Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2017

Dotyczy dokumentu:
1100/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Szafranka 8 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1099/09 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46/04 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1098/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 05 mieszczącego się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1097/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1096/09 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-1053/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1095/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicach Piaskowej i Nowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 1095.doc"
Dotyczy dokumentu:
1095/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicach Piaskowej i Nowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1095/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicach Piaskowej i Nowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - PM 1095.doc
Dotyczy dokumentu:
1094/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego - Chorzowska - Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25 –29 i 38 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1093/09 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1092/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zbiegu ulic Antoniego Nowary i Ryszarda Magdziorza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1091/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 74.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 75.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 73.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 71.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. uchylenia uchwały nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Siekiela 13
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 68.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 69.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.ks.J.Niedzieli 51b
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 67.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 65.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 66.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Pokoju 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 64.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Niedurnego 50d
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 63.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Niedurnego 50d
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu OTUiPS przy ul.Ballestremów 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 62.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. statutu SPZOZ przy ul.Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - prot 60.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - paź.2017.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1090/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zgrzebnioka nr 16-16A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1089/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1088/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości społecznej dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1087/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1086/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania umiejętności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-1061/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1085/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap II: odcinki B3, B4, B9, B6, B6a, B6-B7”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1084/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom terenu miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1083/09 w sprawie zasad dofinansowania w 2009 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1082/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1081/09 w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1080/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1079/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 6 w Rudzie Śląskiej – Chebziu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1078/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1077/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Zwycięstwa nr 2 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1075/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1070/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 17 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 30.000,00 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1076/09 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1075/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1074/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sikorek - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1073/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Olszynowej i ul. Leśnej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 44 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 22.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kolistej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1072/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 21 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 62 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 31.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1071/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 29 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 82 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 41.000,00 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1070/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 17 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 30.000,00 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1069/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 62 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 31.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1067/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowiańskiej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 35.000 zł."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1068/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 196 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 98.000 zł.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1067/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowiańskiej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w zamian za objęcie w tej Spółce 70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdego z nich czyli o łącznej wartości 35.000 zł."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1066/09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ORG 70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
70.2017 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
69.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 3 wolne stanowiska pracy w Straży Miejskiej (KS) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
68.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.57.2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. E.Kokota - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Młyńskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Głogowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dzierżonia - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1065/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1064/08 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2009 – 2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
409/05 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2005-2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1063/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1062/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1061/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku z zakresu spraw społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1060/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.PM.0151-150/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1059/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków w rejonie ul. Piłsudskiego – część południowa do Oczyszczalni Barbara w Rudzie Śląskiej Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1058/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja 57 Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1057/08 w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku gdy decyzje te wywoływać będą skutki powodujące wzrost wartości nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy czy też decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się obowiązującą i w tym czasie nie stwierdzono jej wygaśnięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1056/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piotra Niedurnego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1055/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Ruda Śląska z wyłączeniem jednostek organizacyjnych na 2009 i 2010 rok”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1054/08 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-869/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.08.2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, obejmujące działki nr 4062/207, nr 4205/207 i nr 4206/207 o łącznej powierzchni 3341 m2 położone przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej-Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik tres zarządzenia zmieniającego - PM.1096.doc
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1053/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1052/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Solnej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1051/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał o nr 567/XXVIII/2008, 568/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz 640/XXXIII/2008, 641/XXXIII/2008, 642/XXXIII/2008, 643/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1050/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska udziału we własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 1955/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 13710, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1049/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1048/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1047/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego 50, Piotra Niedurnego 50A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1046/08 w sprawie realizacji uchwały nr 659/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą „Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o.” z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Karola Goduli 36
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1045/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w 2009 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1044/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1007/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1043/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1007/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1042/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na: "Zakup dostawa montaż konfiguracja swichta sterującego do lokalizacji Bellestremów 16 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1041/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1040/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1750/58, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Kochłowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1039/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
783/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1038/08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim realizowanego przez Miasto Ruda Śląska oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1037/08 w sprawie ustalenia metodologii wniesienia wkładu rzeczowego do programów realizowanych w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1036/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1035/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Głównej 38 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1034/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2426/253 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 1703, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1033/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1956/251 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 3705, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1032/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-953/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: „Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
953/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1031/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich części pawilonów handlowo-usługowych położonych przy ulicy Joanny 12 i 14, 14A, 14B w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
1030/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Gwareckiej 19 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1029/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szybowej 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1028/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego nr 2, Czarnoleśnej 6,6A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1027/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej ( Etap I, Etap II, Etap III )"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1026/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 2427/253 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 3129, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Radoszowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Górna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia - ul. K.Bytomskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Przemysłowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1025/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci Unitu Stomatologicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1024/08 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w postaci przenośnego aparatu ultrasonograficznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1023/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1022/08 w sprawie złożenia oferty nabycia Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółce z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bobreckiej obejmującego działki 2218/106 i 2221/102 o łącznej powierzchni 9256 m2, obręb Orzegów, k.m.1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1021/08 w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1020/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Na Łąkach w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1019/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1018/08 w sprawie zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szkolnej 23, oznaczonej nr geod. 3074/85 o pow. 630 m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1017/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1017/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - BF 816.doc
Dotyczy dokumentu:
1016/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerem geodezyjnym 1745/34 położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1015/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ulicy Antoniego Nowary w Rudzie Śląskiej - Wirku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1015/08 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 11 przy ulicy Antoniego Nowary w Rudzie Śląskiej - Wirku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia - BF 815.doc
Dotyczy dokumentu:
1014/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli u zbiegu ulic Starej i Joanny z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1013/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1012/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1011/08 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 315/50, 228/50, 886/51, 889/50, 1100/50 położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności VII Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Młodzieżowej Rady Miasta przyjęty Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
439.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
438.2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez ....odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 6.1-2698/164 o pow. 5663 m2 będącej w jego użytkowaniu wieczystym na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej geodezyjnie jako działki: 6.1-2684/164, 6.1-2697/164, 6.1-2699/164 o łącznej pow. 4282 m2, położonej przy ul. Obr. Westerplatte 7a w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
437.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Głogowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
435.2017 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedszkolu nr 47 w Rudzie Śląskiej mikrofonu bezprzewodowego STWM722C
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonych numerami geodezyjnymi 2404/183, 2701/88, 1548/218, 2678/218, 3140/193 i 2911, zainwestowanych stacjami transformatorowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
432.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonych numerami geodezyjnymi 908/11, 1247/15 (dojazd przez dz. 1374/15), 822/3, 826/3, 940/3, 964/3, 2029/31, 978/3, 553/3, 1028/3, 994/3, 1008/3, 1269/15, 1360/15, 2445/20, 2447/32, 1807/107, zainwestowanych stacjami transformatorowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
431.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny iPomocy Społecznej - p-7, 25.05.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
430.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
429.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2018 przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
428.2017 w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
427.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej 3 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów poczynionych na gruncie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "OTAGO"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
425.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa minibusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
424.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
423.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
422.2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
421.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych na 2018 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
419.2017 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska, oddanymi pod garaże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
420.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
419.2017 w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Miasta Ruda Śląska, oddanymi pod garaże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - PM 418.pdf"
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - PM 418.pdf
Dotyczy dokumentu:
418.2017 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej nr 9
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
417.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
70.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
416.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
415.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
414.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
490.2016 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązujących do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązaych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
413.2017 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązaych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ruda Śląska - zwołana na wniosek Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1010/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży w roku obchodów 50-lecia Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1009/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 582/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą „Śląski Park Przemysłowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci nieruchomości położonej w rejonie ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1008/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1007/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa, oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz sporządzenie memorandum informacyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1006/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1005/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Zakup prasy i dostawa do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1004/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Starowiejskiej 7 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1003/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.06.2005 r. nr DOO.PM.0151-212/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Starowiejskiej nr 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1002/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie prędkości pojazdów wraz z jego montażem w samochodzie typu Ford Focus Kombi oraz 3 komputerów umożliwiających obróbkę i wydruk zarejestrowanego materiału”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1001/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska dostosowanego do przewozu osób (6 pasażerów + kierowca)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
1000/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa Drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
999/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
998/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 3B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
997/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
996/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2402/233 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 447, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
995/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1668/265, 1289/265, 3501/265 i 3503/265 zapisanych na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 77, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrada A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
994/08 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Ruda Śląska własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3835/232 zapisanej na karcie mapy 8 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod nr KW 14597, przeznaczonej pod budowę fragmentu trasy N-S na odcinku od autostrady A-4 do ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
993/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
992/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
991/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na nich budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Szpaków nr 15, nr 25, nr 27 i nr 29 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
990/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni "rynek centrum” (I etap) w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
989/08 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
988/08 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczącego zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/07 w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
987/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
986/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 04 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Wolności nr 17 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
985/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Bieżące zabezpieczenie ruchu -konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
984/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
45/06 w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko – Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
983/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.ORG.0151-45/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko - Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
982/08 w sprawie przekwalifikowywania lokali mieszkalnych na lokale socjalne z jednoczesnym pozostawieniem lokatorów w ich dotychczasowych mieszkaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
981/087 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy pl. Chopina nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
980/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
979/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. siedzibą w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
978/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża nr 2,4,6 w rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
976/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jana Gierałtowskiego 16,16A,16B w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
975/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Równoległej nr 9, 9A,9B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
975/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Równoległej nr 9, 9A,9B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
974/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Łukowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
973/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Biura Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
972/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dozorowanie obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej - Rudzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
971/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa i rozbudowa budynku technicznego na Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu spółce pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ondraszka - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - KO.6341.67.2017 bip papier firmowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - KO.6341.67.2017 bip papier firmowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - KO.6341.67.2017 bip papier firmowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr628549.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie nr628549.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2017

Dotyczy dokumentu:
970/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku wielorodzinnego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z przyłączem wody do zasilania instalacji hydrantowej w budynku przy ulicy 1-go Maja 316”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
969/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
968/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej 6 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
967/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Ruda Śląska połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
966/08 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego o nazwie „Nowa Jutrzenka”, położonych przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
965/08 w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia do zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 32 zabudowanej budynkiem byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
964/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap IV: część I – Odcinek C1, C15, część II – Odcinki C12, część III – Odcinek C13, część IV – odcinek C16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
963/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę wydawniczą gazety o charakterze miesięcznika samorządowego „Kurier Rudzki”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
962/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
961/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
960/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
959/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej (Etap I, Etap II, Etap III)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
958/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
957/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
956/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: :Montaż, eksploatację demontaż i magazynowanie dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
955/08 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
954/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 272 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
953/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej - Ruda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
952/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
951/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania (zadania nr 1 i 3)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Rolniczej - ogłoszenie rokowań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 –go Maja w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Kalinowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Krańcowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Poznańskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Szyb Paweł oraz Długiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Łukowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Partyzantów - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Noblistów Śląskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Partyzantów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Gwareckiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz konsultacyjny-3.docx"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz konsultacyjny.docx
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
950/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Sprusa nr 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
949/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 6, 6A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
948/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 11 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
947/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Armii Krajowej, stanowiących pas drogi gminnej oraz teren zainwestowany budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
946/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
945/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 280 w Rudzie Śląskiej – Wirku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
944/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 230 w Rudzie Śląskiej - Wirku”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
943/08 w sprawie wykonania uchwały nr 612/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2008 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
942/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Plac Jana Pawła II 6”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoły Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkola Miejskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Placówki stanowiące system oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Dworcowej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zawiadomieie o wyniku postępowania" na"Zawiadomienie o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wierzbowej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-lis.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę (sty-paz.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.11.2017).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.10.2017).pdf
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie informacji o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Bielszowickiej - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
941/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba – etap I: część I – odcinek A6, A9, A20; część II - odcinek A13, A15, A16”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
940/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 851/16 o powierzchni 1040 m2 położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 7-7B
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
939/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 14 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
938/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rekonstrukcję szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pionowej II klasy dla miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
937/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałd pocynkowych, badań geotechnicznych, planu rozbiórki i wyceny wartości materiału odzyskiwanego z tych hałd”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
936/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
935/08 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej i powołania nowego Przewodniczącego ww. Zespołu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
934/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czarnoleśnej 2 Niedurnego 43,45,45A,45B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
933/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 23 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
932/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
931/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
930/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
929/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
928/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
927/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 9 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 677/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
926/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sprusa 4”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
925/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
924/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 318 w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
923/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 17 położonego w zespole 10 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 679/2, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1329/2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
922/08 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
921/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 26 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 732/3, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działkach nr 1324/3, 1327/3, 1326/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
920/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 8 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeromskiego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat ułamkowej części działki nr 1125/43, na której jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1127/43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
919/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek rowerowych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
918/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Gwareckiej 31-31A w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
917/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Przedszkolnej 1 w Rudzie Śląskiej-Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
916/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Skowronków 6 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
915/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-870/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia \ publicznego na: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ulic: Jedności, Pionierów, Grottgera, Bema, Mierosławskiego, Lelewela, Wspólna wraz z dojazdami bez nazwy, Fińskiej i Jasińskiego w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
914/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151 – 723/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
913/08 zmieniające Zarządzenia Nr PC.PM.0151-905/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
905/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont muru oporowego i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
912/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
911/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Jesionowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
910/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
909/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
908/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33 na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
907/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Janasa 13a w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
906/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-889/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przepustu przy ul. Kochłowickiej 53 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
905/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Remont muru oporowego i wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ulicy Magazynowej 35 w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
904/08 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
903/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
902/08 uchylające Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projekt budowlano wykonawczy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na siedzibę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnolesnej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
901/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 59.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 58.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Sobieskiego - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.12.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18 października 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. A.Mickiewicza - wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.11.2017 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna