Bartosz Pilny 20.12.2007 11:29 wersja do wydruku

UWAGA

Zamieszczone w niniejszym katalogu ogłoszenia, które są jeszcze aktualne wyświetlane są pogrubioną czcionką, zaś termin określający możliwość wzięcia w udziału w postępowaniu pojawia się po najechaniu kursorem myszki na tytuł sprawy i chwilowym bezruchu.

Tytuły zapisane zwykłą czcionką oznaczają sprawy już zakończone.

-------------------------------------------------------------------

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert

W niniejszym katalogu publikowane są dokumenty na temat konkursów o dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej ogłasza konkursy z zakresu:

-  kultury - kontakt Witold Wrzos, tel. wew. 6061,

-  kultury fizycznej i sportu - kontakt Jerzy Siwy, tel. wew. 6062.

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza konkursy z zakresu:

-  nieodpłatnej pomocy prawnej - kontakt Elżbieta Wierzbicka, tel. wew. 3131,

-  promocji zdrowia - kontakt Monika Mularczyk-Dzedzyk, tel. wew. 3130,

-  spraw społecznych - kontakt Swietłana Kopeć, tel. wew. 3122,

-  profilaktyki uzależnień - kontakt Jerzy Szczerbiński, tel. wew. 3120.

 

Powoływane przez Prezydenta Miasta komisje organizują i przeprowadzają konkursy ofert na realizację zadań publicznych obejmujących powyższe zagadnienia. Konkursy ogłaszane są na co najmniej 21 dni przed terminem składania ofert i zawierają szczegółowe wytyczne. Do konkursu mogą przystąpić:

- organizacje pozarządowe (z wyjątkiem wymienionych w art. 3 ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne.

 

Wzory formularzy oceny ofert reguluje:

ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.434.2018 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

Dotację przekazuje się po podpisaniu umowy regulującej, między innymi, zasady rozliczenia dotacji.

Dotacja może być niższa niż kwota podana w ogłoszeniu w konkursie z powodu rozdzielenia jej na więcej podmiotów spełniających kryteria konkursu.

Dla oferty, umowy oraz sprawozdania z wykonania dotacji stosuje się wzory druków określone przepisami, które dostępne są poniżej.

 

Przepisy prawa:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055). 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III p., pokój 312,

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3121,

um_ngo@ruda-sl.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.12.2007 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Szczerbiński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:16.01.2020 12:57