Urząd Miasta Ruda Śląska

 

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

 

tel. 322 449 000

fax. 322 487 348

fax. 322 487 171

e-mail: um_ko@ruda-sl.pl

adres skrytki na ePUAP:   /umrudasl/pisma

adres skrzynki do doręczeń elektronicznych to: AE: PL-20564-81389-IVCGH-19

 

Godziny załatwiania spraw przez strony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

 poniedziałek  8:00 - 16:00
 wtorek     8:00 - 16:00
 środa     8:00 - 16:00
 czwartek   10:00 - 18:00
 piątek     8:00 - 14:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Agnieszkę Tetkowską, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w przypadku realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
2) art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w przypadku realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
3) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub w przypadku podejmowania działań na Pani/Pana żądanie przed zwarciem umowy;
4) art. 6 ust. 1 lit. d RODO – w przypadku realizacji zadań niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej;
5) art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: strony i uczestnicy postępowań, organy właściwe do załatwienia podania na mocy przepisów prawa, którym podanie zostało przekazane; podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych.

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

8. Podanie danych osobowych uzależnione jest od podstawy prawnej ich przetwarzania i może być wymogiem:
1) ustawowym – gdy dane osobowe nie zostaną podane nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
2) wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy – gdy dane osobowe nie zostaną podane nie będzie możliwe wykonanie umowy lub jej zawarcie.
Podanie danych osobowych nieobowiązkowych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

10. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), zwanego dalej w skrócie "DODO".

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 6 lutego 2019 roku przepisami DODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej:

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska.

2. Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Ganczarka

Z inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: straz@rudaslaska.pl,

2. telefonicznie pod numerem 323 423 060,

3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a. do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują pod adresem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

b. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.