Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ dokumentacja cz. 3"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ STWiOR"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul.Bytomskiej - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. L.Tołstoja - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul.I.Krasickiego - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul.I.Krasickiego - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Pomoc dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015-2017
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.127.2016 w sprawie prawidłowego oznakowania prac interwencyjnych prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kromka chleba + nadzieja /2016/”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 9-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Karola Miarki 9/1 - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 8-miu nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.130.2016 w sprawie wycinki drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
534.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
534.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
534.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
534.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 - 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Pomoc dla potrzebujących”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Rodziny 3+".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Oszczędzam z wodomierzem”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Działań Osłonowych – „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla KAUFHAUS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program "Rudzka Karta Seniora 60+"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2015-2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Ruda Śląska na lata 2015 – 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 + opdowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
534.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
533.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconcych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
532.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
531.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
530.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
529.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
528.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
527.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
526.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
525.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
539.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
538.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
537.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
536.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
535.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
534.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
533.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
532.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wiczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
531.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
530.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - II etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
529.2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów oferet na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
526.2016 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lisiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
528.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2017 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury i kultury fizycznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
518.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wireckiej (2 lokalizacje) oraz przy zbiegu ulicy Piotra Skargi i Adama Asnyka"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
517.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie rozpatrzenia wniosku w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przy ul. Hutniczej 2 (działka nr 3483/68)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu 8-miu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu 8-miu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu 8-miu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Wyłożenie do publicznego wglądu 8-miu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lokal
Dotyczy dokumentu:
Lista nagrodzonych i wyróżnionych zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rybnickiej (dz.nr 3811) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wyzwolenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul.1 Maja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jak załatwić sprawę?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych (...), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z obiektów firmy Leiber-Poland Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Kokotek 43 oraz Magazynowej 33 w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.86.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzacych w skład mieszkalnego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.*
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego wGliwicach"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.86.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzacych w skład mieszkalnego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.*
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.126.2016 w sprawie garaży blaszanych w rejonie ulicy Lwa Tołstoja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2016 w sprawie wypowiadania osobom niepełnosprawnym umów o pracę w części dotyczącej wymiaru zatrudnienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.119.2016 w sprawie oświetlenia i naprawy chodnika na łuku ul. Weteranów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2016 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.125.2016 w sprawie protestu pracowników przeciwko odwołaniu kierownika Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2016 w sprawie darmowych przejazdów dla honorowych dawców krwi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr 1 - 2 + odpowiedzi + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn."Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmodyfikowany formularz ofertowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedż
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie 3 i 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Cypriana Norwida.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna