Odrębne zatwierdzenie projektu

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz PB-6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) lub elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopiami,

(Do 19 września 2021 r. dopuszczalne jest złożenie projektu budowlanego papierowo w 4 egzemplarzach, w formie i zakresie obowiązującym przed dniem 19 września 2020 r.)

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli decyzja jej podlega,

- w zależności od rodzaju inwestycji lub trybu postępowania – inne załączniki określone w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

- Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu  architektoniczno-budowlanego – 47 zł

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Zwolnienia od opłaty

Od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uwagi

- decyzja zatwierdzająca projekt ważna jest przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

 

Tryb odwoławczy

Każdej ze stron postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3201

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odrębne zatwierdzenie projektu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:08.07.2021 16:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:08.07.2021 16:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 1635