910/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
909/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
908/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
907/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
906/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-889/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
905/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont muru oporowego i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
904/08 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
903/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
902/08 uchylające Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projekt budowlano wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnolesnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
901/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 58.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Sobieskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. A.Mickiewicza - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.11.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 1 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 2 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 3 Obszar zdegradowany i obszarrewitalizacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ARK 4 obszar zdegradowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Halemba 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pn, Orzegów, Godula28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Ruda pd, Chebzie28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane NowyBytom, Wirek,Bielszowice 28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ob.zdegradowane Kochłowice, Bykowina28112017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Chrzciciela.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Chrzciciela.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - BIP oferta Boboli.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oferta Boboli.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
900/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
899/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kaczmarka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
898/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowania w budynku przy ul. Międzyblokowej 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
897/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
896/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 4 usutuowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 21A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
895/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usutyowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 24A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
894/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 2 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
893/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego przy ul. Joanny 17 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
892/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 12 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
891/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 48 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Kromka chleba + nadzieja /2017/” - pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.6 - obsługa rzeczoznawców.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.1 - wydanie dok. z egib.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.2 - udost. mapy egib lub mz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich w P.P.H.U. NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kokotek - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14.07.2017r. - bez rozpatrzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
890/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
888/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Opracowanie analiz przedrealizacyjnych projektu „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej Miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
887/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu – porządkowanie kanalizacji deszczowej w aspekcie ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
886/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS Nr 1 przy ulicy Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
885/08 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
884/08 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, położonego przy ul. Orzegowskiej o oznaczeniu geodezyjnym 1209/202 o powierzchni 595 m2, obręb Orzegów k.m.1, zapisanego w księdze wieczystej KW 10560 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
883/08 w sprawie uznania Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 za zlikwidowaną zgodnie z uchwałą Nr 425/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. zmienianej Uchwałą Nr 461/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 roku oraz Uchwałą Nr 509/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
882/08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
881/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-823/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
880/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Częściowe utwardzenie placu szkolnego z kanalizacją deszczową przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 12”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
879/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-835/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont dachu w budynku przy plac Chopina 3 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/04 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
877/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
876/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
875/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
874/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-838/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
873/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151- 818/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
872/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
871/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etap II, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
867/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
866/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 01.05.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
864/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.BM.0151-612/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.02.2008 r. oraz wyznaczenia osób do udziału w pracach zespołu spisowego w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – w likwidacji w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
863/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
862/08 sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego przedszkola Nr 38, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 16 i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
861/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
860/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
859/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnicznych oraz drenażu opaskowego budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 4 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
858/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Nowej w Ornontowicach – droga powiatowa Nr S 5341
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
857/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont sanitariatów w budynku Szkoły podstawowej Nr 41 przy ulicy Gierałtowskiego 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
856/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-837/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lipca 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
855/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-815/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Transport dzieci specjalnej troski do szkół i placówek oświatowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
854/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: "Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o Nr 525/XXVII/2008, 526/XXVII/2008, 527/XXVII/2008, 528/XXVII/2008, 529/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
853/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali dla 10 nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
852/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
851/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
850/08 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Nr 65/XIV/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 czerwca 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
849/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Doroszewskiego z przeznaczeniem pod budowę zespołu domów jednorodzinnych realizowanych przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
848/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Katowickiej i Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
847/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Usługi w zakresie utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
846/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlano - elektrycznych w celu oświetlenia dróg, ciągów pieszych, skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac interwencyjnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
845/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ruda Śląska – 11 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
844/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
843/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
842/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej -Halembie w rejonie ulic 1 Maja, Chłopskiej i Pancernych z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością realizacji funkcji usługowej przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
841/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach u zbiegu ulic Wyzwolenia i Wrzosowej z przeznaczeniem pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektu (obiektów) usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
840/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Ks. Niedzieli 29-29D w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
839/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Podlas 36 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
838/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS nr 1 przy ul. Niedurnego 125 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
837/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie orzeczeń stanu technicznego i nośności wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
836/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej –Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
835/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dachu w budynku przy placu Chopina 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
834/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osiedlowej w Rudzie Śląskiej - Wirku z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
833/08 w sprawie sprzedazy w trybie przetragowym działki 682/135 o pow. 422 m2 położonej w Rudzie Śląksiej przy ul. Skowronków na rzecz Państwa (...) z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
832/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 C w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
831/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 5 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
830/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 15 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wirku na rzecz „Rudpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
829/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku przy ul. Orzegowskiej 47 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
828/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ul.Nowary w Rudzie Śląskiej-Wirku na rzecz „Rudpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
827/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
826/08 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
825/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska realizowaną przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
824/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu EKG dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
823/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt budowlano – wykonawczy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 1"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
822/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
821/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie Śląskiej – Rudzie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
820/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
819/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
818/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Kokotek obejmującej odwodnienie, oświetlenie i remont nawierzchni ulicy Kokotek w Rudzie Śląskiej (etap I i etap II)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 2. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
817/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr PC.PM.0151- 490/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
816/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie nadzorów branżowych dla przebudowy drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
814/08 sprawie określenia procedury postępowania i warunków sprzedaży materiałów budowlanych odzyskiwanych z hałd pohutniczych i pokopalnianych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
813/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej ul. Jankowskiego 22”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
812/08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
811/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługi w zakresie utrzymania zieleni oraz czystości i porządku na terenach miejskich w Rudzie Śląskiej – 9 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
808/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
809/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Chroboka 32-34
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treśc zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
807/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-555/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
806/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
804/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
805/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
803/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
802/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
801/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
800/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
799/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
798/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
796/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
795/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
794/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
793/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
792/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
791/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
789/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi powiatowej ulicy Kosmonautów w Knurowie – droga powiatowa Nr 2982S (10-001)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
790/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych zewnętrznych budynku ZSP Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
787/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na.: Zmiana elewacji północnej (frontowej) budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych zewnętrznych budynku ZSP Nr 7 przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
786/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przystosowania budynku A Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11 dla potrzeb Oddziału Przewlekle Chorych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
785/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (etap I, etapie, etap III)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
784/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
783/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
782/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneiania publicznego na: 'Remont posadzek w budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
781/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko – Orlik 2012” w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
780/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-734/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na: „Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
779/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-653/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
778/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Kokota 174”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
777/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 110 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
776/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich fragmentu mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka Nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
775/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem położonej na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
774/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
773/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
772/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
771/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
770/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
769/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
768/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
767/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
766/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
765/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
764/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
763/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
762/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
761/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-706/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych w celu oświetlania dróg, ciągów pieszych skwerów i innych terenów publicznych na obszarze Miasta Ruda Śląska w ramach prac inwestycyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
760/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
759/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1-go Maja”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
758/08 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania przyjętej uchwałą Nr 469/XXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008 – 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
757/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląska – Kochłowicach przy ul. Grzybowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska realizowaną przez jednego inwestora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
756/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy Osiedlowej w Rudzie Śląskie j – wirku zabudowaną garażem na rzecz najemców spełniających warunki art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
755/08 w sprawie przyjęcia zasad numeracji lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w użytkowaniu lub zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
754/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o.o.z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja1 o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
753/08 w sprawie uchylania Zarządzenia Nr PC.PM.0151-496/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności urządzeń wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana systemu ogrzewania DPS SENIOR i Zespołu Szkół ogólnokształcących przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej” w drodze przeniesienia udziału współwłasności Miasta na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 w formie aportu rzeczowego i uchylenia Zarządzenia Nr PC.PM.0151-649/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 oraz wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Celnej Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
752/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-588/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska – 14 zadań”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
751/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja „LATO” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
750/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja "LATO” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-520/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.12.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
749/08 w sprawie zatwierdzenia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
748/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13; część IV – odcinek C16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
747/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Damrota 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
746/08 w sprawie realizacji uchwały nr 521/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r. w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
745/08 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Gwiżdża z przeznaczeniem pod budowę obiektów produkcyjno–magazynowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
744/08 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
743/08 zmieniające zarządzenie Nr 0151-194/PM/04 z dnia 13.19.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 69”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
741/08 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 6048 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska będącej w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
740/08 sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 5030, KW 5085, KW 5086, KW 5087, KW 5223, KW 5329, KW 5330, KW 7795, KW 7924, KW 9890, KW 5823, KW 8398, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
739/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 2,2A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 2, 2a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
738/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego nr 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
737/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-717/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
736/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-724/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1-go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
735/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-21/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.03.2007r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/07 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
732/08 w sprawie niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
731/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
730/08 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Rudzkiej na rzecz Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
729/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
727/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Pokoju 22 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
726/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Kamiennej 46 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3279/189 o pow. 1770 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3279/189 o pow. 1770 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1-go Maja 137”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
722/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności położonej na niej części budynku mieszkalnego przy ul. Kukułczej 1B na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
720/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont pokrycia dachowego w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Kubiny 15 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
721/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
718/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego oraz pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
719/08 w sprawie komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy ul. Szafranka 20 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
716/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
715/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
714/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Na Łąkach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
713/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Pawłowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
712/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Jankowskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
711/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bzów z przeznaczeniem pod budowę mieszkalnych budynków wielorodzinnych z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o decyzji do wglądu w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6MPa realizowana w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna