Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program Funkcjonalno - Użytkowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 4 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał do programu f.u. (dokumentacja) s.35-274"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx xxxx na działalność Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w przedmiocie oznakowania odcinka drogi, braku informacji o zagrożeniach spowodowanych awaryjnymi działaniami PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez xxx xxxx na działalność Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w przedmiocie oznakowania odcinka drogi, braku informacji o zagrożeniach spowodowanych awaryjnymi działaniami PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "u500001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na porażającą niekompetencję służb Urzędu Miasta w tym służb prawnych - radców prawnych oraz wniosku o sankcje dyscyplinarne wobec winnych urzędników ośmieszających Gminę Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez Panią xxx xxx na porażającą niekompetencję służb Urzędu Miasta w tym służb prawnych - radców prawnych oraz wniosku o sankcje dyscyplinarne wobec winnych urzędników ośmieszających Gminę Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "u490001.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88.2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2041, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Ruda Śląska za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
84.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
82.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
81.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między parafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
79.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między parafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
77.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie dot. grupy kapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
76.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.34.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydaktów budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
74.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.33.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
118.2017 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
116.2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
9.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.117.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117.2013 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115.2017 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
114.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
113.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę pasa drogowego ulicy Ciasnej wraz z przebudową odcinka kanalizacji oraz oświetlenia ulicy na odcinku od ul. Piłsudskiego do budynku nr 5 przy ul. Ciasnej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - projektuj i buduj"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
112.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 14 i Miejskiego Przedszkola nr 28 przy ul. Głównej 40,42 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Rudzie Śląskiej przy Miejskim Centrum Kultury"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
110.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ulicy Wyzwolenia 11 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
109.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
108.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 2 zadania: zadanie nr 1: "Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej", zadanie nr 2: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
103.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu lekkoatletycznego dla boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
102.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
100.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i montaż urządzeń wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - duży plac zabaw typu "STATEK" w dzielnicy Bykowina"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
78.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka w Rudzie Śląskiej - zagospodarowanie na potrzeby lokalnego Rynku w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
13.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Ks.J.Niedzieli, Zajęcza i Górna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu produkcyjnego Ecol-Unicon Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Bałtyckiej 51, wspólnym wylotem w km 12 + 800 potoku Bielszowickiego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek planowanych do zbycia w drodze przetargu (użytkowanie wieczyste) do końca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (467) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Violetta Chojnacka-Malik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
6/PM/02 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Doroszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
5/PM/02 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Radoszowskiej, obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym (…) pod budowę stacji paliw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/PM/02 w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/PM/02 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/PM/02 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
3/PM/02 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Raciborskiej 10 z jednoczesnym nabyciem usytuowanego na nim budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2/PM/02 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1/PM/02 w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zapyatnie nr 3 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3787, 3784) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rejonie ulic: Sosinki, Sportowców, W.Bujoczka, Zabrzańskiej, DTŚ, Kalinowej, Bytomskiej, J.Ziętka, Zajęczej, Bukowej, Noworudzkiej, W.Lipa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (3800) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik porządek obrad
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
XX sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr P1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasdta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
6/ORG/02 w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół listopad 2015.doc"
Dotyczy dokumentu:
4/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół
Dotyczy dokumentu:
3/ORG/02 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2/ORG/02 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr P3.doc"
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1/ORG/02 w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół kwiecień BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23.06.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół czerwiec BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25.08.2016 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr PR.0002.7.2016
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25.08.2016 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół sierpień BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXVIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
49/06 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
241/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Górnośląskiej – Pośpiecha (...)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
kjkjkj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana xxx xxxx zamieszkałego w Gliwicach na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie „wniosku kierowanego do Prezydenta Miasta o umorzenie mandatu z dnia 15 czerwca 2016”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana xxx xxxx zamieszkałego w Gliwicach na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie „wniosku kierowanego do Prezydenta Miasta o umorzenie mandatu z dnia 15 czerwca 2016”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2017 w sprawie remontu kącików gospodarczych przy ul. Różanej i Narcyzów 9B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2017 w sprawie cmentarzy komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2017 w sprawie budowy parkingu samochodowego poprzez przebudowę chodnika przy ul. Radoszowskiej 107-125
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2017 w sprawie wycięcia drzewa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
123/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 20, 20a, 20b, 20c, 20d w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Międzyblokowej 16, 16a, 16b w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (3800) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 326 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 318 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 320 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 322 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ks. Lexa 11, 11a, 11b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Wróblewskiego 3 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 5, 5a, 5b, 5c w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 2, 2a, 2b, 2c, 2d w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 5, 5a, 5b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 6, 6a, 6b, 6c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
111/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3, 3a w Rudzie Śląskiej - Kochłowcach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 06.04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 06.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej (1845) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z przedsięwzięcia zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 4".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Dni Profilaktyki".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
110/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej 6, 6a w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego 9, 9a, 9b, 9c, 9d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 7, 7a, 7b, 7c w Rudzie Śląskiej -Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
107/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 2, 2a, 2b, 2c w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Opolskiej 2, 2a, 2b w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 4, 4a, 4b, 4c w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 246, 246a w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 13, 13a, 13b, 13c, w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
256/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 1, 1a ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
102/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 1, 1a w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
101/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joliot-Curle 2, 2a, 2b, 2c, 2d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joliot-Curie 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Energetyków 3, 3a, 3b w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Osiedlowej 15, 15a, 15b, 15c, w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul.Międzyblokowej 6, 6a, 6b, 6c, 6d w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/05 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg wewnętrznych w Rudzie Śląskiej ".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówieniapublicznego na: "Zakup terminali graficzno-znakowych z monitorami (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup komputerów PC z oprogramowaniem systemowym"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2017 w sprawie remontu i podniesienia wpustów ulicznych i kratek ściekowych na ul. Korfantego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2017 w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają karetki Pogotowia Ratunkowego przy wyjeździe z ulicy Pokoju do akcji ratunkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.8.2017 w sprawie czasowego zawieszenia znaku drogowego w ciągu ul. 11 Listopada
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 30.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2017 w sprawie remontu ul. Antoniego Maya
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2017 w sprawie wybrukowania ścieżki pomiędzy ul. Leśną i Zamenhofa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Pytanie do SIWZ i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/05 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu promocji zdrowia pn. "Rodzina z osobą niepełnosprawną - rodzina świadoma i wyedukowana wobec problemu niepełnosprawności".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/05 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/05 w sprawie złożenia oferty w przetargu ofertowo-ustnym ogłoszonym przez Syndyka masy upadłości "Agencji Handlowej B. Kmiecik i Spółka" Spółka Jawna w Katowicach (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego w postaci lampy Wooda, perymetru komputerowego i spirometru, dla Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Zakładu Opieki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia w 2005r. pn. "Kompleksowa ochrona kobiet miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 0151-161/PM/04 z dnia 15.07.2004r. w sprawie wykonania uchwały nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach przy ul.Radoszowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-21a/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr WOR.KSM.PM.0151-21a/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.01.2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/05 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/05 w sprawie wyrażenia zgody na zakup lasera CTL1106Mx ze środków własnych Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/05 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodziezy" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Mieszka I (2236) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. F.Joliot-Curie (1927) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział w zawodach akrobatycznych – 4th Waldviertel - Cup”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na pytanie nr 4, Zapytania nr 3 do treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2017 w sprawie wymiany nawierzchni drogi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2017 w sprawie sprzedaży działki w rejonie ul. Gwareckiej oraz Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna