Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
310/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezpreztargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żermomskiego Nr 10, 10 A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wymiana istniejącego oświetlenia drogowego oraz zabudowa dodatkowych punktów świetlnych ulic Brodzińskiego, Gałczyńskiego i Gojawiczyńskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
308/06 w sprawie realizacji Uchwały Nr 1079/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
307/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: „Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
306/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
304/06 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego pozbawieniu kategorii powiatowej ulicy Powstańców Śląskich w Przyszowicach – droga powiatowa Nr S 2919
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
303/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
302/06 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
343/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej SPZOZ z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śl.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
301/06 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Zajęczej od Kompanii Węglowej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
300/06 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jagiełły od Kompanii Węglowej S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
299/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
298/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-163/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.04.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweninia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
297/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację infrastruktury sportowej Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Głównej 1 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
296/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont szkołyprzy ul. Ks. Tunkla 147 B w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, na siedzibę Filii Wydziału Geodezji AGH w Krakowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
295/06 w sprawie zaspokojenia roszczenia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. z siedzibą przy ul. Barlickiego 2 w Gliwicach o zwrot nakładów poniesionych na działce gruntu Nr 455/20 k. m. 4, obręb Orzegów nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 451/21 k. m. 4, obręb Brzegów wraz z prawem własności części budynku położonego przy ul. Piotra Niedurnego 131 w Rudzie Śląskiej oraz potrącenia wzajemnych wierzytelności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
294/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Miedzyblokowej 2 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/06 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/04 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/06 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
293/06 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
292/06 w sprawie wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych poza pasami drogowymi, przeznaczonych pod umieszczanie urządzeń reklamowych lub ruchomych elementów reklamowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej 9, 9A, 9B, 9C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
290/06 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Krasińskiego 7, 7a, 7b, 7c, 7d w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
289/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
288/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
287/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
286/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
285/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
284/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
283/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
282/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
281/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
280/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
279/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
278/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
277/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
276/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
275/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
274/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
273/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu budynku Wyższej Szkoły Handlowej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Królowej Jadwigi 18.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
272/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 39 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
271/06 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w granicach terenu zainwestowanego przedszkolem miejskim przy ul. ks. Tunkla 96
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
270/06 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia w dniach 26-27 czerwca 2006 r. ćwiczeń obronnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/06 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach organizacji Akcji Lato 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
268/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach organizacji Akcji Lato 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
267/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży: „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od dnia 3 lipca do 29 grudnia 2006”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej (szkolenie dzieci i młodzieży w boksie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
265/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 8, 8A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
264/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 3,3A,3B,3C w Rudzie Ślaskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
263/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 4 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
262/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Radoszowskiej 104,106,108,110 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
261/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa Nr 1, 1A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
260/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Ks. Potyki 45 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
259/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Ks. Potyki 43 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Kochanowskiego (3750) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
258/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usunięcie szkód górniczych oraz renowację elewacji południowo-zachodniej i południowo –wschodniej zabytkowego „Szybu Andrzeja” zlokalizowanego przy ul. Szyb Andrzeja w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
257/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego Pn. Akacja „Lato” dokonanego przez Komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-27/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.01.2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
255/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
254/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
252/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
250/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
249/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2017 w sprawie interwencji dotyczącej budynku przy ul. Solidarności 17 oraz anten telefonii komórkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
246/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
244/06 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr0wowtnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/06 w sprawie wykonania uchwały Nr 1063/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy palcu Jana Pawła II 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
242/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2006 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia wydanego w oparciu o uchwałę Rady miasta w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1061/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1058/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 rw sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1059/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragfarami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/06 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 52/96 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 12.02.1996 roku w sprawie przekazania w administrację Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Niedurnego 69 Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
240/06 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzenie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
238/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
237/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/06 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania projektu otwartej strefy rekreacji dziecięcej w ośrodku MOSiR w Orzegowie w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego/EOG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/06 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania projektu kompleksu sportowego z całorocznym boiskiem w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/06 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
234/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o oznaczeniu geodezyjnym Nr 2816/363 o pow. 62 m2 z jednoczesną sprzedażą ¼ części usytuowanego na niej budynku, położonego przy ul. Maliszewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Wirku niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1577/211 i 1582/211 o łącznej pow. 120 m2 na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność (...) w 4/6 części, (...) w 1/6 części i (...) w 1/6 części obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1579/211 o pow. 159 m2, położone przy ul. Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1577/211 i 1582/211 o łącznej pow. 120 m2 na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność (...) w 4/6 części, (...) w 1/6 części i (...) w 1/6 części obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym Nr 1579/211 o pow. 159 m2, położone przy ul. Narcyzów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
232/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa (...) lokalu mieszkalnego Nr 6a, nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 57 (klatka 57) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana (...) lokalu mieszkalnego Nr 8 nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/06 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana (...) lokalu mieszkalnego Nr 8 nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 2 (klatka 2) w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległego samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/06 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mieszka I w Rudzie Ślaskiej – Nowym Bytomiu z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/06 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, położonego przy ul. Czarnoleśnej o oznaczeniu geodezyjnym 3309/44 i 3312/44 o łącznej pow. 3194 m2 , obręb Nowy Bytom, k. m. 1, zapisanego w księdze wieczystej Nr KW 11242 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
227/06 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 3406/107 o pow. 92 m2 , Nr 3407/107 o pow. 55 m2 , na nieruchomość gruntową stanowiącą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
226/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 22 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Zabrzańskiej (klatka 72) w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12, na dopasowanie i sprzedaż aparatów słuchowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Zakup dwóch samochodów dostawczych o DMC 6,5 T z zabudową izotermiczną do przewozu żywności”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ulicy Cynkowej i Wysokiej w Rudzie Śląskiej – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodenizację wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz likwidacją płyt acekolowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Chrobrego 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
216/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodenizację wraz z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz likwidacją płyt acekolowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 44 w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Bytomskiej 8”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
191.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
190.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
189.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
188.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
187.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
186.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
185.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
184.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
183.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
182.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
181.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
180.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
179.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
178.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
175.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
174.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
173.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
172.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
171.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
170.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
169.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
168.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
167.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
166.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
127.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
210.2017 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.127.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów i projektów podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
209.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.156.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę specjalistycznych skanerów dokumentów A4"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
200.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
177.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepelnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
26.2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.2016 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4.2016 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
376.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
174.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
27.2017 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
33.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.27.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
34.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.62.2014 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska z poźn. zm.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Górnośląskiej (1567) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wyzwolenia (1092) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchmości przy ul. Wierzbowej (4211) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 3-ch lokali mieszkalnych (ul. Joanny, Dunajewskiego, L.Solskiego) na rzecz ich najemców - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 4-ch lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2017 w sprawie przycięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.60.2017 w sprawie parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.59.2017 w sprawie interwencji dotyczącej budynku przy ul. Solidarności 17 oraz anten telefonii komórkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Jeżynowa oraz Wirecka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Robotnicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót s. 75-88"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy s. 89-108"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadanie 2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Finansowo - Księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Finansowo - Księgowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Finansowo - Księgowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny - Ludomira Różyckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiany do załacznika Nr 1" na "Zmianydo załącznika Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załacznika Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika Nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. umów i rozliczeń w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych na test merytoryczny"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Pawła Kubiny - Ludomira Różyckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Chryzantem oraz Wiktora Bujoczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w ramach działania 2.5 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rekrutacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru dla terenu położonego w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod kiosk handlowy położony w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Kąpielowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 5-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314 S Powiat Mikołowski w ramach projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna(...)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna