UWAGA

Zamieszczone w niniejszym katalogu ogłoszenia, które są jeszcze aktualne wyświetlane są pogrubioną czcionką, zaś termin określający możliwość wzięcia w udziału w postępowaniu pojawia się po najechaniu kursorem myszki na tytuł sprawy i chwilowym bezruchu.

Tytuły zapisane zwykłą czcionką oznaczają sprawy już zakończone.

-------------------------------------------------------------------

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert

oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W niniejszym katalogu publikowane są informacje dotyczące otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych realizowanych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej realizuje konkursy z zakresu:

-  kultury - Witold Wrzos - tel. wew. 6061,

-  kultury fizycznej i sportu - Sylwia Bińkowska - tel. wew. 6062.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje konkursy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia, spraw społecznych oraz profilaktyki uzależnień.

 Kontakt:

Swietłana Kopeć -  tel. wew. 3122,

Małgorzata Pietrzyk - tel. wew. 3130,

Elżbieta Wierzbicka - tel. wew. 3131,

Jerzy Szczerbiński - tel. wew. 3120.

Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej ofert reguluje:

ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.343.2019 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 15 listopada
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

Przepisy prawa:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055). 

Dodatkowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III p., pokój 312,

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3121,

um_ngo@ruda-sl.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.12.2007 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Szczerbiński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:27.01.2021 11:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 4931