Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11- go Listopada 15a”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) lub specjalistycznej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Zapewnienie posiłku poprzez przygotowywanie, dostarczenie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Udzielanie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie domów pomocy społecznej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2017 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2017 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2011 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2015
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze podatkowe na 2011 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenia rzeki Czerniawka w km 8 ÷ 285 w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary linią kablową 110 kV, metodą przewiertu sterowanego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 2-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Akacjowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górnośląska.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Poranna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2016

Dotyczy dokumentu:
503.2016 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3169/54 obręb Nowy Bytom, k.m. 1 oraz działkę nr 3174/54 obręb Nowy Bytom, k.m. 1, stanowiące własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości obejmującej działki o numerach: 3167/54, 3170/54, 3172/54 i 3175/54, obręb Nowy Bytom, k.m. 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
501.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
502.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta Ruda Śląska przy placu Jana Pawła II 6 oraz Niedurnego 46"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
500.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. - przebudowa przepustu w ciągu ul. Piłsudskiego w rejonie ul. Księżycowej wraz z wykonaniem odwodnieia odcinka ul. Piłsudskiego w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
501.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
499.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Eksploatacja przystanków i wysepek przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska - 2 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
478.2016 w sprawie zmiany umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia własności obiektów z dnia 7 października 1998 r. Repertorium A numer 9203/98
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania Rb-NDS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. N.Jaronia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania 2-5 i 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Bytomskiej - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Jak załatwić sprawę?
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Handler
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - g.handler "
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Handler
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
467.2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Administracyjnym (SD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
475.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa klastra wirtualizacyjnego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 1750615 klasy D – ulicy Porannej km 0+000,00 ÷ km 0+233,30 oraz rozbudowie istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D km 0+000,00 ÷ km 0+595,90 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach (...)".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Bytomskiej - ogłoszenie drugiego przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obniżenia wysokości wskaźników procentowych, określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania nr 1, 6 i 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w spr. „Gospodarka zbieranymi i transportowanymi odpadami przez firmę Gravel & Sand Sp. z o.o.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Panewnickiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu R28 od km 0+663 do km 0+835 oraz od km 1+060 do km 1+144, w obrębie działek o nr geodezyjnych 2492/246, 3493, 3494, 464/366, 2524/345, 2501/361, 3489 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. uruchomienia skupu złomu i metali kolorowych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 380
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z ręcznej myjni czterostanowiskowej i myjni automatycznej zlokalizowanej na terenie stacji paliw BP w Rudzie Śląskiej przy ulicy Klary".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągu ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców – regulacja stosunków wodnych w niecce bezodpływowej z uwzględnieniem docelowych obniżeń terenu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. Górnośląskiej wraz z terenami przyległymi w ilości: wylotem W1, Q1 = 4,87 m3/s oraz wylotem W2, Q2 = 0,94 m3/s"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągu ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców – regulacja stosunków wodnych w niecce bezodpływowej z uwzględnieniem docelowych obniżeń terenu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenie rowu projektowaną siecią gazową Ø110PE przy ul. G. Zapolskiej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji ogólnospławnej ze stacji obsługi samochodów i stacji paliw przy ul. Piastowskiej w mieście Ruda Śląska".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zbiornika do przechowywania paliw płynnych wraz z infrastrukturą w KW S.A. Oddział KWK Halemba – Wirek”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych w postaci odcinkowego zarurowania istniejących rowów przydrożnych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 15".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Budowa gazociągu Dn150 CN1,6 MPa relacji Szobiszowice – Szopienice – odgałęzienie do SRP Cynkowa w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą”, zlokalizowanego na terenach po byłej Elektrowni „Halemba” w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do cieku Czarniawka poprzez istniejące budowle wylotów brzegowych W3 w km 7+378, W4 w km 7+498, W5 w km 7+602 i W6 w km 7+823".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do cieku „Potok Rokitnicki” poprzez istniejącą budowlę wylotu brzegowego W1ROK w km 11+400".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Gilów 2-2A-2B i ul. Kukułczej 1-1A-1B, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1742/138".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 17 i 17a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1644/65".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 19 i 19a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1643/65".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia sie w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Fiołków 2 na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie działki o numerze geodezyjnym 1539/212".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 15 na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1464/11".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w spr. "Budowa minibrowaru wraz z restauracją”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków – wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody do potoku Bielszowickiego w km 6+400".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z miastem Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Gilów 2-2A-2B i ul. Kukułczej 1-1A-1B, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1742/138".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewów burzowych: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wyloty brzegowe WSBO1, WSBO2, WSBO3, WSBO4, WSBO5, WSBO6, WSBO7 do „Rowu Rudzkiego II”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wylot brzegowy WPIE1 do „Rowu R28”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 19 i 19a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1643/65".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wylot brzegowy WWET1 do „Rowu R9”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewów burzowych: P1, P2, P3, P4, P5, P6 komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wyloty brzegowe WPIA1, WPIA2, WPIA3, WPIA4, WPIA5, WPIA6 do „Rowu Rudzkiego I”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 17 i 17a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1644/65".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata o obw. pnia 90 cm zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Fiołków 2".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 15".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w spr. "Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa istniejących zwałów węgla dla KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ul. Gęsiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Uruchomienie Minibrowaru Browar Śląski Alternatywa, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Tylnej (działka nr 396/48)."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopalny towarzyszącej ze złoża „Halemba II”".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Produkcja nalewek alkoholowych”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul.Czarnoleśnej 18.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa budynku magazynowo – produkcyjnego wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ul. Pawła, Starej w Rudzie Śląskiej – Chebziu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Rozbudowa skupu surowców wtórnych o skup i sprzedaż zużytego sprzętu gospodarstwa domowego AGD, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kard. Hlonda 45".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku pomiędzy węzłem Drogowej Trasy Średnicowej i ulicą Magazynową w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu ww. firm zlokalizowanych przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej do rzeki Czarniawki".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z dwóch ciągów kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Gliwickiej w Rudnie, istniejącymi na działce o nr geodezyjnym 657/153 wylotami W1 i W2 do ziemi (rowu przydrożnego)."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu „bez nazwy” poprzez wylot brzegowy W1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Podlaskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z procesów mycia pojazdów samochodowych na ręcznej myjni samochodowej i sprzętu budowlanego oraz mycia posadzki na terenie hali serwisowej prowadzonych przez Liebherr- Polska Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Hansa Liebherra 8".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej na nieruchomości o numerze 5035/397 i w związku z tym likwidację bezodpływowego zagłębienia terenowego na ww. nieruchomości".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowa urządzenia wodnego – wylotu do rowu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej ul. Partyzantów 16, na terenie działki 2026/149".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu otwartego zlokalizowanego na działce o nr 1043/256 oraz na szczególne korzystanie z wód".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowy instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK–POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Przebudowy urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na działce o nr 2225/30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Poziomkowej 11".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. zrzut ścieków z dwóch istniejących przelewów burzowych Ś-59 (ul. Kościuszki) i Ś-73 (ul. Jankego), komunalnej kanalizacji ogólnospławnej w zlewni cieku Ślepiotka".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. „Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu W1 kanalizacji deszczowej DN 500 mm poprzez rów do potoku Bielszowickiego w km 6÷780 w rejonie ulicy Halembskiej w Rudzie Śląskiej (...)".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości poprzez zamianę z RSM - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz Otylii - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
463.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
488.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zabezpieczenie ruchu drogowego-bieżące utrzymanie,konserwacja,naprawa i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
476.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej" - opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
469.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
107.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odznaczenie "Kamrat Rudzki"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Odznaczenie "Kamrat Rudzki"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odznaczenie "Kamrat Rudzki"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
466.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
465.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
466.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
464.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
464.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
463.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
462.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
461.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
460.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
461.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
459.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
458.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
457.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
456.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
455.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
454.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
453.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
452.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
451.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
450.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
449.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
448.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
447.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
446.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
445.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
444.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
443.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
442.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
441.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
441.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
441.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
441.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
440.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
498.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
497.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
496.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
495.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
494.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
493.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
492.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
491.2016 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Tylnej na rzecz najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2016 z posiedenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 24 sierpnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna