Udzielanie ulg w spłacie przypadających Miastu Ruda Śląska należności czynszowych oraz należności za media

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – jeden z formularzy 6.9, 6.10, 6.11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”) zależnie od sprawy,

- oświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej dłużnika, a w przypadku gdy jest on osobą fizyczną również osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, wraz z dokumentami potwierdzającymi dane w nim zawarte,

- oświadczenie wnioskodawcy o liczbie osób z nim zamieszkujących zawierające pełne dane personalne tych osób,

- w przypadku, gdy wniosek pochodzi od dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, chcącego skorzystać z pomocy de minimis, jest on zobowiązany do dostarczenia:

a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z KRS,

b. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c. wypełnionego formularza, o którym mowa w przepisach, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

d. sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

e. inne dokumenty przydatne w rozpatrzeniu sprawy.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- uchwała Rady Miasta przewiduje następujące rodzaje ulg:

a. rozłożenie na raty należności,

b. odroczenie terminu zapłaty należności,

c. umorzenie należności w całości lub części,

- ulgi w spłacie należności można udzielić na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, w szczególności gdy ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika oraz jego najbliższej rodziny co winno zostać wykazane stosownymi nie budzącymi wątpliwości dokumentami,

- udzielenie ulgi w spłacie należności ma charakter uznaniowy,

- określając warunki odroczenia terminu płatności należności lub rozłożenia jej na raty bierze się pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes wierzyciela,

- należność można umorzyć z urzędu w przypadku gdy:

a. osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

b. osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

d. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległo likwidacji,

e. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

tel.: 32 242 01 33

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności Miasta Ruda Śląska z tytułu czynszu oraz opłat za media
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sebastian Zajda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 442