Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
150/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Korfantego od CTL Maczki – Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 3658/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2538/159, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 3567 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Bytomskiej 2, 2a, 4, 4a budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 9497/100000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1352/170 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 422 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy bytomskiej 16 budynku mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr: KW 2829, KW 5941, KW 5947, KW 5958, KW 5961, KW 5962, KW 1501, KW 3484, KW 3488, KW 4037, KW 4038, KW 4040, KW 4132, KW 5633, KW 5636, KW 5804, KW 5913, KW 5914, KW 5915, KW 5943, KW 5943, KW 5956, KW 5957, KW 5960, KW 5963, KW 5964, KW 5965, KW 5966, KW 5971, KW 5981, KW 5982, KW 6001, KW 6029, KW 6307, KW 6317, KW 6321, KW 6322, KW 7204, KW 7209, KW 7495, KW 8779, KW 10268, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do projektowanego ronda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
141/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Stworzenie projektu gazety o charakterze miesięcznika samorządowego oraz późniejsza obsługa wydawnicza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach nr 1 do nr 6 z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
139/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekaznaia MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (1793) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kokota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu zadania nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
138/07 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Girałtowskiego nr 14, 14 A, 14B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie gabinetu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na prywatne porady diabetologiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG, perymetru komputerowego oraz drobnego sprzętu optycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Szafranka 2 w Rudzie Śląskiej – dzielnica Chebzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Niedurnego 50 A w Rudzie Śląskiej – dzielnica Nowy Bytom”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleniezamówienia publicznego na: "Adaptację budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego 50d w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SOR.PM.0151-6/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/07 w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/07 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/07 w sprawie zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-4/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu opracowująceo Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/07 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 02.10.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. H.Modrzejewskiej 11/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. J.Gierałtowskiego 3B/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 225/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG przez Przychodnię Rejonową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiera 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/07 w sprawie zmiany zarządzenie Nr SOR.PM.0151-424/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 105/VII/2007, 106/VII/2007 i 110/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w Rudzie Śląskiej Kochłowicach w rejonie ulic: Kalinowej, Cegielnianej i Oświęcimskiej zgodnie z uchwałą Nr 109/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 107/VII/2007, 108/VII/2007, 112/VII/2007, 111/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/07 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporzadzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporzadzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska 1) dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz zabezpieczenie pasa drogowego; 2) utrzymanie i konserwacja oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja i imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej wraz z integracją środowiska na potrzeby systemu "OTAGO" obsługę serwisową systemów ochrony sieci komputerowej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
106/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego – termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej – Goduli”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grzegorza 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/07 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska – wyjazd psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Prowadzenia rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/07 w sprawie ustanowienia Pani Anity Grobelczyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 24.02.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie respiratora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie sprzętu do sterylizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków defibrylatów dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
089/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/07 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację promocji zdrowia pn. „Rehabilitacji osób niewidomych dorosłych i dzieci”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonania numerycznej mapy zasadniczej pełnej treści metodą stereoskopowej zdjęć lotniczych oraz wektoryzacji zeskanowanych nakładek sytuacyjnych i uzbrojenia terenu, wykonanie uproszczonego, trójwymiarowego modelu zagospodarowania miasta Ruda Śląska wraz z dostawą oprogramowania umożliwiającego wizualizację utworzonego modelu oraz poruszanie się po nim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska ( 5 zdań)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 36 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie osób laryngektomowanych mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu ...., położonego przy ul. Partyzantów o oznaczeniu geodezyjnym 3261/148 2445/380 o łącznej pow. 37744 m2, obręb Bielszowice, k. m. 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 16857 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Solnej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/07 w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064/07 w sprawie oddania w użytkowania wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nim budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 4-4A-4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Chopina Nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-15/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Brata Alberta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej– Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy placu Jana Pawła II 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/07 w sprawie nieodpłatnego przekaznia przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2125/169 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 702 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 10 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ulicy Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Zabrzańskiej i Wolności z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
040/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie poziome dróg publicznych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy BRD: montaż stalowych, ocynkowanych barier ochronnych typu SP-04/4 oraz montaż stalowych, ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych i słupków separacyjnych (2 zadania)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/07 w sprawie wykonania uchwały Nr 57/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. dot. wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn.:” Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 15, 15A, 15B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/07 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 10-ciu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie 13-stu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego (2713) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej za złoża „Halemba 1””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego Nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
028/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 18, 18A, 18B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 18, 18A, 18B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Klodnickiej 103
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg powiatowych w części zachodniej na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/07 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg powiatowych ulic Mikołowskiej i Kościuszki oraz pozbawienia tej kategorii dróg ulic 75 Pułku Piechoty i Kolejowej w Mieście Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących w budynku przy ul. Modrzejewskiej Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 13, 13A, 13B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty uzupełniające przy nadbudowie i przebudowie budynku „F” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej– Goduli, przy ulicy Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty dodatkowe przy nadbudowie budynku „F” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli, przy ulicy Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/07 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg powiatowych ulic Mikołowskiej i Kościuszki oraz pozbawienia tej kategorii dróg ulic 75 Pułku Piechoty i Kolejowej w Mieście Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/07 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/07 w sprawie odrzucenia ofert na w sprawcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspierania edukacji kulturalnej i działań artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/07 w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zapewnienie opieki bezdomnym bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
004/07 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
003/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kaset dla potrzeb Pracowni RTG Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 5 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 5 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kaset dla potrzeb Pracowni RTG Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/10 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
62/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/10 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/10 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/10 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/10 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/10 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
338/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansow z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Wydziale Budżetu i Finansow z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
334/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/10 w sprawie powołania Zespołu ds. uporządkowania spraw własnościowych sieci oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/10 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Polityki Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/10 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Polityki Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/10 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia standardów informacji dla „Przejrzystej strony BIP"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/10 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
328/10 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/08 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
327/10 w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Organizacyjnego Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/10 zmieniające Zarządzenie nr PC.ORG.0151-158/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/10 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 15.10.2010r. do 30.04.2011r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/10 w sprawie wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/10 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
322.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
321.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
320.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
319.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
318.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.130.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
316.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.129.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rząodwych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
314.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
313.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
312.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
311.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
310.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
309.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
308.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
307.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
306.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
304.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
303.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
302.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
301.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
300.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
299.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
298.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
297.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
296.2017 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10.000.000 zł na okres od 06.09.2017 do 29.09.2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
295.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
294.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
377.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
376.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
375.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku zaplecza piłkarskiego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
374.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
369.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1. budowa parkingu przy ul. Gierałtowskiego 30; 2. budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 6; 3. budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 16"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
373.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
372.2017 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.369.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8.09.2017 r. w sparwie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1. budowa parkingu przy ul. Gierałtowskiego 30; 2. budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 6; 3. budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 16"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
371.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 166 B w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
370.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane (3 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
369.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1. budowa parkingu przy ul. Gierałtowskiego 30; 2. budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 6; 3. budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 16"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
368.2017 w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego, przyczepę marki Niewiadów 350 B o numerze rejestracyjnym KAG 837Y
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
367.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej 11 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospdoarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
366.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
365.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej numerami geodezyjnymi 657/456, 659/453 i 662/458, położonej przy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
364.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 753/455, położonej przy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
363.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:" Obsługę bankową budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
362.2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebnej gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 3 m przez działkę nr ...... stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska na rzecz każdoczesnego właściciela działki ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
361.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamówienia publicznego na:"Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości - 3 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
360.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa boiska do siatkówki w ramach zadania pn.: Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko "Basen Stara Bykowina"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
359.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie,konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
358.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowania dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania - 9 zadań"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
357.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie: Zadanie 1. wyceny nieruchomości zabudowej ul. Na Łąkach, Zadanie 2. wyceny nieruchomności zabudowanej ul. Harcerska, Zadanie 3. wyceny lokalu użytkowego ul. Jana Gierałtowskiego 3A/3, Zadanie 4. wyceny wartości nieruchomości (zrid), Zadanie 5. wyceny nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
356.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na : zagospodarowanie terenu wokół budynku gastronomicznego w ramach zadania: rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Oświaty oraz zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
327.2016 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Toskanii i Czarnogóry dla pracowników UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10.2017 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.10.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla UM Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 6 wolnych stanowisk pracy w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Międzyblokowa 2/85) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Ruda Śląska - kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane kontaktowe Radnych"
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Ruda Śląska - kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane kontaktowe Radnych
Dotyczy dokumentu:
Przejazdy pojazdów nienormatywnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot kosztów za poniesioną szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana organizacji ruchu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna