Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2017

Dotyczy dokumentu:
75/06 w sprawie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004-2012,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/06 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/06 w sprawie przeniesienia części pracowników obsługi technicznej Urzędu Miasta do Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. rozdysponowania środków finansowych dla rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/05 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/06 w sprawie trybu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
64/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/06 zmieniające regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania dotacji miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/06 zmieniające zasady opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 23.02.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2006 r. do 30.04.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58/06 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
56/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie realizacji zawartych umów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi (ruchomymi i nieruchomościami)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
54/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania dotacji miasta podmiotom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
52/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania ulg podatkowych, niepodatkowych oraz pomocy publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
51/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania podejmowania czynności technicznych w procesie dokonywania wydatków (zakupy i usługi) o wartości do 6.000 EURO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/06 w sprawie powolania Koordynatora Gminnego oraz operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/06 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/06 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/06 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/06 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (846) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania: 15, 16, 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (846) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych, zasad kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 – 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.97.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
46/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. inwestycji w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/06 w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko – Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/06 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/06 w sprawie powołania Zespołu ds. Inwestycji w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/06 w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania dla Pracowników Zatrudnionych na Stanowiskach Pomocniczych oraz Pracowników Obsługi w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/06 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/06 zmieniające jednolity rzeczowy wykaz akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
36/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strony internetowej miasta Ruda Śl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
35/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-1/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia budowy - ul. J.Kasprowicza, PCK, Równoległa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/06 w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/06 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/06 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/06 w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska zatrudnionych na postawie umowy o pracę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
30/06 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska zatrudnionych na podstawie umowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/06 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/06 w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/06 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładu Funduszy Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/06 w sprawie identyfikacji zadań wrażliwych oraz prowadzonych zapobiegawczych i środkach zaradczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/06 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/06 zmieniające zasady opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/06 w sprawie nadzorowania urządzeń kontrolno - pomiarowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22/06 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/06 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20/06 w sprawie powołania Miejskiej Grupy Roboczej ds. opracowania projektu monitoringu lokalnego rynku pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/06 w sprawie Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
19/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/06 w sprawie powolania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Kancelarii Rady Miasta z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/06 w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/06 w sprawie przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska procedur Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/06 w sprawie przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska normy PN-EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13/06 w sprawie powołania Komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/06 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/06 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/06 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/06 w sprawie określenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/06 w sprawie powołania komisji przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów Referatu Egzekucji Administracyjnej z archiwum
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/06 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/06 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji i monitorowania „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/06 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-79/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/06 w sprawie procedury tworzenia Informatora Budżetowego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/06 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
86/05 w sprawie opracowania projektu „Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
85/05 w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84/05 w sprawie powołania Zespołu ds. informatyzacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
83/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
82/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
81/05 w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „ Śląskiej Media” Sp. z o. o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
80/05 w sprawie określenia zasad dostępu do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
79/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
78/05 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
77/05 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76/05 w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
75/05 w sprawie uruchomienia serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
74/05 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w MPGM Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
73/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-16/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72/05 w sprawie dostosowania terminologii w aktach prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta do terminologii przyjętej w Regulaminie Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
71/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/98 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 Kwietnia w sprawie określenia zasad realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/97 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. inwestycji, remontów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69/05 w sprawie wydania Gminnego Katalogu Firm Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68/05 w sprawie procedury prowadzonych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
67/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/05 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOR.ORG.01541-59/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.10.2005 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/05 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
65/05 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
64/05 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
63/05 w sprawie wprowadzenia obsługi systemu opisu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
62/05 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
61/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
61/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
60/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-10/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
59/05 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
57/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Stacji Paliw BP „Halemba” przy ul. 1 Maja 29 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenie rzeki Bytomki w km 11+890 gazociągiem śr/c D110 PE 100 metodą przewiertu sterowanego w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Bytomskiej (działka nr 991), w związku z realizacją zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Bytomskiej dla powstającego osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej"".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Stacji Paliw BP „Halemba” przy ul. 1 Maja 29 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10. Mur oporowy_ROLBA_sanitarne_rysunki"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. mur_ST ARCHITEKTURA"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12. mur_ WAR. GEOLOGICZNE"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Mur oporowy_ROLBA_elektryczne_rysunki"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Mur oporowy_ROLBA_geologia"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. mur_DOKUMENTACJA KONSTRUKCJA"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. Mur oporowy_ROLBA_konstrukcja_rysunki"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9. mur_DOKUMENTACJA INSTALACJE"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-9/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005 r. z późn. zm.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54/05 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53/05 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
51/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-11/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
50/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-24/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.05.2005r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49/05 w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
48/05 w sprawie określenia zasad dostępu do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
47/05 w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-25/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2005 r. w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/05 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/05 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/05 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/05 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
42/05 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/05 w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji roszczeń pracowników zlikwidowanego Szpitala Miejskiego nr 1 SPZOZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/05 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z usług Miejskiego Centrum Informacji i Wolontariatu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedur rekrutacji na stanowiska kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/05 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania procedury oceny pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/05 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w miejskich jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
36/05 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu opinii dotyczącej części szczegółowej planów ruchów kopalń oraz dodatków do planu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
35/05 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-9/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/05 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjej i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
32/05 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
31/05 w sprawie powołania komisji do spraw przekazania w celu zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) z wyborów uzupełniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
30/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-19/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2005 r. w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
29/05 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
28/05 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej po Terenowym Zespole Usług Projektowych z zakresu Wydział Budżetu Finansów z archiwum (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27/05 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych oraz dodatków mieszkaniowych z archiwum zakładowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
26/05 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 40/0RG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
25/05 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
24/05 w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
23/05 w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
22/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu miejskiego programu wsparcia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/A/05 w sprawie ustalenia dnia 08 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
21/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr DOO.ORG.0151-17/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
20/05 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.132.2016 w sprawie rozwiązania problemu z wyjazdem z bramy budynku na ulicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.6.2017 w sprawie utworzenia miejsc parkingowych w rejonie ulic Racławickiej i Kosynierów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.3.2017 w sprawie zdecydowanego działania poprawiającego bezpieczeństwo przechodniów, mieszkańców, a szczególnie dzieci na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i I. Łukasiewicza w Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
19/05 w sprawie powołania Zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18/05 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
17/05 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
16/05 w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000 w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
15/05 w sprawie ustalenia zasad doraźnego oddania osobom trzecim do używania pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
14/05 w sprawie powołania Zespołu ds. racjonalizacji wykorzystania lokali użytkowych zarządzanych przez miasto Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13/05 w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania terenu i realizacji "Centrum sportowo-rekreacyjnego w dolinie rzeki Kłodnicy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
12/05 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
11/05 w sprawie zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
10/05 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/05 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania nr 12, 13, 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
08/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/05 w sprawie podpisywania poleceń wyjazdów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/05 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/05 w sprawie powierzenia zastępcom Prezydenta Miasta podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1.2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w mieście Ruda Śląska w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
34.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
34.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
32.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
31.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
30.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
29.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
28.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
27.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
26.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
25.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
24.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
23.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
51.2017 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
50.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Trasa rowerowa na terenie miasta Ruda Śląska - "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Halembskiej" Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej wraz z Programem funkcjonalno - użytkowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
48.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61" - roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
47.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
46.2017 w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ruda Śląska od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako geodezyjne działki numer: 2711/76, 2713/76, 2714/76, 2369/44 i 3702/44
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
45.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 191 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
44.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
43.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
42.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Floriana Marciniaka w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem wartości nakładów poczynionych na gruncie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
41.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
40.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 11 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
39.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskej - Halembie przy ulicy Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
119.2014 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2014 - 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38.2017 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017 - 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
37.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40,42 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
36.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dyski twarde oraz licencje na oprogramowanie biurowe"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
35.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
34.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
33.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
32.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
31.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
30.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. 1 Maja 246) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
01/05 w sprawie upoważnienia naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/04 w sprawie powołnia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/04 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
44/04 w sprawie ustalenia procesów zachodzących w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
43/04 w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości w Urzędze Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41/04 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskania środków na sfinansowanie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
40/04 w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39/04 w sprawie nadania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38/04 w sprawie powołania zespołu do spraw pozyskania środków na sfinansowanie udziału własnego Gminy w zadaniu "Oczyszczalnia ścieków w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
37/04 w sprawie powołania komisji przetargowej dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczali Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
36/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33A/04 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33/04 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw rewitalizacji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego do spraw Rozwoju Lokalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Rozwoju Lokalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Ślaskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18A/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.05.2003 r. w sprawie ustanowienia Pana Krzysztofa Kubicy Pełnomocnikiem ds. osób (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 Przezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151-23/ORG/04 z dnia 16.08.2004 r. w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-22/ORG/04 z dnia 13.08.2004 r. w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN-ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia auditów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram dyżurów w siedzibie SLD"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch lokali użytkowych (przetarg) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 14-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia procedury jakości nr 1 w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001, wraz z załącznikami dot. wewnętrznego auditu jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Jagiełły.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (453) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie świadomego ojcostwa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ramach zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego linii 9 w ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej”, na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 2021/111, 2036/111, 2964/215, 2543/189 i 1303/189”".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną (tj. zbiornikiem retencyjnym, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji ścieków technologicznych, siecią wodociągową, instalacją gazową, siecią elektryczną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, komunikacją), portiernią, zbiornikiem wody przeciwpożarowej wraz z pompownią i adaptacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym: 658/453, 660/458, 465, 471, 466, 1048/487, 475, 1046/493, 500”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia załącznika do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej dotyczącego zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego na zakup ubiorów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umundurowania i dystynkcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia auditu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej zgodnie z PN - EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z PN - EN ISO 9001:2001
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Stacji Paliw R 3007 Shell Polska Sp. z o.o. przy ul. Obrońców Westerplatte 22 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.5.2017 w sprawie oświetlenia i ustawienia tabliczki informacyjnej o ulicy Małej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany treści regulaminu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi na zapytania: 5-8 i 10,11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/A/PM/03 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr 70/2002 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 06.02.2002 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. programu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany - Zarządzenia nr 07/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2/ORG/03 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z PN EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podstawowych zasad organizacji Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zakresu kompetencji Koordynatora ds. Programu "Partner" oraz procedury (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia pani Joanny Sochackiej do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Programu „Partner"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.06.2003 r. w sprawie powołania Komisji ds Restrukturyzacji lecznictwa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie instrukcji doręczania korespondencji przez gońców Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 2/2000 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2000 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia Pana Krzysztofa Kubicy Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji i harmonogramu prac związanych z utworzeniem Międzygminnego Parku Przemysłowego pod nazwą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania spisów z natury majątku Miasta Ruda Śląska będącego w użyczeniu w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzania do wypłaty rachunków kosztów z odbytych podróży służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach Nr LKA-410000-6-03 z dnia 03.04.2003r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie pisemnych sprawozdań z odbytych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzania nr 9/2000 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania okresowych ocen (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzania nr 2/98 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 stycznia 1998r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Ruda Śląska prowadzenia spraw miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany - Zarządzenia nr 2/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Realizacji Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji: Tunel Śnieżny oraz Lodowisko Całoroczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego przy Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Szyb Andrzeja (2001) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 3-ch nieruchomości przy ul. Bielszowickiej (422) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Bytomskiej (2535) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (7514) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 15-tu nieruchomości przy ul. P.Skargi (2632) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 4-ch nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (704) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch nieruchomości przy ul. Pokoju (2732) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 15-tu nieruchomości przy ul. P.Skargi (2632) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch nieruchomości przy ul. Pokoju (2732) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Ziętka (2536) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna