Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

 

1.  Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 2 usytuowany na parterze budynku nr 43 przy ul. Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku, 2-klatkowego, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego na działkach nr 1992/168 i 1997/168 o łącznej powierzchni 680 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr  8737.

Lokal o powierzchni użytkowej 19,00 m2 składa się z sali głównej i zaplecza, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie. Lokal nie posiada piwnicy. Z uwagi na stan techniczny wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.

Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 145/10000 we współwłasności działek gruntu o nr 1992/168 i 1997/168 o łącznej powierzchni 680 m2 oraz takim samym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w budynkach nr 43, 43A przy ul. Katowickiej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 22.000,-zł, w tym:

cena lokalu 21.270,-zł, tj. 96,68 % ceny, cena gruntu 730,-zł, tj. 3,32 % ceny.

 

2.  Udziały Gminy Miasta Ruda Śląska w nieruchomości zapisanej w KW nr 8737 zostały obciążone prawem użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przy zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży zostanie przedłożone oświadczenie użytkownika, w którym wyraża zgodę na bezciężarowe wydzielenie lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Katowickiej 43 o powierzchni użytkowej 19,000 m2 i w tym zakresie zrzeka się przysługującego prawa użytkowania nieruchomości zapisanej w KW nr 8737 w udziale 145/10000 części związanym z odrębną własnością lokalu, stanowiącego przedmiot zbycia.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.1-go Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 032-2420-133 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, w których realizacji będą uczestniczyć.

 

3.  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MW1 "Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

 

4.  Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2008 r. o godz. 10oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 04.01.2008 r. wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010  0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium - lokal użytkowy ul. Katowicka 43" lub  w kasie Urzędu - pok. 17 (do godz.1600),

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem technicznym lokalu użytkowego, planowanymi remontami na nieruchomości opisanej w ust. 1., uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, w których realizacji będą uczestniczyć, z ogłoszeniem o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników.

 

5.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi: 300,-zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zawraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (obejmująca cenę lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udział we współwłasności działki gruntu i taki sam udział we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali) winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

6.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

7.  Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i pisemnie lub telefonicznie powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

 

8.  Nabywca lokalu użytkowego, będący jednocześnie współwłaścicielem gruntu oraz tej części budynku oraz urządzeń, która nie służy do wspólnego użytku, staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, tj. ogółu właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania swego lokalu w należytym stanie i ponoszenia wynikających stąd kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra, przestrzegania porządku domowego.

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, antenę zbiorczą, ubezpieczenia, podatki i inne świadczenia publiczno-prawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

 

9.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

10. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi mapa z zaznaczoną granicą działek  nr 1992/168 i 1997/168.

 

Uwaga: oględzin lokalu można dokonać 18.12.2007 r. w godz. od 1500 - 1600

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), kodeks cywilny.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.11.2007 16:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:22.11.2007
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:27.11.2007 09:50