Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 

Miejsce stawienia się nupturientów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 101

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- dokumenty tożsamości do wglądu,

- zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, składane osobiście kierownikowi USC,

- w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

a) zaświadczenie, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego (jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu),

b) gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłaty

84,00 zł. - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczana w dniu składania dokumentów). Opłatę można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego może być zawarte po upływie miesiąca od dnia w którym osoby zamierzające jego zawarcie, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Uwagi

- para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem z kompletem dokumentów, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu,

- na wniosek stron, zawarcie małżeństwa może się odbyć poza Urzędem Stanu Cywilnego, za opłatą dodatkową 1000 zł. (opłata nie dotyczy ślubów zawieranych w domu lub w szpitalu, ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6101, 6107

tel.: 322-449-013 lub 322-449-017

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.12.2019 08:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 1505