Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
(lub zmianę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- pozwolenie na budowę lub jego zmianę (budowa, odbudowa, nadbudowa, przebudowa, inne roboty budowlane):

- wypełniony wniosek - formularz B-1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- zaświadczenie projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- w zależności od potrzeb pozostałe załączniki określone w formularzu B-1 (pkt I, II, IV informacji na formularzu)

 

- pozwolenie na rozbiórkę lub jego zmianę:

- wypełniony wniosek - formularz B-1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zgoda właściciela (wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości na rozbiórkę,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- w zależności od potrzeb pozostałe załączniki określone w formularzu B-1 (pkt. III, IV informacji na formularzu)

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Pozwolenie na budowę

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolna i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł, (lecz nie więcej niż 539 zł),

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

- innego budynku – 48 zł,

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

- budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi:

- o długości do 1 km – 105 zł,

- o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

- innych budowli – 155 zł,

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego

     -  50% stawek określonych powyżej.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego  - 36 zł

 

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- w przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku,

- w przypadku wydawania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie,

- na wniosek inwestora, organ może wydać również pozwolenie na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę a wymagających zgłoszenia (art. 29 i 30 ustawy – Prawo budowlane). W tym celu należy złożyć jednak komplet dokumentów wraz z wnioskiem B-1,

- decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

- przykłady wypełnienia druków znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 22:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.01.2018 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 1762