Rejestr zmian w biuletynie

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa lokalu użytkowego ul.gen Hallera 14a (3302) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycofanie zgłoszenia budowy - ul. Dworcowa 33.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.39.2017 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oswiadczenia o o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 26.06.2017 r. (wpł. dn. 20.07.2017 r.) pp. XXX* "o zmianę nazwy dla drogi publicznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2394/20 przy ulicy Wireckiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
253.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
253.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
262.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
261.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
260.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizownaych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
296.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizacja zwałowiska pocynkowego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. 1 Maja" w ramach projektu Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - LUMAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
295.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Rencistów i Emanuela Imieli w Rudzie Śląskiej - Goduli" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
294.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek w Rudzie Śląskiej z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego oraz ścieżka edukacyjna - II etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
293.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
292.2017 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia drogi nr 170 011 S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
291.2017 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 170 016 S ulicy Cynkowej kategorii dróg gminnych z równoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
34.2013 w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska umieszczonych na platformie PeUP-SEKAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
38.2017 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.37.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
41.2017 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.34.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Redaktorów kart usług dla Miasta Ruda Śląska umieszczonych na platformie PeUP-SEKAP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 1 - 37"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ str. 1 - 37
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
40.2017 w sprawie wdrożenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
39.2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie obręb Stara Kuźnia przy ulicy Solidarności zabudowanych garażami murowanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Naprawa torów i infrastruktury towarzyszącej poprzez doprowadzenie niwelety torów do obowiązujących parametrów technicznych linii nr 141 Katowice Ligota – Gliwice i linii nr 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 01 01 02, 01 04 12 w mobilnej instalacji, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Bielszowice, rejon ul. Górnej, na terenie zwałowiska (zwał „R” – część południowa – hałda powęglowa) po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron w spr."Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowice w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Budowa linii galwanicznej na terenie Zakładu Euro – Locks Sp. z o.o., zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Chebzie przy ul. Pawła, na działkach o numerach: 803/25 i 961/25”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: przebudowę dwóch odcinków rowu przydrożnego poprzez ich zarurowanie rurociągiem o średnicy 315 mm, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Cetnik oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do rowu, poprzez projektowany wylot, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia powierzchni dróg, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej w Katowicach”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych: 32 szt. studni chłonnych oraz 35 szt. dołów chłonnych (drenaży rozsączających) na terenie działek o nr 1598/179, 1599/179, 1600/179, 1997/179, 1998/179, 294/2, 956/41, 1474/41, 1475/41, 1476/41 przy ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Halemba I””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Podlas i H.Modrzejewskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wysoka i Partyzantów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - sierpień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - wrzesień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic dróg publicznych, położonych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 493 - 513 - wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt budowlany cz.2" na"Dokumentacja projektowa cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 493 - 513 wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ str. 493 - 513 wzór umowy
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 40 - 62 Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ str. 63 - 189 Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robót"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (185) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 8-miu lokali mieszkalnych do remontu na własny koszt - wywieszenie wykazu nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (185) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. R.Magdziorza (3117) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Jankowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Antoniego Zielińskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. A.Zielińskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa 5-ciu nieruchomości przy ul. A.Jankowskiego (2276) - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna