Uzyskanie informacji z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (formularz dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- pokwitowanie dokonanej opłaty.

 

Opłaty

31,00 zł - opłata za udzielenie jednostkowej informacji osobowo-adresowej wnoszona w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca.

 

Uwagi

- we wniosku należy wskazać potrzebę pozyskania danych, interes prawny lub faktyczny, lub dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów)

- przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udzielenia informacji o danych osobowych wydawana jest decyzja, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6230

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie informacji z rejestrów prowadzonych w Referacie Ewidencji Ludności
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:08.06.2021 15:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 1586