Zgłoszenie zameldowania

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra  Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz:

zgłoszenie pobytu stałego(dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

zgłoszenie pobytu czasowego(dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

Na tych formularzach, fakt pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie potwierdza najemca, właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, (dokument świadczący o prawie do lokalu należy przedstawić do wglądu),

- dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się do wglądu,

- w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Opłaty

Bez opłat.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu (bezpłatnie) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

W przypadku zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie takie wydaje się na wniosek osoby meldującej się. Wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- w przypadku niemożności uzyskania na druku meldunkowym potwierdzenia osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu można złożyć wniosek EM-2 o zameldowanie decyzją Prezydenta Miasta,

- obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

- cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku meldunkowego jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni,

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zameldowania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 08:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 2762