Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
022/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w 2005 r. przez oragnizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia przeprowadzonych w roku 2005.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/05 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie okreslenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/05 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 17.08.1998 r. Nr 302/98 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/A/05 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
018/05 w sprawie wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Rudzkiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole 23 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy 1. Maja 318 b w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/05 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 9 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 246 (klatka 246) w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 52 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2005 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/05 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/05 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.05.2002 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania wiedzy w zakresie transportu drogowego taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. S.Moniuszki (102) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. S.Moniuszki (102) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Ks.J.Niedzieli oraz Zajęcza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr PR.0007.7.2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dla ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.126.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.06.2015 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
05/06 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/06 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji i monitorowania „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/06 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/06 w sprawie powołania komisji przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów Referatu Egzekucji Administracyjnej z archiwum
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/06 w sprawie określenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/06 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/06 w sprawie procedury tworzenia Informatora Budżetowego Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-79/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
01/06 w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
08/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.ORG.0151-38/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
06/05 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
09/05 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
07/05 w sprawie podpisywania poleceń wyjazdów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
01/05 w sprawie upoważnienia naczelników wydziałów oraz kierowników zespołów do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
02/05 w sprawie powierzenia zastępcom Prezydenta Miasta podpisywania poleceń wyjazdów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
03/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców mieszczących się w budynku przy Zwycięstwa nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/04 w sprawie przekazania MOPS zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
250/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi i zapytania nr 1-3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
249/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
248/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
247/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
246/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
245/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
244/04 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących z mocy prawa własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonych nr geod. 2846 i 283/25
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
242/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (...) niezbędnej dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
241/A/04 w sprawie powołania komisji konkursowej programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka gruźlicy" w celu zaopiniowania prawidłowości jego wykonania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
240/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239/04 w sprawie przygotowania analizy dotyczącej możliwości wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.185.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
238/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie zajętej pasem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
237/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanych działek (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
236/04 w sprawie nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
235/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
234/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartegi konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
233/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-123 A/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.06.2004 r. w sprawie Reulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
232/04 w sprawie przystąpienia do III przetargu pisemnego w celu nabycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
231/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
230/04 w sprawie nabycia odpłatnego przez Gminą Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budowli od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" z siedziba (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
229/04 w sprawie realizacji uchwały nr 626/XXXIIl/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004r. dot określenia zasad wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
228/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w Miejskim Ośrodku Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - instytucji kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
227/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
239/04/A w sprawie zarządzenia nr 283/PM/03 Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 07.10.2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemu spalania paliw stałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 . w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
247/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 615/99 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 18.10.1999 r dot. zmiany stawek czynszu za za dzierżawę oraz najem nieruchomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
226/04 w sprawie wygaśnięcia zarządu nieruchomości położonej przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, sprawowanego przez MPGM Sp. z o.o. oraz przywrócenia zarządu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
225/04 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
224/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
223/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
221/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 431/18 o pow. 1025 m2, k.m. 4, obręb Orzegów, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
220/04 w sprawie realizacji uchwały nr 601/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2004r. dot wyrażenia woli wniesienia w formie aportu nieruchomości położonych w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
219/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek nr 190/4 o pow. 21969 m2 oraz nr 323/27 o pow. 13814 m2 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
218/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacj i Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych udziałów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
217/04 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach celem objęcia udziałów (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
216/04 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia się (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Szyb Walenty (…)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
215/04 w sprawie Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej- Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 ul. Doroszewskiego 4, 41-703 Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
214/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie - Hoteliku dla Dzieci w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
213/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 2 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu ul. Objazdowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/04 w sprawie realizacji porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. dotyczącego utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego Parku Przemysłowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
210/04 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
209/04 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
208/04 w sprawie realizacji porozumienia z dnia 18 czerwca 2004 r. dotyczącego utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego Parku Przemysłowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
207/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością dwóch budynków biurowych oraz garażu od Rudzkiej Spółki Węglowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
206/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
205/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z innymi własnościami od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. za zaległości podatkowe (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
204/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku labolatorium i budynku portierni od "Huty Pokój" S.A. (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
203/PM/04 w sprawie zadeklarowania wkładu własnego jako zabezpieczenia dla realizacji projektu "Rudzki ŻAK" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
202/PM/04 w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, mieszkańcom Miasta Ruda Śląska stypendiów oraz nagród za szczególne osiągnięcia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
201/PM/04 w sprawie powołania komisji do spraw przyznania nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2017 w sprawie zalewiska przy ul. Budowlanych w Rudzie Śląskiej Bielszowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
200/PM/04 w sprawie doposażenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej w sprzęt sportowy - betonowe stoły do tenisa oraz konstrukcje do gry w koszykówkę.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.16.2017 w sprawie uprzątnięcia działki przy ul. Mikołowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
199/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Kubiny (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2017 w sprawie wymiany nawierzchni chodnika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
198/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sikorek w Rudzie Śląskiej - Bykowinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/04 w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek (...) obręb Ruda, niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
197/PM/04 w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek (...) obręb Ruda, niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
196/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych będących w użytkowaniu R.S.M.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
195/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych będących w użytkowaniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
194/PM/04 w sprawie wytypowania zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
193/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
192/PM/04 w sprawie wydania opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej Ruda Śląska o pozbawieniu kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
191/PM/04 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 (...).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
190/PM/04 w sprawie opracowania projektu wraz z regulaminem dotyczących przyznawania pomocy dla studentów, mieszkańców Rudy Śląskiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
190/PM/04 w sprawie opracowania projektu wraz z regulaminem dotyczących przyznawania pomocy dla studentów, mieszkańców Rudy Śląskiej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 9 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 18 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji ds. referendum w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/03 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Czempiela nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i. Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/03 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 8453 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/03 w sprawie dokonania zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu położonego w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Gierałtowskiego 3 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 7d w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/03 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego, stanowiącej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych i objęcia nowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/03 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 8 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kedzierzyńskiej nr 22 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/03 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom przy ul. Czarnoleśnej 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 16 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3a-b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 23 w Rudzie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 11w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 15 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem prawa własności części budynków mieszkalnych ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/03 w sprawie przyjęcia darowizny prawa urzytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oraz własności budowli (drogi)...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 39-41
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Przelotowej nr 1 w Rudzie Śląskiej..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/03 sprawie ustalenia 'Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na realizację zleconego zadania (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/03 w sprawie ustalenia "Regulaminu obliczania wysokości dotacji dla klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/03 w sprawie określenia zasad publikowania informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/03 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/03 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/03 w sprawie dokonania sprostowania aktu notarialnego w celu określenia właściwej działki geodezyjnej oraz prowadzonej dla niej księgi wieczystej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/03 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 10 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 5 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/03 w sprawie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
040/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zamenhofa nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/03 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie gruntu wchodzącego w skład Pracowniczego Ogrodu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/03 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Nowary celem dokonania rozbiórki (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.03.2017

Dotyczy dokumentu:
020/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi kabiny fotograficznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa prowadzonym przez Caritas (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/03 w sprawie powołanie Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia Konkursu na koncepcję powołania oraz zarządzania Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 21 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/03 w sprawie wytypowania z mieszkaniowego zasobu Miasta budynków, w których zwalniane lokale mieszkalne wynajmowane będą jako lokale socjalne.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 23 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Solidarności wraz (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 25 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior" (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny nr 27 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 13 położonego w zespole 16 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul.Brodzińskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Solidarności 17 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Radoszowskiej 110 w Rudzie Sl.-Kochłowicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/03 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Warszawskiej 16 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargu ofertowego na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego przeznaczonego pod usługi agencji ubezpieczeniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/03 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta Ruda Śląska Nr 515/2000 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie zaproszenia w imieniu Miasta trzech polskich rodzin z Kazachstanu do osiedlenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 759/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2002 roku w sprawie: określenia celów, przy spełnienie których istnieje możliwość zawarcia umowy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/03 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11085, będącej w użytkowaniu wieczystym (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/03 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 48 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 11 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/03 w sprawie zobowiązania Dyrektora MZOPO w kierowanym przez Niego zakładzie komórki prawnej umożliwiającej obsługę prawną wszystkich szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 32 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3c w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/03 w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do opracowania Regulaminu wynagradzania określonego w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/03 w sprawie sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2 o zakup zestawu do prób (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/03 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą, przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/03 w sprawie przekazania majątku po zlikwidowanej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/03 w sprawie upoważnienia pracowników Wydz. Spraw Lokalowych UM do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-72/PM/04 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 r. w sprawie ustanowienia na rzecz M.P.G.M -unieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/03 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od MGSM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
189/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska na nieruchomość gruntową stanowiącą własność (...) położoną w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
188/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151-72/PM/04 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 r. w sprawie ustanowienia na rzecz M.P.G.M -unieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
187/PM/04 w sprawie wystąpieniu do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
186/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
185/PM/04 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12.09.2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
184/PM/04 w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania jednorazowej pomocy uczniom z rodzin najuboższych w mieście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
183/PM/04 w sprawie określenia zasad pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby pełnoletniej, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której osiągnęła pełnoletność.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
182/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
181/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
180/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Wolności nr 94 w Rudzie Śląskiej-Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
179/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Bytomskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
178/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu od "Huty Pokój" S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
177/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością obiektów od "Huty Pokój" S.A. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu p
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
251.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
259.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. ZMP (1548) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Średniej (723) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Bielszowickiej (2639) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
;kl;k;k;kk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Usunięcie 3 sztuk drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Szarotek 7-9-11 na działce o nr ewidencyjnym 2408/183 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Szarotek 7-9-11".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
176/PM/04 w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jaronia 14 oznaczonej nr geod. 2958/121 o pow. 989 m kw., (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
175/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
174/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
173/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 - 156/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
172/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-106/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
171/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 17 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 1a w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/PM/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru mienia zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz przekazania tego mienia SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu, przegonu i przejazdu, przysługującej Gminie Miastu Ruda Śląska do dz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/PM/04 w sprawie ustanowienia na mocy jednostronnej czynności prawnej odrębnej własności dwóch lokali użytkowych w budynku położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/PM/04 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczystebn na okres do dnia 5 lipca 2071 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/PM/04 w sprawie zmiany uchwały nr 714/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 22.10.2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Olszynowej 4a w Rudzie Śl.-Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 13a w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5,5a mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 2864/16, 1634/1 i 1635/1 o łącznej powierzchni 182 m 2(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 17 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul.Bytomskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Damrota 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2004 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 01 - Budowa oczyszczalni ścieków Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 279/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.10.2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Senior' w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/PM/04 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 'Święta Elżbieta', prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym Państwu xxxxx* nieruchomości o numerach geodezyjnych: 2022/8 i 2023/3 o łącznej powierzchni 318 m kw., położonej w Rudzie Śl. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 22 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3,3a w Rudzie Śląskiej-Kochłowicac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wykonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wydawaniem kart
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 2629/89 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/04 w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/04 w sprawie przekazania w posiadanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/04 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/04 w sprawiesprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/04 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 1356/45 o pow. 62 m kw., położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Krasińskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej część drogi g
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 669/01 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 09.10.2001 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego nr 47a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 6 i nr 10 mieszczących się w budynku przy placu Wolności 3 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/04 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2004 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ul. Leśna 18,41-706 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW Nr 4692, KW Nr 4800, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.Niedurnego jako gruntu niezbędnego do poprawienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004 przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/PM/04 w sprawie uchylenia uchwały nr 328/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 27.05.2002 r. w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w ksi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/PM/04 w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia rzetelności przeprowadzonego spisu z natury składników majątku: (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 21 położonego w zespole 30 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Orzeszkowej pod budowę (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/PM/04 w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu wiedzy o projekcie „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" -„Ruda Śląska waste water treatment"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, które spełniają funkcję lokali użytkowych (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/PM/04 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 20 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/PM/04 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 października 2093 roku nieruchomości (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/PM/04 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego do prezentowania stanowiska Miasta w sprawach techniczno-proceduralnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
170/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
169/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul.Promiennej jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
168/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Dunajewskiego 13a w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
166/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 63 mieszczącego się w budynku przy ul.Międzyblokowej 18c w Rudzie Śl.-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
167/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 43 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 324 w Rudzie Śl.- Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
165/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
164/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6b w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
163/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
162/PM/04 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/PM/04 w sprawie wykonania Uchwały Nr 413/LV/98 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.01.1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za usługi związane z pochówkiem (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/PM/04 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/PM/04 w sprawie rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków zawartej w dniu 10 października 2003 r. za Repertorium A nr 12409/2003 przez Gminę Miasto (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej zadań z zakresu realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie dzieci (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
157/PM/04 w sprawie Powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
156/PM/04 w sprawie powołania Komisji oceny ofert dla Kontraktu 02 - Modernizacja oczyszczalni ścieków Orzegów, realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
155/PM/04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
154/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
153/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
152/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Osiedlowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
151/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
150/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
141/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
139/PM/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 r. Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
138/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności nr 22 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komnisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/PM/04 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/PM/04 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz prawa własności usytuowanych na nim budynków (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego nr 3 w Rudzie Śląskiej-Rud
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej nr 16 w Rudzie Śląskiej-G
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 4 w Rudzie Śląskiej-Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/PM/04 w sprawiesprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz "Parku Pamięci" - Usługi Pogrzebowe i Kremacyjne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-89/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/PM/04 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku pawilonu od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w zamian za zaległości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Kochłowicach przy ul.Piłsudskiego jako gruntu niezbędnego do poprawienia warunkó
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o powierzchni użytkowej 17,7 m kw. nie mogącego stanowić samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, (...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 05 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 03 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba Centrum realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami "Fauna" z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonych nr geod. 1054/120 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2987/29 o powierzchni 609 m kw., położonej w Rudzie Śl.-Halembie przy ul.Młyńskiej na rzecz xxxxx*na poprawienie warunków (
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz xxxxx* nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul.Weteranów jako gruntu niezbędnego do poprawienia waru
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 43 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego oraz oddania w użytkowan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Kościuszki 5 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul.Modrzejewskiej 6c w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul.Joanny 19 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej le w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku przy ul.Osiedlowej 9 w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 15 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 29 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-78/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu (..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
106/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-80/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu (.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-77/PM/04 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu pro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
327/PM/03 w sprawie wyznaczenia i dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Krasińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.11.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śiąskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
100/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/PM/04 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/PM/04 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spotka z o. o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
089/PM/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2004 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087A/PM/04 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. środków trwałych związanych z realizacją zadań w zakresie zaopatrzen
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości własności Miasta położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Niedurnego 46.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/PM/04 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul.gen.Hallera, obejmującej działki o oznaczeniu (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/PM/04 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 1229/122 o powierzchni 407 m kw., nr 2515/122
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/PM/04 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 28 /ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcych urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, z terenu Restauracji Ramża zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Oświęcimskiej 110".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
083/PM/04 w sprawie uchylenia uchwały nr 328/2002 Zarządu Miasta Rudy Śląskiej z dnia 27.05.2002 r. w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w ksi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/PM/04 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW Nr 4692, KW Nr 4800, (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa xxxxx* nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul.Niedurnego jako gruntu niezbędnego do poprawienia (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/PM/04 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2004 roku przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004 przez organizacje pozarządowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/PM/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia realizowanych w roku 2004.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Niedurnego nr 47a w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Olszynowej nr 9 w Rudzie Śląskiej-Halembie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/PM/04 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej część drogi g
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 9-11 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/PM/04 w sprawie ustanowienia na rzecz jednoosobowej Spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/PM/04 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geod. 1356/45 o pow. 62 m kw., położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Krasińskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje społeczne (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
269/PM/03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA ..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia 42/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4.12.2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/PM/04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 669/01 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 09.10.2001 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Ruda Śląska do Rady Nadzorczej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/PM/04 w sprawie powołania komisji konkursowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Wojska Polskiego 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/PM/04 w sprawiesprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 6 i nr 10 mieszczących się w budynku przy placu Wolności 3 w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
064/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/PM/04 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/PM/04 w sprawie powołania Miejskiego zespołu dla zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/PM/04 w sprawie przekazania w posiadanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/PM/04 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/PM/04 w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/PM/04 w sprawie zrzeczenia się bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, (…) położonych w pasie drogi publicznej - ul.Podlaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/PM/04 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości o numerze geodezyjnym 2629/89 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.09.2003 r. w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/PM/04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
055/PM/04 w sprawie powołania komisji oceny ofert dla kontraktu 04 - Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara realizowanego na potrzeby projektu zgłoszonego do funduszu ISPA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 ul. Leśna 18,41-706 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/PM/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8, 41-711 Ruda Śląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/04 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym Państwu xxxxx* nieruchomości o numerach geodezyjnych: 2022/8 i 2023/3 o łącznej powierzchni 318 m kw., położonej w Rudzie Śl. (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 36 mieszczącego się w budynku przy ul.Joanny 22 w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Gierałtowskiego 6 w Rudzie Śl.- Rudzie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul.Podlas 3 w Rudzie Śl.-Goduli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku przy ul.Jarzębinowej 1e w Rudzie Śląskiej - Wirku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/PM/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/PM/04 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/PM/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-1/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.01.2004 roku w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/PM/04 w sprawie przekazania Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wykonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wydawaniem kart
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej nr 15, 15a, 15b, 15c Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Łukowej nr 1-3 w Rudzie Śląskiej-Kochłowic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 3,3a w Rudzie Śląskiej-Kochłowicac
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawidomienie o unieważnieniu czynności wyboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik konkursu: „Wspieranie świadomego ojcostwa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
lklklklklklk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
lklklklklklk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
lklklklklklk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 6-ciu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ strona tytułowa
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. tyt."
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z eksploatacji myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 303".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych ulicy Piastowskiej oraz ulicy Jana Matejki w Rudzie Śląskiej do zbiornika retencyjnego, a następnie do Rowu Rudzkiego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2017 w sprawie budowy parkingu samochodowego poprzez przebudowę chodnika przy ul. Radoszowskiej 107-125
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.26.2017 w sprawie remontu kącików gospodarczych przy ul. Różanej i Narcyzów 9B
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.27.2017 w sprawie remontu i podniesienia wpustów ulicznych i kratek ściekowych na ul. Korfantego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.25.2017 w sprawie wycięcia drzewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.24.2017 w sprawie wybrukowania ścieżki pomiędzy ul. Leśną i Zamenhofa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2017 w sprawie cmentarzy komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.22.2017 w sprawie utworzenia stanowiska koroner w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2017 w sprawie remontu ul. Antoniego Maya
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.20.2017 w sprawie rozwiązania problemu, jaki mają karetki Pogotowia Ratunkowego przy wyjeździe z ulicy Pokoju do akcji ratunkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4a przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4c dokumentacja projektowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST podbudowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST nawierzchnie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST zieleń"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST roboty ziemne"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST kanalizacja deszczowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST konstrukcje budowlane"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST oświetlenie"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST rury"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki TOTEM"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB str. tyt."
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB część ogólna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST roboty pomiarowe"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ST rozbiórki"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część budowlana"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część elektryczna"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt kanalizacja"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt TOTEM"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 11.12 do 30.12.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 28.10 do 25.11.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.11 do 10.12.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 24.09 do 27.10.2003 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 23 listopada do 22 grudnia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 22 września do 26 października 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 27 października do 23 listopada 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 28 lipca do 23 września 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 24 czerwca do 28 lipca 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 27 maja do 24 czerwca 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 26 marca do 15 kwietnia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 16 do 28 kwietnia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 28 kwietnia do 27 maja 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 8 stycznia do 11 lutego 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 12 lutego do 24 marca 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 31 grudnia 2003 r. do 7 stycznia 2004 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 27 października
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 24 listopada
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 22 grudnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 30 sierpnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 29 września
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 27 kwietnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 19 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 22 czerwca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 19 lipca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 2 marca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z 7 kwietnia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie 10 lutego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 28 października do 6 grudnia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 31 sierpnia do 27 września 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 28 września do 18 października 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 27 kwietnia do 30 maja 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 31 maja do 21 czerwca 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 22 czerwca do 30 sierpnia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 30 marca do 26 kwietnia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 25 stycznia do 22 lutego 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 23 lutego do 29 marca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 12 stycznia do 24 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 22 grudnia 2005 r do 11 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 22 grudnia 2005 r do 11 stycznia 2006 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.10. - 28.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.11. - 19.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.09. - 24.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 18.07. - 30.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.08. - 12.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.09. - 26.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.05. - 13.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 14.06. - 17.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 11.05. - 30.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.04. - 10.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 07.04. - 25.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.03. - 05.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.03. - 25.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 22.12. - 21.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 22.01. - 28.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.04. - 28.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.10. - 27.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.11. - 14.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.06. - 02.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 04.09. - 29.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.05. - 25.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.04. - 28.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.03. - 28.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.02. - 25.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 21.02. - 26.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 20.12. - 29.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.01. - 20.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.01. - 25.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.04. - 13.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.06. - 22.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.07. - 30.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 03.06. - 24.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 03.04. - 23.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.09. - 28.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.09. - 29.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.10. - 29.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 15.05. - 02.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 05.03. - 02.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.01. - 25.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.02. - 04.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.12. - 22.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.11. - 21.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.05. - 23.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.06. - 08.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.08. - 25.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.06. - 08.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.08. - 25.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.10. - 04.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.03. - 07.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.08. - 29.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 05.10. - 27.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 22.12. - 03.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.03. - 29.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 08.04. - 19.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 16.12. - 29.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.12. - 15.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.05. - 23.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.08. - 25.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 20.04. - 12.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 04.02. - 07.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.06. - 08.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.01. - 23.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 16.06. - 28.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.03. - 27.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.05. - 15.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.04. - 25.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.02. - 30.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 08.09. - 28.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.08. - 07.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.06. - 24.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.11. - 30.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.10. - 23.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.09. - 26.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 01.12. - 29.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.12. - 26.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 23.02. - 27.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.02. - 22.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.01. - 08.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.12. - 25.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.02. - 28.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.04. - 23.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.03. - 25.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.06. - 11.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.05. - 25.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.05. - 30.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 30.08. - 26.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 12.07. - 29.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.11. - 20.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 24.10. - 28.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.09. - 23.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.01. - 26.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 21.12. - 30.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.04. - 24.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 21.03. - 08.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 27.02. - 20.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 15.05. - 22.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.04. - 14.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 03.07. - 07.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 25.06. - 02.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 23.05. - 25.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 29.08. - 25.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 08.07. - 28.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 31.10. - 12.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 09.10. - 30.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.09. - 08.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 26.11. - 27.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 13.11. - 25.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 19.12. - 29.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres 28.11. - 18.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.12. - 29.01
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.06. - 19.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 27.03. - 23.04
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 27.02. - 26.03
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.01. - 26.02
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.06. - 19.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 29.05. - 25.06
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 24.04. - 28.05
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 11.09. - 24.09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 28.08. - 10.09
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 20.08. - 27.08
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 25.09. - 29.10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 18.12. - 29.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 05.12. - 17.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 13.11. - 04.12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.10. - 12.11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 22.01. - 18.02.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 14.01. - 21.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 30.12. - 13.01.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 24.03. - 22.04.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.03. - 23.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.02. - 18.03.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 07.05. - 20.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 23.04. - 06.05.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 21.05. - 17.06.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 09.07. - 26.08.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 18.06. - 08.07.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 17.09. - 21.10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 27.08. - 16.09.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 19.11. - 25.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 22.10. - 18.11.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 21.12. - 28.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za okres od 26.11. - 20.12.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
iyuiyuiyuiyi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
iyuiyuiyuiyi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
iyuiyuiyuiyi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ strona tytułowa"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
72.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
73.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
71.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
107.2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 4, 4A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
106.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Aktywizacja osób starszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
105.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
104.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa chodnika łączącego ul. Jana Stefana Dworaka (od strony zachodniej) z ul. 1 Maja" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
103.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu lekkoatletycznego dla boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
102.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
516.2016 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.516.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i montaż urządzeń wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - FUN PARK w strefie aktywności rodzinnej - duży plac zabaw typu "STATEK" w dzielnicy Bykowina"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
80.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
99.2017 zmieniajace Zarządzenie Nr SP.0050.2.80.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na" "Przebudowę i modernizację zespołu pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
98.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
97.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
96.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
95.2017 w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
94.2017 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
93.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
92.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
91.2017 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
90.2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, udziału stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2749/545, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
89.2017 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Wspieranie świadomego ojcostwa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
88.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
87.2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
86.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego wraz z robotami towarzyszącymi, tj. przebudowa wejścia (wiaty) wymiana okien i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
85.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - projektuj i buduj (2 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
84.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania) - budowa ścieżek rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
83.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do wycieczki do Pragi dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
13.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
68.2017 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
75.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przy Kolei w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
59.2017 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego (1121) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. S. Żeromskiego (1121) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. J.Dobrego (1114) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego odcinka trasy N-S, od DTŚ do ul. Magazynowej w Rudzie Śląskiej do ziemi (do rowów drogowych) (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.2.2017 w sprawie zabudowania czujnika ruchu przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 20.03.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.14.2017 w sprawie postawienia pomnika K. Goduli na Placu Niepodległości w Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2017 w sprawie budowy infrastruktury kanalizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
257/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 2, 2a ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
211a/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tekst zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
233/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 17 do 17c w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna