Najem lokalu użytkowego lub garażu w trybie bezprzetargowym

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Odpowiedź na wniosek do 30 dni.

 

Uwagi

- podstawową formą wyłonienia najemcy lokalu użytkowego, lub garażu jest postępowanie przetargowe lub rokowania w sprawie wysokości stawki czynszu,

- Prezydent Miasta może wyłączyć lokal z postępowania przetargowego, jeżeli przydział tego lokalu następuje w szczególności na rzecz:

a. gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych,

b. osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które prowadzą działalność określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c. partii politycznych, związków zawodowych, posłów i senatorów,

d. współmałżonków, wstępnych i zstępnych w linii prostej, którzy w terminie jednego miesiąca od dnia przejścia na emeryturę bądź śmierci najemcy wystąpili z wnioskiem o przydział lokalu (pod warunkiem złożenia z kręgu tych osób tylko jednego wniosku),

- w razie wystąpienia konieczności wykonania remontu lub adaptacji lokalu na własne cele najemca wykonuje prace remontowe we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa potrącenia nakładów z należnego czynszu i bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami,

Uchwała Nr 1084/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu,

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00  do 10, wew. 2351

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem lokalu użytkowego lub garażu w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:11.06.2007 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.08.2020 17:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 351