Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.23 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kserokopia warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- charakterystyka oczyszczalni ścieków,

- plan sytuacyjny z naniesioną przydomową oczyszczalnią ścieków, wraz z systemem odprowadzającym ścieki do ziemi,

- wyniki badań hydrogeologicznych, potwierdzających spełnienie warunku, że odprowadzanie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem odprowadzającym ścieki do ziemi jest możliwe,

- przekrój pionowy przez warstwy geologiczne z naniesioną przydomową oczyszczalnią ścieków wraz z systemem odprowadzającym ścieki do ziemi,

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia,

17 zł – opłata skarbowa w przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,

10 zł – opłata skarbowa w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia,

 

płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia,

- prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,

- do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,

- prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

1)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

2)  zakończeniu eksploatacji instalacji,

3)  zmianie następujących danych:

a)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

b)  adres (numer działki), na której prowadzona jest eksploatacja instalacji,

c)  czas funkcjonowania instalacji,

d)  wielkość i rodzaj emisji,

e)  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

f)  informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

- informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji wymienionych w pkt a)-f),

- należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany,

- sprawa załatwiana jest w drodze zgłoszenia i/lub zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000, wew. 4031

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.11.2015 08:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.12.2014 11:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.06.2012 16:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
07.02.2012 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 10:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2011 14:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2010 13:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2009 14:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:55 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.04.2009 14:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2008 13:56 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 13:55 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
07.11.2007 10:42 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
07.11.2007 10:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2007 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2007 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2007 09:44 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 14:39 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 13:52 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 13:33 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 13:28 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 13:26 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.01.2007 10:04 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 09:48 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
02.05.2005 07:59 Edycja dokumentu (Adam Nowak)
03.12.2004 14:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
15.11.2004 14:53 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 14:27 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 13:57 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.11.2004 13:56 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.11.2004 09:39 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
06.07.2004 21:58 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)