Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.23 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kserokopia warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- charakterystyka oczyszczalni ścieków,

- plan sytuacyjny z naniesioną przydomową oczyszczalnią ścieków, wraz z systemem odprowadzającym ścieki do ziemi,

- wyniki badań hydrogeologicznych, potwierdzających spełnienie warunku, że odprowadzanie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem odprowadzającym ścieki do ziemi jest możliwe,

- przekrój pionowy przez warstwy geologiczne z naniesioną przydomową oczyszczalnią ścieków wraz z systemem odprowadzającym ścieki do ziemi,

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia,

17 zł – opłata skarbowa w przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,

10 zł – opłata skarbowa w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia,

 

płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia,

- prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,

- do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,

- prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

1)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

2)  zakończeniu eksploatacji instalacji,

3)  zmianie następujących danych:

a)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

b)  adres (numer działki), na której prowadzona jest eksploatacja instalacji,

c)  czas funkcjonowania instalacji,

d)  wielkość i rodzaj emisji,

e)  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

f)  informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

- informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji wymienionych w pkt a)-f),

- należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany,

- sprawa załatwiana jest w drodze zgłoszenia i/lub zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000, wew. 4031

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 21:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 815