KOMUNIKAT Z DNIA 10 SIERPNIA 2020 R.
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o konieczności wprowadzenia w Rudzie Śląskiej obostrzeń:

od 10 SIERPNIA 2020 r. do odwołania,

WPROWADZONE ZOSTAJĄ OGRANICZENIA ILOŚCI KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE 
URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 1. Każdą sprawę realizowaną przez Urząd będzie można załatwić osobiście, jednak dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie będzie mogła być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 2. Prosimy o korzystanie przez klientów wyłącznie z głównych wejść do budynków Urzędu.
 3. Przypominamy o bezwzględnej konieczności, przestrzegania wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej, polegających na:
 • zakrywaniu ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowaniu dystansu społecznegozarówno w biurach jak i na korytarzach Urzędu.

Zachęcamy Państwa do korzystania z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej - poprzez e-mail lub ePUAP).

 

Poniżej przedstawiamy listę telefonów wybranych Wydziałów Urzędu Miasta oraz adresy poczty elektronicznej:

Wydział Komunikacji

Biuro do spraw rejestracji pojazdów - tel. 32 248 67 46, 32 248 65 18, 32 342 32 65, 32 248 72 01

Biuro do spraw praw jazdy - tel. 32 244 90 89

Biuro do spraw transportu - tel. 32 244 90 73

Wydział Spraw Obywatelskich -

Referat ewidencji ludności – tel. 32 244 90 19, 32 244 90 20

Biuro dowodów osobistych – tel. 32 244 90 23, 32 244 90 24, 32 244 90 25

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej – tel. 32 244 90 26

Urząd Stanu Cywilnego  - tel. 32 244 90 13, 32 244 90 14

Rejestracja urodzeń i zgonów – tel. 32 244 90 15

Wydawanie odpisów – tel. 32 244 90 14

Małżeństwa, zmiana imion i nazwisk, sprostowania aktów USC, rozwody -  tel. 32 244 90 17

Biuro Rzecznika Konsumentów – tel. 32 244 90 11

Kancelaria Urzędu Miasta –

tel. 32 244  90 42, 32 244 90 30

Kancelaria Rady Miasta – tel. 32 342 36 05

Wydział Gospodarki Komunalnej –

tel. 32 244 90 60, 32 244 90 62

Wydział Urbanistyki i Architektury –

tel. 32 244 90 92, 32 244 90 00 wew. 3180, 3181

Wydział Gospodarki Nieruchomościami –

tel. 32 244 90 55, 32 244 90 57

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych –

32 244 90 80, tel. 32 244 90 00 wew. 5160, 5190, 5191, 5232

Wydział Kadr -

tel. 32 244 90 47, 32 244 90 48 , 32 244 90 99

Wydział Spraw Lokalowych -

tel. 32 244 90 85, 32 244 90 86, 32 244 90 87

Wydział Ochrony Środowiska -

tel. 32 244 90 37, 32 244 90 63

Wydział Inwestycji -

tel. 32 244 90 65, 32 244 90 66

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych -

tel. 32 248 67 01, 32 244 90 40, 32 244 90 41

Wydział Dróg i Mostów -

tel. 32 244 90 50, 32 244 90 51, 32 244 90 52

Wydział Rozwoju Miasta - tel. 32 244 90 49

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - tel. 32 244 90 97

Wydział Nadzoru Właścicielskiego - tel. 32 244 90 29

Wydział Administracji -

tel. 32 244 90 91, 32 244 90 98

Wydział Informatyki -

tel. 32 244 90 83, 32 248 60 27

Biuro Geodety Miasta -

tel. 32 244 90 75, 32 244 90 76

Wydział Budżetu Miasta -

tel. 32 244 90 39, 32 244 90 40

Wydział Finansowo - Księgowy -

tel. 32 244 90 82, 32 244 90 00, wew. 1010, 5171

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 32 244 90 43

Wydział Oświaty -

tel. 32 344 06 10, 32 344 06 20

Wydział Audytu i Kontroli - tel. 32 244 90 95

Wydział Zarządzania Kryzysowego -

tel. 32 342 32 45, 32 342 32 46, 800 158 800 - Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta -

tel. 32 244 90 46, 32 244 90 96

Wydział Egzekucji Administracyjnej -  tel. 32 244 90 81

Wydział Zamówień Publicznych - tel. 32 244 90 94

Straż Miejska -

32 248 67 02, 32 244 23 12

Kancelaria Urzędu Miasta – um_ko@ruda-sl.pl

Kancelaria Rady Miasta - rada@ruda-sl.pl

Wydział Kadr - um_kadry@ruda-sl.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - media@ruda-sl.pl

Wydział Zamówień Publicznych - zamowienia@ruda-sl.pl

Wydział Administracyjny - um_adm@ruda-sl.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury - architektura@ruda-sl.pl

Wydział Spraw Lokalowych - um_lok@ruda-sl.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomosci@ruda-sl.pl

Biuro Geodety Miasta - geodezja@ruda-sl.pl

Wydział Inwestycji - inwestycje@ruda-sl.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - wosig@ruda-sl.pl

Wydział Dróg i Mostów - drogi@ruda-sl.pl

Wydział Komunikacji - komunikacja@ruda-sl.pl

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - um_rk@ruda-sl.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - zdrowie@ruda-sl.pl

Wydział Budżetu Miasta - budzet@ruda-sl.pl

Wydział Spraw Obywatelskich - sekretariatwso@ruda-sl.pl

Urząd Stanu Cywilnego - usc@ruda-sl.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - mrk@ruda-sl.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego - wzk@ruda-sl.pl

Straż Miejska - straz@ruda-sl.pl

Miejski Konserwator Zabytków - zabytki@ruda-sl.pl

Wydział Audytu i Kontroli - um_waikw@ruda-sl.pl

Wydział Nadzoru Właścicielskiego - um_nadzor@ruda-sl.pl

Wydział Oświaty - oswiata@ruda-sl.pl

Wydział Rozwoju Miasta - fundusze@ruda-sl.pl

Wydział Informatyki - informat@ruda-sl.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej - wgk@ruda-sl.pl 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Urząd Miasta Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

tel. 32-244-90-00 do 10,

fax. 32-248-73-48

fax. 32-248-71-71

e-mail: um_ko@ruda-sl.pl

adres skrytki na ePUAP:   /umrudasl/pisma

 

Godziny załatwiania spraw przez strony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

poniedziałek 8:00 - 16:00

         wtorek 8:00 - 16:00

          środa 8:00 - 16:00

         czwartek 10:00 - 18:00

         piątek 8:00 - 14:00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwne dalej w skrócie RODO”   (dotępne tutaj).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Grażynę Jandułę-Jondę.
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Ruda Śląska uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto Ruda Śląska obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- usunięcia swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  - ustawowym,
  - wynikającym z umowy lub
  - warunkiem zawarcia umowy,
  do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.............................................................................................................................

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: art 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), zwanego dalej w skrócie "DODO".

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 6 lutego 2019 roku przepisami DODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Ganczarka

Z inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: straz@rudaslaska.pl,

2) telefonicznie pod numerem 32 342 30 60,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a)  do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.