Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - parter, nr pok.21

Referat Wymiaru Podatków

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek podatnika wraz z uzasadnieniem, formularz 13.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- podstawowe informacje o przedsiębiorcy,

- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku w jakim podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych,

- oświadczenie, że podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji,

- dokumenty obrazujące sytuację finansową z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok, w którym podmiot ubiega się o ulgę oraz w roku bieżącym,

- określenie i udokumentowanie dochodów z innych źródeł,

- oświadczenie o sytuacji majątkowej podatnika,

- ewentualnie inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi;

- w przypadku osób fizycznych udokumentowanie sytuacji finansowej pozostałych członków gospodarstwa domowego,

- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym tych członków rodziny, którzy pozostają bez pracy,

- udokumentowanie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

- wykaz innych zaległości.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Uwagi

- organ podatkowy może wezwać stronę o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

 

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5211

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2004 22:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.03.2021 10:33

Rejestr zmian dokumentu

10.03.2021 10:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2015 12:29 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 12:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2013 10:23 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 10:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 13:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 10:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 10:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 10:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 14:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 14:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2007 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 11:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
14.02.2005 14:09 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
08.12.2004 08:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
20.10.2004 10:02 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
20.10.2004 09:49Usunięto załącznik "Wzór formularza o uzyskanej pomocy
publicznej"
(Barbara Wanisz)
06.07.2004 22:35 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 786