Wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek - formularz "instruktor" (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem oraz z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (dot. instruktora nauki jazdy),

-    zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktora lub wykładowcę,

-    orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora nauk jazdy,

-    zaświadczenie o posiadaniu przez okres, co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (dot. instruktora nauki jazdy),

-    zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność.

 

Opłaty

50 zł. - opłata za wpis do ewidencji oraz wydanie dokumentu

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „legitymacja instruktora” lub „ewidencja wykładowców”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wpisania lub odmowy wpisania do ewidencji instruktorów można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5020, 5021

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szolc
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.11.2015 11:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 1025