Pozwolenie na budowę

Miejsce złożenia dokumentów

Papierowo:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

- osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter budynku "A" pod adresem jw.

Elektronicznie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umrudasl/pisma

- za pośrednictwem aplikacji internetowej: http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek - formularz PB-1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) lub elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub ich kopiami,

(Do 19 września 2021 r. dopuszczalne jest złożenie projektu budowlanego papierowo w 4 egzemplarzach, w formie i zakresie obowiązującym przed dniem 19 września 2020 r.)

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli pozwolenie jej podlega,

- w zależności od rodzaju inwestycji lub trybu postępowania – inne załączniki określone w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Pozwolenie na budowę

(w przypadku objęcia pozwoleniem większej liczby obiektów budowlanych, należna opłata skarbowa stanowi sumę opłat za każdy z tych obiektów)

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolna i leśna – za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł, (lecz nie więcej niż 539 zł),

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

- innego budynku – 48 zł,

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

- budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi:

- o długości do 1 km – 105 zł,

- o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

- innych budowli – 155 zł,

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego

     -  50% stawek określonych powyżej.

W przypadku występowania za pośrednictwem pełnomocnika:

     - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Zwolnienia od opłaty

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zezwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, podczas ustalania wysokości opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

Zwolnione od opłaty skarbowej jest również wydanie pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne oraz pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są osoby i podmioty wyszczególnione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia

Miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania (tzn. złożenia kompletnego wniosku).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uwagi

- na wniosek inwestora, organ może wydać pozwolenie na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a dla których wystarczające jest zgłoszenie organowi (art. 29 ust. 1 i ust. 3 – Prawo budowlane). W tym celu należy złożyć jednak komplet dokumentów wraz z wnioskiem PB-1,

- decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Tryb odwoławczy

Każdej ze stron postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200, 3201.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2021 22:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:06.07.2021 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 3416