Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.2 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane formularz B-3 - (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

- opis inwestycji obejmujący rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia robót w Urzędzie),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

21 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, termin ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia.

 

Uwagi

- zgłoszeniu podlegają roboty określone w art. 30 ustawy Prawo budowlane,

- zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części podlega innemu rodzajowi zgłoszenia (zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania),

- roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b podlegają odrębnemu rodzajowi zgłoszenia: (zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego), (zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci),

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, Prezydent miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,  zgłoszenie nie stanowi postępowania administracyjnego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia i nie później niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Po tym terminie należy dokonać nowego zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 22:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.01.2018 13:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 1160