Rejestr zmian w biuletynie

23.12.2016

Dotyczy dokumentu:
595.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
594.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
593.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
592.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
591.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
590.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
589.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
588.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
589.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
587.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
586.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
585.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
582.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
582.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
555.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o numerze 1037/5 o powierzchni 1354 m2, obręb Orzegów k.m.3, stanowiącej aktualnie własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, po uprzednim nabyciu ww. prawa przez Gminę Miasto Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości obejmującej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
554.2016 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 3749/114 i 3756/114 położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wschodniej i Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
477.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 118 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
553.2016 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
552.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2016 r. Nr SP.0050.2.477.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 118 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
551.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
518.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulicy Piotra Skargi i Adama Asnyka"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
550.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.518.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulic Piotra Skargi i Adama Asnyka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
79.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Oświaty (EO) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2016 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Mikołowska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Szczudlaka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Pomorska oraz J.Kochanowskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Gut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego "
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego "
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pracownice Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Rudzie Śląskiej na Dyrektora Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych siedzibą w Rudzie Śląskiej bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przy ul.Wita Stwosza 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania Rudzkiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2017 - 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.12.2016

Dotyczy dokumentu:
523.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Rentier Plus Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 2082/35, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (dz.nr 846) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Energetyków 15 - wynik przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie WPF nalata 2017-2041"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetumaista na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2017- 2041 oraz budżetu miasta na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja projektowa 1"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja projektowa 2"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.130.2016 w sprawie wycinki drzew i krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

21.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program reorganizacji SPZOZ Szpitala Miejskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa zamkniętego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Nie jesteś sam w obliczu tragedii”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Nie jesteś sam w chorobie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Wsparcie Miasta dla Seniorów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Pomoc dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Posiłek dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Grupa edukacyjno – rozwojowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2 plan na lata 2008-2010
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3 sprawozdanie
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4 sprawozdanie
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1 plan na lata 2003-2007
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 sprawozdanie z planu gosp.odp"
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 sprawozdanie z planu gosp.odp"
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4 aktualizacja programu " na "4aktualizacja programu 2011-2014"
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1 program" na "1 program na 2004-2008"
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa zamkniętego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program pomocowy dotyczący udzielania pomocy stanowiącej rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych na rok 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program reorganizacji SPZOZ Szpitala Miejskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Wsparcie Miasta dla Seniorów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Nie jesteś sam w obliczu tragedii”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Nie jesteś sam w chorobie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Grupa edukacyjno – rozwojowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Posiłek dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "8program na 2013r." na "11 program na 2013"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "9program na 2014r." na "12 program na 2014"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "8 program na 2010r" na "8 program na2010"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "6program na 2011r" na "9 program na 2011"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "7program na 2012r" na "10 program na 2012"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "5program na 2010r" na "8 program na 2010r"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul.Bytomskiej - wynik przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zmiana do programu w 2003r" na "6 zmiana do programu w 2003"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "4program na 2009r" na "7 program na 2009"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1program na 2002r" na "4 program na 2002"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "2program na 2003r" na "5 program na 2003"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "program na 1999" na "1 program na 1999"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"program na 2000" na "2 program na 2000"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"program na 2001" na "3 program na 2001"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program na 1999"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieneiu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program na 2000"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program na 2001"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003 - 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 3-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokali mieszkalnych w powstających budynkach w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i ul. Ks. Czempiela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "4sprawozdanie" na "5 sprawozdanie za 2015"
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "2strategia" na "3 strategia na 2015-2030"
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zmiana do strategii" na "4 zmiana do strategii"
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1 strategia" na "2 strategia na2015-2030"
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół do spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół do spraw Aktywizacji Osób Starszych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram dyżurów"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 263-451"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 452 - 465"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram dyżurów Rady Seniorów
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 466 - 487 wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "34 program na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu/unieważnieniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie pracy Urzędu Miasta w dniu 24 grudnia 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie unieważnienia legitymacji służbowej pracownika Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w spr. obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obwieszczeniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (dz.nr 846) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie Orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie Orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
584.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
583.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
582.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
581.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
580.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
579.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
578.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
577.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
576.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
575.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
574.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
573.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
572.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdzialami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
571.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
550.2016 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.518.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulic Piotra Skargi i Adama Asnyka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
549.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
548.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
547.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
546.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
384.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Magnolii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
545.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.08.2016 r. Nr SP.0050.2.384.2016 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Magnolii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
544.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w mieście Ruda Śląska - 3 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
543.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
542.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
542.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
407.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta otwartych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
541.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczek dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, inwestycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, inwestycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, inwestycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, inwestycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Księżycowej 7 - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "3 zmiana do programu" na "3 program na2016"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1program" na "1 program na 2015"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 program na 2017"
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zmiana do programu" na "zmiana doprogramu z 2000r."
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program od roku 2000"
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 program na 2003"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3program na lata 2014-2016" na "4 program na lata 2014-2016"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1 program na lata 2008-2010" na "2program na lata 2008-2010"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2 program na lata 2011-2013" na "3program na lata 2011-2013"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 program na lata 2017-2019"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zał" na "7 zał"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1strategia " na "5 strategia na lata 2014-2030"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "2zał" na "6 zał"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 sprawozdanie z realizacji strategii"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 aktualizacja strategii na lata 2003-2007"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 strategia na lata 1997-2015"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 procedura aktualizacji"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawaidomienie o wyniku" na"Zawiadomienie o wyniku"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18 program na 2017-2021"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "5zmiana do programu" na "17 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "14 zmiana do programu " na "14 programna 2012-2016 "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zmiana do programu " na "15 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "4zmiana do programu" na "16 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
zgromadzenie w dniu 21.12.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "2program na lata 2012-2016 " na "14 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "1program na lata 2012-2016 " na "13 program na 2012-2016"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 zmiana do programu "
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8 program na 2007-2011"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1 program na 2002-2006"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program zapobiegania bezdomności zwierząt
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "6zmiana do programu" na "10 zmiana do programu"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "4zał" na "8 program na 2015-2016"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "5zał " na "9 program na 2016-2017"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "3zał" na "7 program na 2014-2015"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"2. zał" na "6 program na 2013-2014"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"5" na "5 program na 2012-2013"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1. zał" na "5"
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategiczne dokumenty z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015-2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Pomoc dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Programy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 9-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna