Komunikat związany z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w stanie epidemii

Urząd Miasta Ruda Śląska informuje, że od dnia 31 sierpnia 2020 r. prowadzi bezpośrednią obsługę klientów. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Urzędzie.

Zachęcamy do korzystania z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej - poprzez e-mail lub ePUAP).

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

 • stosować maseczki,
 • korzystać z możliwości dezynfekcji rąk,
 • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach Urzędu.

 

Poniżej przedstawiamy listę telefonów wybranych Wydziałów Urzędu Miasta oraz adresy poczty elektronicznej:

Wydział Komunikacji

Biuro do spraw rejestracji pojazdów - tel. 32 248 67 46, 32 248 65 18, 32 342 32 65, 32 248 72 01

Biuro do spraw praw jazdy - tel. 32 244 90 89

Biuro do spraw transportu - tel. 32 244 90 73

Wydział Spraw Obywatelskich -

Referat ewidencji ludności – tel. 32 244 90 19, 32 244 90 20

Biuro dowodów osobistych – tel. 32 244 90 23, 32 244 90 24, 32 244 90 25

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej – tel. 32 244 90 26

Urząd Stanu Cywilnego  - tel. 32 244 90 13, 32 244 90 14

Rejestracja urodzeń i zgonów – tel. 32 244 90 15

Wydawanie odpisów – tel. 32 244 90 14

Małżeństwa, zmiana imion i nazwisk, sprostowania aktów USC, rozwody -  tel. 32 244 90 17

Biuro Rzecznika Konsumentów – tel. 32 244 90 11

Kancelaria Urzędu Miasta –

tel. 32 244  90 42, 32 244 90 30

Kancelaria Rady Miasta – tel. 32 342 36 05

Wydział Gospodarki Komunalnej –

tel. 32 244 90 60, 32 244 90 62

Wydział Urbanistyki i Architektury –

tel. 32 244 90 92, 32 244 90 00 wew. 3180, 3181

Wydział Gospodarki Nieruchomościami –

tel. 32 244 90 55, 32 244 90 57

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych –

32 244 90 80, tel. 32 244 90 00 wew. 5160, 5190, 5191, 5232

Wydział Kadr -

tel. 32 244 90 47, 32 244 90 48 , 32 244 90 99

Wydział Spraw Lokalowych -

tel. 32 244 90 85, 32 244 90 86, 32 244 90 87

Wydział Ochrony Środowiska -

tel. 32 244 90 37, 32 244 90 63

Wydział Inwestycji -

tel. 32 244 90 65, 32 244 90 66

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych -

tel. 32 248 67 01, 32 244 90 40, 32 244 90 41

Wydział Dróg i Mostów -

tel. 32 244 90 50, 32 244 90 51, 32 244 90 52

Wydział Rozwoju Miasta - tel. 32 244 90 49

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - tel. 32 244 90 97

Wydział Nadzoru Właścicielskiego - tel. 32 244 90 29

Wydział Administracji -

tel. 32 244 90 91, 32 244 90 98

Wydział Informatyki -

tel. 32 244 90 83, 32 248 60 27

Biuro Geodety Miasta -

tel. 32 244 90 75, 32 244 90 76

Wydział Budżetu Miasta -

tel. 32 244 90 39, 32 244 90 40

Wydział Finansowo - Księgowy -

tel. 32 244 90 82, 32 244 90 00, wew. 1010, 5171

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 32 244 90 43

Wydział Oświaty -

tel. 32 344 06 10, 32 344 06 20

Wydział Audytu i Kontroli - tel. 32 244 90 95

Wydział Zarządzania Kryzysowego -

tel. 32 342 32 45, 32 342 32 46, 800 158 800 - Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta -

tel. 32 244 90 46, 32 244 90 96

Wydział Egzekucji Administracyjnej -  tel. 32 244 90 81

Wydział Zamówień Publicznych - tel. 32 244 90 94

Straż Miejska -

32 248 67 02, 32 244 23 12

Kancelaria Urzędu Miasta – um_ko@ruda-sl.pl

Kancelaria Rady Miasta - rada@ruda-sl.pl

Wydział Kadr - um_kadry@ruda-sl.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - media@ruda-sl.pl

Wydział Zamówień Publicznych - zamowienia@ruda-sl.pl

Wydział Administracyjny - um_adm@ruda-sl.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury - architektura@ruda-sl.pl

Wydział Spraw Lokalowych - um_lok@ruda-sl.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomosci@ruda-sl.pl

Biuro Geodety Miasta - geodezja@ruda-sl.pl

Wydział Inwestycji - inwestycje@ruda-sl.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - wosig@ruda-sl.pl

Wydział Dróg i Mostów - drogi@ruda-sl.pl

Wydział Komunikacji - komunikacja@ruda-sl.pl

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - um_rk@ruda-sl.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - zdrowie@ruda-sl.pl

Wydział Budżetu Miasta - budzet@ruda-sl.pl

Wydział Spraw Obywatelskich - sekretariatwso@ruda-sl.pl

Urząd Stanu Cywilnego - usc@ruda-sl.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - mrk@ruda-sl.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego - wzk@ruda-sl.pl

Straż Miejska - straz@ruda-sl.pl

Miejski Konserwator Zabytków - zabytki@ruda-sl.pl

Wydział Audytu i Kontroli - um_waikw@ruda-sl.pl

Wydział Nadzoru Właścicielskiego - um_nadzor@ruda-sl.pl

Wydział Oświaty - oswiata@ruda-sl.pl

Wydział Rozwoju Miasta - fundusze@ruda-sl.pl

Wydział Informatyki - informat@ruda-sl.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej - wgk@ruda-sl.pl 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Urząd Miasta Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

tel. 322 449 000 do 10,

fax. 322 487 348

fax. 322 487 171

e-mail: um_ko@ruda-sl.pl

adres skrytki na ePUAP:   /umrudasl/pisma

 

Godziny załatwiania spraw przez strony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

poniedziałek 8:00 - 16:00

         wtorek 8:00 - 16:00

          środa 8:00 - 16:00

         czwartek 10:00 - 18:00

         piątek 8:00 - 14:00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwne dalej w skrócie RODO”   (dotępne tutaj).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Grażynę Jandułę-Jondę.
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Ruda Śląska uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto Ruda Śląska obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- usunięcia swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  - ustawowym,
  - wynikającym z umowy lub
  - warunkiem zawarcia umowy,
  do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.............................................................................................................................

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: art 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), zwanego dalej w skrócie "DODO".

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 6 lutego 2019 roku przepisami DODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Ganczarka

Z inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: straz@rudaslaska.pl,

2) telefonicznie pod numerem 32 342 30 60,

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a)  do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.