Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2016

Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiany do załącznika nr 2"
Dotyczy dokumentu:
78.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.1.111.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
49.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.1.111.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
53.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.1.111.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111.2015 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiazanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
490.2016 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązujących do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 - 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne i przydomowe zlokalizowane w rejonie ul. Podlaskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.41.2016 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na terenie miasta Ruda Śląska, na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
481.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania)"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
465.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawa książek - nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach programu rządowego Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
69.2016 w sprawie określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez Miasto Ruda Śląska wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
67.2016 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2016 r. do 30.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
327.2016 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.3.327.2016 r. z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF'", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postepowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 5-ciu nieruchomości przy ul. ks.L.Tunkla - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 3-ch nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Sikorek - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości (lokalu użytkowego) przy ul. P.Niedurnego - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja sesji w dniu 29.09.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja sesji w dniu 29.09.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja sesji w dniu 29.09.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja sesji Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25.08.2016 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr PR.0002.7.2016"
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja Sesji Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25.08.2016 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruki"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. obniżenia wysokości wskaźników procentowych, określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota w Bielszowicach do rozgałęzienia z autostradą A-4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (dz.nr 846) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
69.2016 w sprawie określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez Miasto Ruda Śląska wraz z jego jednostkami organizacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
68.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
67.2016 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2016 r. do 30.04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
66.2016 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.3.327.2016 r. z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF'", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
490.2016 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązujących do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
489.2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, obejmujących działki nr 3167/54, 3172/54, 3175/54, 3178/54, 3179/54 i 1712/99 na nieruchomości stanowiące własność Gminy Ruda Śląska będące w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej obejmującej działki nr 2558/227 i 2238/5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
488.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zabezpieczenie ruchu drogowego-bieżące utrzymanie,konserwacja,naprawa i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
487.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
486.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
484.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
485.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
483.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
484.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
482.2016 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
481.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (3 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
480.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rewitalizację terenów rekracyjno-sportowych przy ul. Ratowników 2 - wybudowanie wodnego placu zabaw wraz w wykonaniem projektu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
479.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I - aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (dz.nr 846) - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 2-ch lokali użytkowych (garaży) przy ul. L.Tołstoja oraz S.Żeromskiego - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Magnolii - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. E.Kokota - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Wita Stwosza - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości przy ul. Solidarności - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na terenie Świętochłowic i Chorzowa: Przebudowa infrastruktury w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej i ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zbycie 6-ciu nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego "
Dotyczy dokumentu:
Henryk Knapik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
439.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
438.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
437.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
436.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
435.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
434.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
433.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
432.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
431.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
430.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
429.2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
428.2016 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
427.2016 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2016 w ramach dotacji otrzymanych z budzetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
426.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
425.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
424.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
423.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert. Ośw. dot. grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
422.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
421.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
420.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
419.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
418.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
390.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
390.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
413.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2016 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
468.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ul. Brańskiego - budowa chodnika wraz z oświetleniem"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
474.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 6-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa i najem 5-ciu nieruchomości - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna