Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie ścieków do ziemi – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia odcinka ulicy Orzegowskiej (jezdnia na moście nad torowiskiem kolejowym) w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa układu ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Droga do Lipin – opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
526/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-508/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.12.2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
525/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr PC.PM.0151-468/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.11.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
027/PM/03 w sprawie przyjęcia i stosowania procedur realizacji projektu ISPA w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
524/07 w sprawie aktualizacji procedur Projektu „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” zmieniające Zarządzenie Nr 27/PM/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2003r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
522/07 w sprawie wyrażenia zgody Poradni Medycyny Pracy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci elektrokaldiografu oraz wyposażenia do utworzenia stanowiska komputerowego w postaci EKG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
496/07 w sprawie zniesienia współwłasności urządzeń wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana DPS Senior i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej w drodze posiedzenia udziału współwłasności miasta na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24 w formie aportu rzeczowego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
495/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci Autoklawu Miellenium B wraz z drukarek dla potrzeb Poradni Stomatologicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
488/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego w postaci (…)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
477/07 w sprawie zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
474/07 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
460/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
390/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej – Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
440/07 zmieniające zarządzenie PC.PM.0151-390/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ul. Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
439/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
131/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
437/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
432/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu położonego przy ul. Ziętka o oznaczeniu geodezyjnym (…)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
410/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Inżynier Kontraktu dla Projektu "Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej, Polska o numerze identyfikacyjnym EUROPEAID/114454/D/SV/PL”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
406/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
399/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
398/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej 2, 2A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
397/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 5, 5A w Rudzie Śląskiej Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
394/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego z możliwością realizacji funkcji usługowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
241/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta, położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie u zbiegu, ulic: Wolności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
392/07 w sprawie wniesienia przez miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
391/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku oraz zmianę systemu ogrzewania Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Królowej Jadwigi nr 18 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
387/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazane na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Chorzowskiej oznaczonych numerem geodezyjnym 2904 i 3153/218 obręb Nowy Bytom k. m. 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
386/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej w pasie drogi powiatowej ul. Ks. Tunkla o oznaczeniu geodezyjnym 398 obręb Kochłowice k. m. 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
192/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
385/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego z przeznaczeniem pod budowę obiektu usługowo – mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
383/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 5D w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
377/07 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
376/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
375/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zbycie środka trwałego w postaci centrali telefonicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
074/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
367/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-74/07 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2007 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
363/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Pawła w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
281/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2, a Wyższą Szkołą Handlową w Rudzie Śląskiej na odpłatne udostępnienie uczelni oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Szpitala na potrzeby zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określonych planem, studiów i standardami kształcenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
275/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
274/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „ Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych o 1 lipca do 29 grudnia” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
269/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
267/07 w sprawie zgłoszenia do objęcia członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
262/07 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
260/07 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m powierzchni lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
249/07 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
088/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
243/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
239/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "Wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej – Wysokiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
220/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
197/07 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, położonego przy ul. Piotra Skargi, o oznaczeniu geodezyjnym 2043/87 i 2046/45, o łącznej powierzchni 2554 m obręb Stara Kuźnia, k. m. 2 zapisanego w księdze wieczystej KW 18328 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
196/07 w sprawie dokonania, pomiędzy Gmina Ruda Śląska a Spółka „Stalag” Sp. z o. o. zamiany przysługującego Gminie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Spółce „Stalag” Sp. o. o. do nieruchomości położonej przy ul.Niedurnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
195/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu i klatek schodowych w budynku przy ul. Wesołej 5 i 5a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
168/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. "Wsparcie osób laryngoktomowanych mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "obwieszczenie.pdf" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, rewitalizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
161/07 w sprawie zgłoszenia objęcia funkcji członka rady nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
05/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Budowy odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. E. Kokota w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/07 w sprawie powołania zespołu ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z miastem Mikołów po granicę z miastem Bytom
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
160/07 w sprawie powołania zespołu ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z miastem Mikołów po granicę z miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
160/07 w sprawie powołania zespołu ds. budowy odcinka trasy N-S od granicy z miastem Mikołów po granicę z miastem Bytom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
159/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
159/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
157/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
499/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
545/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
544/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. ks.Czempiela nr 15 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
543/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
541/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetardgowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa oraz najem 4-ch nieruchomości przy ul. F.Wyleżoła - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Promiennej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Styczyńskiego w Rudzie Śląskiej do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kaszubska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kingi oraz Na Piaski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wolności - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szczęść Boże - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
451.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
452.2017 w sprawie założenia lokaty ze środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 8.000.000 zł słownie: osiem milionów złotych) na okres od 16.11.2017 r. do 29.11.2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
451.2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
450.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
449.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
448.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
447.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
446.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania w zadaniach nr 1 i 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
445.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
444.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
443.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
444.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
442.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
441.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
440.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
439.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
438.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Julisza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
437.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Julisza Słowackiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
435.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
432.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
431.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
430.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
429.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
428.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
427.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
425.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Sportową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Sportową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
61.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
98.2015 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
64.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.98.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2011 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na kierownika przychodni rejonowej SP ZOZ z siedzibą przy ulicy Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora miejskiego przedszkola oraz zespółu szkół ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich szkół i przedszkola w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich placówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na dyrektorów miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych (ZAZ-ZUP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Współpracy w Wydziale Rozwoju Miasta (ARW-3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabórna 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Biurze Obsługi Mieszkańców w Wydziale Administracyjnym (ADM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 4 wolne stanowiska pracy aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGN)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta w sprawie wydłużenia terminu składania ofert na wolne stanowiska pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Odpadów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Kancelarii Rady Miasta (PR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Jednostce Realizującej Projekt (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Kontroli Wewnętrznej w Wydziale Audytu i Kontroli (PAK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Pozyskiwania Funduszy w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEF)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Utrzymania Dróg Publicznych w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami (AG ZN)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Referaty Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGZ K)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w niepełnym wymiarze czasu pracy Głównego Specjalisty w Jednostce Realizującej Projekt (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta (PC)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Utrzymania Dróg Publicznych w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowiska 2 podinspektorów w Wydziale Komunikacji (KMR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów (FBE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta (ARS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej (PAK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
nabór na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ - 3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Referacie Energetyki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Zespole Górnictwa i Geologii Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zespole Górnictwa i Geologii Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (PZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotycząca naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Radcy Prawnego w Biurze Prawnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi w Wydziale Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego - Referat Ochrony Ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (KJ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Zarządzania Nieruchomościami Zabudowanymi w Wydziale Spraw Lokalowych (ALN 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KDR)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Kancelarii Rady Miasta PR
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt (KJ-3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEF)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta (ARS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KK-N)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy (AEU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Ludności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finanansów Urz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora w Biurze Prawnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finanansów Urz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu i Finasów - Referat Księgowości Budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w jednostce realizującej projekt Funduszu Spójności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGR2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Administrowania Drogami w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Referacie Administrowania Drogami w Wydziale Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Referacie Regulacji Prawnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami (AGR1)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Obsługi Mieszkańców W Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunkacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powtórny nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (FBK 3)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko księgowego projektu w Wydziale Budżetu i Finansów w Referacie Księgowości Budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na 5 wolnych stanowisk Aplikantów w Referacie Prewencji Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - Referat Zdrowia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska (FBK 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGN)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych (FM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Najmu i Dzierżaw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (AGD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora BHP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (PB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzedzie Stanu Cywilnego (PU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów (FB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na 4 wolne stanowiska aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotyczaca naboru na 2 wolne stanowiska aplikantów w Referacie Prewencji w Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (PSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o zapotrzebowaniu na kandydata do pracy na podstawie umowy zastępstwa na stanowisku inspektora w Burze Miejskiego Rzecznika Konsumentów (EW)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 3 wolne stanowiska pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KKO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji (AI))
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiskoa pracy podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Administracyjnym (SD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Marii Skodowskiej - Curie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Egzekucji Administracyjnej (FE)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 9-ciu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wyniki wykazu nr 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wynik wykazu nr 10
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Szpaków 33 - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. H.Sienkiewicza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. H.Sienkiewicza - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Szpaków 33 - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 41 im. Józefa Wieczorka w Rudzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 41 im. Józefa Wieczorka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudzie Śląskiej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej w Szkołę Policealną nr 7 dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 Specjalną w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. P.Poloczka 8A) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Rudzie Śląskiej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej i Gimnazjum nr 15 Specjalne im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 Specjalną im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej i Gimnazjum nr 17 Specjalne w Rudzie Śląskiej, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 Specjalną im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej i Gimnazjum nr 16 Specjalne w Rudzie Śląskiej, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 Specjalną w Rudzie Śląskiej [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 w Rudzie Śląskiej i Gimnazjum nr 19 w Rudzie Śląskiej, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. E.Kokota - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Pokoju - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu (nr 1) na rzecz jego najemcy (ul. Chorzowskiej) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod aktualne zagospodarowanie nieruchomości położonej w rejonie ul. Sokolskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tradycje, zwyczaje – to o co dbamy w nas zostaje”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Rencistów i E.Imieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. W.Żeleńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Grzybowej i Sudeckiej w Rudzie Śląskiej, do ziemi (rowu)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna