UCHWAŁA  NR 36/IV/2006

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 22.12.2006 r.

 

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.

 

Na podstawie art. 8 ust.1 i 3, art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 i 15, art.51 ust.2, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art.189 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust.1, art. 401 ust.1, art. 402 ust.4, 5 i 6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art.421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz.902 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Ruda Śląska

 

uchwala:

 

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 421.841.690 zł z tego:

           1/ dochody gminy stanowią    kwotę  342.351.959 zł,

           2/ dochody powiatu stanowią  kwotę   79.489.731 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie 385.461.648 zł, w tym:

a) subwencja ogólna w kwocie 86.367.688 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 110.212.884 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 3.361.836 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5.211.072 zł,

e/ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234.368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

f/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.045.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

g/ dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 50.730 zł,

 

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28.853.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.526.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

            § 2.1. Ustala się dochody w kwocie 1.850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 1.850.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 15.000 zł,

- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.835.000 zł.

 

2. Na realizację długofalowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Miasto przyjazne niepełnosprawnym” (przyjętego do realizacji uchwałą Nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 1.050.000 zł.

 

§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 478.641.690 zł z tego:

1/ wydatki gminy stanowią kwotę     395.316.348 zł,

2/ wydatki powiatu stanowią kwotę     83.325.342 zł.

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

 

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 308.177.951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.115.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

 

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych miasta kwotę 134.083.697 zł, z tego:

a/ wydatki inwestycyjne w wysokości 129.569.320 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.514.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28.853.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

4/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.526.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 4.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 5.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 56.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie                                                                32.229.570 zł

w tym: z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego 2.974.165  zł,

- zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości                                      24.570.430 zł

w tym: na zadanie pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”

realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności 24.122.161 zł.

 

2. Przychody budżetu w wysokości 68.657.605 zł, rozchody w wysokości 11.857.605 zł, przedstawia załącznik nr 17.

 

§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

 

§ 7.1.Ustala się plan przychodów i wydatków wraz ze stanem środków obrotowych w łącznej kwocie 8.413.186 zł, dla:

1/ zakładów budżetowych,

2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

 

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, w wysokości 1.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 8.1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej:

1/ dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego" w wysokości 2.300.000 zł, wg stawki jednostkowej 443,33 zł na jednego ucznia,

 

2/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w wysokości 250.000 zł, wg stawki jednostkowej 1,39 zł na posiłek dla jednego pacjenta,

 

3/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS „Senior" w wysokości 32.400 zł, wg stawki jednostkowej 900 zł na jedną zatrudnioną osobę bezrobotną w ramach prac społecznie użytecznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

2. Dotacje podmiotowe dla:

1/ miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 5.624.985 zł,

2/ działających na terenie miasta niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły w łącznej wysokości 663.656 zł,

3/ uczelni wyższych w wysokości 506.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11.571.152. zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie, z załącznikiem nr 16.

 

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 80.000.000 zł,

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.000.000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

2/ zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 50.000.000. zł,

3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Ruda Śląska

 

mgr Jarosław Kania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Miasta Ruda Śląska na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Budżetu i Finansów
Informację opublikował:Barbara Wanisz
Data publikacji:23.03.2007 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Wanisz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.04.2008 15:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 195