Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
150/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
149/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Korfantego od CTL Maczki – Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
148/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 3658/10000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2538/159, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 3567 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ulicy Bytomskiej 2, 2a, 4, 4a budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
147/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 9497/100000 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1352/170 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Brzegów o powierzchni 422 m2 oraz takiego samego udziału w stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym przy ulicy bytomskiej 16 budynku mieszkalnym wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
146/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
145/07 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr: KW 2829, KW 5941, KW 5947, KW 5958, KW 5961, KW 5962, KW 1501, KW 3484, KW 3488, KW 4037, KW 4038, KW 4040, KW 4132, KW 5633, KW 5636, KW 5804, KW 5913, KW 5914, KW 5915, KW 5943, KW 5943, KW 5956, KW 5957, KW 5960, KW 5963, KW 5964, KW 5965, KW 5966, KW 5971, KW 5981, KW 5982, KW 6001, KW 6029, KW 6307, KW 6317, KW 6321, KW 6322, KW 7204, KW 7209, KW 7495, KW 8779, KW 10268, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
144/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
143/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
142/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do projektowanego ronda”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
141/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Stworzenie projektu gazety o charakterze miesięcznika samorządowego oraz późniejsza obsługa wydawnicza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
140/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku w sprawie ustanowienia na rzecz spółki Miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. w Rudzie Śląskiej ograniczonego prawa rzeczowego – nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących zasób Miasta opisanych w załącznikach nr 1 do nr 6 z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Danuta Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/05 w sprawie tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2004 roku (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
139/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekaznaia MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (1793) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Kokota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu zadania nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
138/07 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
137/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
136/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
135/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
134/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Girałtowskiego nr 14, 14 A, 14B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
133/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie gabinetu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na prywatne porady diabetologiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
132/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
131/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
130/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG, perymetru komputerowego oraz drobnego sprzętu optycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
129/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dachu zabytkowego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Szafranka 2 w Rudzie Śląskiej – dzielnica Chebzie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
128/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Niedurnego 50 A w Rudzie Śląskiej – dzielnica Nowy Bytom”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
127/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzieleniezamówienia publicznego na: "Adaptację budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Niedurnego 50d w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
126/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-112/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
125/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SOR.PM.0151-6/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/07 w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
124/07 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123/07 w sprawie zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-4/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu opracowująceo Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
04/07 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 02.10.2017r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. H.Modrzejewskiej 11/2) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. J.Gierałtowskiego 3B/6) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu - ul. Radoszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
225/PM/03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
122/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 225/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz jej Przewodniczącego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
121/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych (AP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
120/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG przez Przychodnię Rejonową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiera 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
424/06 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
119/07 w sprawie zmiany zarządzenie Nr SOR.PM.0151-424/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
118/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 105/VII/2007, 106/VII/2007 i 110/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
117/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w Rudzie Śląskiej Kochłowicach w rejonie ulic: Kalinowej, Cegielnianej i Oświęcimskiej zgodnie z uchwałą Nr 109/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
116/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszarów wg uchwał Nr 107/VII/2007, 108/VII/2007, 112/VII/2007, 111/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
115/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
114/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
113/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
112/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ulicy Oddziałów Młodzieży Powstańczej i Alei Dworcowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
111/07 w sprawie wydania opinii do projektu Rozporzadzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporzadzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
110/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska 1) dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz zabezpieczenie pasa drogowego; 2) utrzymanie i konserwacja oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
109/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu "Organizacja i imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-84/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
108/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej wraz z integracją środowiska na potrzeby systemu "OTAGO" obsługę serwisową systemów ochrony sieci komputerowej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
107/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu budowlano-wykonawczego Miejskiego Centrum Ratownictwa w Rudzie Sląskiej przy ulicy Generała Hallera 31"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
106/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe do zadania inwestycyjnego – termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej – Goduli”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
105/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
104/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grzegorza 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
103/07 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
102/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
101/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną wobec problemu niepełnosprawności”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
100/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Miasta Ruda Śląska – wyjazd psychoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
099/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Prowadzenia rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
098/07 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
097/07 w sprawie ustanowienia Pani Anity Grobelczyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
421/06 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
222/06 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
096/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
489/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
095/07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/PM/03 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
094/07 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 24.02.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
093/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
092/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie respiratora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
091/07 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2 w formie sprzętu do sterylizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
090/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków defibrylatów dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
089/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
088/07 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
199/06 w sprawie powołania „Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
087/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
086/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
085/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację promocji zdrowia pn. „Rehabilitacji osób niewidomych dorosłych i dzieci”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
084/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
083/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
082/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
081/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
080/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
079/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
078/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonania numerycznej mapy zasadniczej pełnej treści metodą stereoskopowej zdjęć lotniczych oraz wektoryzacji zeskanowanych nakładek sytuacyjnych i uzbrojenia terenu, wykonanie uproszczonego, trójwymiarowego modelu zagospodarowania miasta Ruda Śląska wraz z dostawą oprogramowania umożliwiającego wizualizację utworzonego modelu oraz poruszanie się po nim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
077/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
076/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
075/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska ( 5 zdań)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
074/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
073/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 36 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
072/07 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie osób laryngektomowanych mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
071/07 w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu ...., położonego przy ul. Partyzantów o oznaczeniu geodezyjnym 3261/148 2445/380 o łącznej pow. 37744 m2, obręb Bielszowice, k. m. 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 16857 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
070/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Solnej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
069/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
068/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
067/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
066/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
065/07 w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
064/07 w sprawie oddania w użytkowania wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nim budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Zgrzebnioka nr 4-4A-4B w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
063/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Chopina Nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/PM/04 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, mieszczących się w budynku przy Pl. Chopina nr 4 w (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
062/07 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
061/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofet po poprawie omyłek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
015/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
060/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-15/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
059/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Brata Alberta z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
309/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Brata Alberta (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
058/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 w Rudzie Śląskiej– Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
057/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
056/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
055/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
054/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy placu Jana Pawła II 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
053/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
052/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gierałtowskiego 29
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
051/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
050/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-43/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
049/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska , a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
048/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym, 1351/325, zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 314 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 18 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
047/07 w sprawie nieodpłatnego przekaznia przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2125/169 zapisanego na karcie mapy 1 obręb Orzegów o powierzchni 702 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bytomskiej 10 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
046/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
045/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ulicy Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
044/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Zabrzańskiej i Wolności z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
043/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
042/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów i cieków odwadniających na terenie miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
041/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
040/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – oznakowanie poziome dróg publicznych w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
039/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy BRD: montaż stalowych, ocynkowanych barier ochronnych typu SP-04/4 oraz montaż stalowych, ocynkowanych barierek zabezpieczających ruch pieszych i słupków separacyjnych (2 zadania)”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
038/07 w sprawie wykonania uchwały Nr 57/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. dot. wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno – Sportowych w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
037/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z dnia 22.01.2007r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
036/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn.:” Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
035/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 15, 15A, 15B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
034/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
033/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
032/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
031/07 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
030/07 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
123A/PM/04 w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem 12-tu lokali użytkowych (świadczenia) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 7-miu lokali użytkowych (rokowania) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem 10-ciu lokali (przetarg) - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie 13-stu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego (2713) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja do wglądu w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej za złoża „Halemba 1””
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacja w spr. pozbawienia drogi nr 170011S ulicy Arki Bożka kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
029/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego Nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
023/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
028/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 18, 18A, 18B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
028/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 18, 18A, 18B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
027/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
026/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
025/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
024/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Klodnickiej 103
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
022/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
021/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul. Puszkina 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
020/07 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
019/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
018/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg powiatowych w części zachodniej na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/07 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg powiatowych ulic Mikołowskiej i Kościuszki oraz pozbawienia tej kategorii dróg ulic 75 Pułku Piechoty i Kolejowej w Mieście Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
017/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących w budynku przy ul. Modrzejewskiej Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
016/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 13, 13A, 13B w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
015/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
014/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty uzupełniające przy nadbudowie i przebudowie budynku „F” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej– Goduli, przy ulicy Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
013/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty dodatkowe przy nadbudowie budynku „F” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli, przy ulicy Lipa 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
012/07 w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg powiatowych ulic Mikołowskiej i Kościuszki oraz pozbawienia tej kategorii dróg ulic 75 Pułku Piechoty i Kolejowej w Mieście Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
011/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
010/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
009/07 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
008/07 w sprawie odrzucenia ofert na w sprawcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspierania edukacji kulturalnej i działań artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych i młodzieży”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/07 w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela (zadanie 1) oraz parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na koszt właściciela (zadanie 2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zapewnienie opieki bezdomnym bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
004/07 w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
003/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kaset dla potrzeb Pracowni RTG Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o nierozstrzygnięciu naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty (EO)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 5 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 5 wolnych stanowisk pracy aplikantów w Straży Miejskiej (KS)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kaset dla potrzeb Pracowni RTG Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/10 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
62/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
007/10 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
006/10 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
004/10 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
005/10 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
003/10 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
002/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
001/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
339/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
338/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansow z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
337/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
336/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
335/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Wydziale Budżetu i Finansow z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
334/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
333/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
332/10 w sprawie powołania Zespołu ds. uporządkowania spraw własnościowych sieci oświetlenia ulicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/10 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Polityki Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
331/10 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Polityki Jakości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
330/10 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia standardów informacji dla „Przejrzystej strony BIP"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
329/10 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
328/10 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
115/08 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
327/10 w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
326/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Organizacyjnego Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
325/10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
324/10 zmieniające Zarządzenie nr PC.ORG.0151-158/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323/10 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 15.10.2010r. do 30.04.2011r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
322/10 w sprawie wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
321/10 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
323.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
322.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
321.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
320.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
319.2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
318.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
317.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.130.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
316.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.129.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
315.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rząodwych zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
314.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
313.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
313.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
312.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
311.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
310.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
309.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
308.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2017 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
307.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 05.10.2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
306.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
290.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
266.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
305.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
304.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
303.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
302.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
301.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
300.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
299.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
298.2017 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
297.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
296.2017 w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 10.000.000 zł na okres od 06.09.2017 do 29.09.2017 r. w Getin Noble Bank S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
295.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
294.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2017 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
377.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
376.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
375.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku zaplecza piłkarskiego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
374.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
369.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1. budowa parkingu przy ul. Gierałtowskiego 30; 2. budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 6; 3. budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 16"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
373.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
372.2017 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.369.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8.09.2017 r. w sparwie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1. budowa parkingu przy ul. Gierałtowskiego 30; 2. budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 6; 3. budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 16"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
371.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 166 B w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
370.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego w Rudzie Śląskiej - roboty budowlane (3 zadania)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
369.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: 1. budowa parkingu przy ul. Gierałtowskiego 30; 2. budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 6; 3. budowa parkingu przy ul. Żeromskiego 16"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
368.2017 w sprawie zbycia w drodze przetargu ofertowego, przyczepę marki Niewiadów 350 B o numerze rejestracyjnym KAG 837Y
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
367.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej 11 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospdoarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
366.2017 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wireckiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
365.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska, oznaczonej numerami geodezyjnymi 657/456, 659/453 i 662/458, położonej przy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
364.2017 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 753/455, położonej przy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
363.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:" Obsługę bankową budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
362.2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebnej gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 3 m przez działkę nr ...... stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska na rzecz każdoczesnego właściciela działki ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
361.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamówienia publicznego na:"Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości - 3 zadania"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
360.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa boiska do siatkówki w ramach zadania pn.: Rozwinięcie infrastruktury do działań integrujących środowisko "Basen Stara Bykowina"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
359.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie,konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
358.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowania dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania - 9 zadań"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
357.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie: Zadanie 1. wyceny nieruchomości zabudowej ul. Na Łąkach, Zadanie 2. wyceny nieruchomności zabudowanej ul. Harcerska, Zadanie 3. wyceny lokalu użytkowego ul. Jana Gierałtowskiego 3A/3, Zadanie 4. wyceny wartości nieruchomości (zrid), Zadanie 5. wyceny nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
356.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na : zagospodarowanie terenu wokół budynku gastronomicznego w ramach zadania: rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem-lodowiskiem w dzielnicy Orzegów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
60.2017 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Oświaty oraz zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
59.2017 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.56.2016 z 19 sierpnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
327.2016 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
58.2017 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2017 w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia "Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF", "Instrukcji dokonywania zmian w budżeie miasta Ruda Śląska" oraz "Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
56.2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki do Toskanii i Czarnogóry dla pracowników UM Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
10.2017 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
55.2017 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.10.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla UM Ruda Śląska na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
54.2017 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 6 wolnych stanowisk pracy w Straży Miejskiej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Międzyblokowa 2/85) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Ruda Śląska - kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dane kontaktowe Radnych"
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miasta Ruda Śląska - kadencja 2014 - 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dane kontaktowe Radnych
Dotyczy dokumentu:
Przejazdy pojazdów nienormatywnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zwrot kosztów za poniesioną szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana organizacji ruchu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych bądź urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa lub przebudowa zjazdu do zabudowań z drogi publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu bud. lub urządzenia infr. technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna